Výhody a nevýhody investování do fondů

 Výhody a nevýhody kolektivního investování do otevřených podílových fondů

Výhody:

 • Dostupnost a jednoduchost
 • Rozšířené investiční možnosti
 • Velký výběr - vytvoření osobního portfolia
 • Snadný přehled o zhodnocování investice
 • Daňové zvýhodnění
 • Přijatelná likvidita
 • Diverzifikace investičního rizika

 

Dostupnost a jednoduchost
Většina otevřených podílových fondů (OPF) umožňuje investovat i opravdu drobným investorům. Nakoupit podílové listy (PL) můžete po podpisu smlouvy jednoduše zadáním nákupního pokynu na vámi zvolený otevřený podílový fond.

Rozšířené investiční možnosti
Podílové fondy umožňují i "malému" investorovi participovat na růstu velkých světových firem účastí na investicích, které by pro něj, jako pro individuálního investora, byly nedosažitelné (např. obchody s dluhopisy, kde jsou nutné až stovky miliónů korun na jeden obchod). Nezanedbatelné není ani výrazné snížení nákladů při obchodování, neboť fondy investují v daleko vyšších řádech při nižších transakčních nákladech, které jsou jinak pro jednotlivého investora daleko vyšší.

Velký výběr - vytvoření osobního portfolia
Existuje široká nabídka OPF, které se od sebe liší svým investičním zaměřením, rizikem a investičním horizontem. Investor má tedy možnost investovat jak do fondu, který je určen pro opatrnější, tzv. konzervativní investory, tak do fondu pro tzv. agresivní investory s vyšším investičním rizikem. Jednou z možností, jak investiční riziko eliminovat, je vytvoření osobního portfolia různých fondů podle svých investičních cílů a investičního horizontu.

Snadný přehled o zhodnocování investice
Kurz otevřeného podílového fondu je uveřejňován v denním tisku, u správce fondu a na prodejních místech fondu minimálně jedenkrát týdně (členové AKAT ČR publikují kurz fondu denně). Výnos si můžete spočítat vynásobením jmenovité hodnoty podílového listu (kurzu) a počtu podílových listů a zjistíte tak celkovou hodnotu investice v daný okamžik. V případě, že se jedná o fond obhospodařovaný společností, který si účtuje vstupní či výstupní poplatek, je třeba odečíst příslušné procento tohoto poplatku.

Daňové zvýhodnění
Výnosy z podílových listů mají výrazné daňové zvýhodnění. Pokud si podílník - fyzická osoba koupí podílové listy a drží je po dobu delší než 36 měsíců od data nákupu, výnosy z těchto podílových listů nepodléhají zdanění.

Přijatelná likvidita
Kdykoli můžete požádat investiční společnost jako obhospodařovatele fondu o zpětný prodej podílových listů za aktuální kurz. Peníze obdržíte ze zákona nejpozději do 30 dnů. Na rozdíl od střednědobých a dlouhodobých termínovaných vkladů umožňují fondy vyšší dostupnost k investovaným prostředkům bez sankcí kvůli předčasného výběru.

Diverzifikace investičního rizika
Fond obvykle investuje do několika desítek titulů a tak dokáže efektivně rozkládat investiční riziko.

Nevýhody:

 • Investice není pojištěna
 • Výnos není garantován
 • Hodnota investice často kolísá
 • Přirážky a srážky

 

Investice není pojištěna
Investice do otevřených podílových fondů není pojištěna. Otevřené podílové fondy však podléhají přísné regulaci, která je dána zákonem. Současně jejich hospodaření dozoruje Česká národní banka, depozitář a nezávislý auditor. O majetku fondů se účtuje odděleně od majetku správce fondu a správce nesmí peníze investovat jinak, než ukládá zákon a statut fondu. Členové Asociace pro kapitálový trh ČR se zavázali plnit daleko přísnější regulační pravidla, než jim ukládá zákon. Mimo jiné pravdivě informovat o zaměření fondu a rizicích, která jsou s investicí spojena.

Výnos není garantován
Při investování do otevřeného podílového fondu je třeba mít vždy na paměti, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat I klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky. Toto investiční riziko lze eliminovat dostatečně dlouho délkou investice, neboť obecně platí, že rizikovější investice (např. akcie) jsou dlouhodobě nejvýnosnější a naopak bezpečné instrumenty (např. peněžního trhu) mají dlouhodobý výnos nejnižší.

Hodnota investice často kolísá
Zejména při investicích do akciových a balancovaných fondů či do indexových fondů investujících do akciových indexů musí investor počítat často s výraznými výkyvy v hodnotách kurzu.

Přirážky a srážky
Nákup podílových listů je často zatížen přirážkou a srážkou, resp. vstupním a v některých případech také výstupním poplatkem. Konkrétní výši poplatků najdete v Sazebníku ZDE.