Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Erste Group Bank AG oznamuje nabídku na zpětný odkup některých cenných papírů Tier 1 a Lower Tier 2

Erste Group Bank AG oznamuje nabídku na zpětný odkup některých cenných papírů Tier 1 a Lower Tier 2

17.02.2012 12:52
Autor: Redakce, Patria.cz

Erste Group
Ad hoc informace
Typ informace - vnitřní informace

Vídeň, 17. února 2012

Erste Group Bank AG oznamuje nabídku na zpětný odkup
některých cenných papírů Tier 1 a Lower Tier 2

Informace je k dispozici v pdf verzi ke stažení  ZDE.


TENTO DOKUMENT NENÍ URČEN K ŠÍŘENÍ DO SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH NEBO K ŠÍŘENÍ NA JEJICH ÚZEMÍ ANI JAKÉKOLIV OSOBĚ NACHÁZEJÍCÍ SE VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH NEBO KTERÁ JE REZIDENTEM SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH NEBO JEJICH ZAČLENĚNÝCH ÚZEMÍ A PŘIDRUŽENÝCH STÁTŮ (VČETNĚ PORTORIKA, AMERICKÝCH PANENSKÝCH OSTROVŮ, GUAMU, AMERICKÉ SAMOY, OSTROVA WAKE A SEVERNÍCH MARIÁNSKÝCH OSTROVŮ), JAKÉHOKOLIV STÁTU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH NEBO DICTRICT OF COLUMBIA NEBO JAKÉKOLIV OSOBĚ ZE SPOJENÝCH STÁTŮ NEBO DO JAKÉKOLIV JURISDIKCE, DO KTERÉ JE ŠÍŘENÍ TOHOTO DOKUMENTU NEZÁKONNÉ.

Za účelem posílení své kapitálové struktury oznámila dnes Erste Group Bank AG (Předkladatel nabídky) nabídku pro držitele dále specifikovaných cenných papírů Tier 1 a Lower Tier 2 (dále společně jen Cenné papíry) na zpětný odkup jejich cenných papírů společností Erste Group Bank AG s výplatou hotovosti. Předkladatel nabídky má v současné době v úmyslu akceptovat pro účely odkupu cenné papíry s celkovou nominální hodnotou, popřípadě celkovou hodnotou likvidační preference Cenných papírů Tier 1 až do výše 500 000 000 EUR, přestože však si Předkladatel nabídky vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení akceptovat pro účely odkupu nižší nebo vyšší hodnoty než výše uvedené. Úmyslem je, aby Cenné papíry, u kterých dojde k akceptaci odkupu bankou Erste Group Bank AG na základě Nabídek, byly v držení banky Erste Group Bank AG a později zrušeny. Doba platnosti Nabídky zpětného odkupu začíná dne 17. února 2012 a stanovení posledního termínu, ve kterém musí být platný Nabídkový pokyn (jak je podrobně popsán v Memorandu k Nabídce zpětného odkupu, jak je definováno níže) doručen zástupci emitenta, aby se držitelé mohli Nabídek účastnit, je plánováno na 17:00 (SEČ) dne 2. března 2012 (Konečný termín). Dealer Manažery jsou společnosti J.P. Morgan Securities Ltd., Erste Group Bank AG, Credit Suisse Securities (Europe) Limited a Goldman Sachs International a společnost Lucid Issuer Services Limited, která plní funkci Tender Agenta.

Předkladatel nabídky není povinen akceptovat nabídku prodeje Cenných papírů v rámci zpětného odkupu na základě jakékoliv Nabídky. Předkladatel nabídky může nabídky prodeje cenných papírů odmítnout dle vlastního uvážení z jakéhokoliv důvodu a nemá vůči držitelům povinnost uvést důvody nebo ospravedlňovat odmítnutí nabídky prodeje Cenných papírů. Přijetí k odkupu Cenných papírů, které byly platně nabídnuty v rámci Nabídek, podléhá kromě jiného také souhlasu rakouského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (Finanzmarktaufsichtsbehörde) s odkupem Cenných papírů, které byly platně nabídnuty k odkupu v rámci Nabídek (Regulatorní podmínka). Předkladatel nabídky předpokládá, že ke splnění Regulatorní podmínky dojde před Konečným termínem.

Pojmy užívané v tomto oznámení s velkým písmenem, které zde nejsou definovány, mají význam uvedený v Memorandu k nabídce zpětného odkupu.
 
Nabídka zahrnuje následující cenné papíry vydané společností Erste Group Bank AG a jejími dceřinými společnostmi.

Erste Group - zpětný odkup


*Ke dni tohoto oznámení drželi Předkladatel nabídky a jeho dceřiné společnosti 12 000 euro formou nominální likvidační preference u Prioritních akcií Série H a 7 500 000 euro formou věčných podřízených dluhopisů.

Nabídky se řídí podmínkami uvedenými v memorandu k nabídce zpětného odkupu cenných papírů ze dne 17. února 2012 (Memorandum k nabídce zpětného odkupu) vypracovaném Předkladatelem nabídky a podléhají níže uvedeným omezením nabídky, které jsou dále podrobněji popsány v Memorandu k nabídce zpětného odkupu. Memorandum k nabídce zpětného odkupu je k dispozici u Dealer Manažerů a u Tender Agenta.

Podrobnější informace o transakci jsou dostupné na webových stránkách Lucemburské burzy cenných papírů www.bourse.lu, kde budou zveřejněna oznámení týkající se Nabídek.OMEZENÍ NABÍDEK A JEJICH ŠÍŘENÍ

Šíření tohoto oznámení a Memoranda k nabídce zpětného odkupu může v některých státech podléhat zákonným omezením. Předkladatel nabídky, Dealer Manažeři a Tender Agenti žádají, aby se osoby, které obdrží toto oznámení a/nebo Memorandum k nabídce zpětného odkupu, seznámily se všemi takovými omezeními a dodržovaly je. Toto oznámení ani Memorandum k nabídce zpětného odkupu nejsou nabídkou na odkup nebo žádostí o nabídku prodeje Cenných papírů (a od Držitelů v rámci nabídek nebudou přijímány nabídky na prodej Cenných papírů), pokud by taková nabídka nebo žádost byly v rozporu se zákonem. Pokud právní předpisy týkající se cenných papírů, jejich obchodování nebo upisování (blue sky laws) nebo jiné právní předpisy v některých jurisdikcích vyžadují, aby Nabídku předložil makléř s příslušnou licencí nebo profesionální obchodník, má se za to, že Nabídku jménem Předkladatele nabídky předložil Dealer Manažer nebo s ním propojená osoba, která je v dané jurisdikci makléřem s příslušnou licencí nebo profesionálním obchodníkem.

Spojené státy americké. Nabídky nejsou a nebudou předkládány do Spojených států amerických nebo v rámci jejich území přímo ani nepřímo, prostřednictvím pošty Spojených států amerických, jakýmikoliv prostředky v rámci mezistátního nebo zahraničního obchodování nebo s využitím jakýchkoliv služeb národní burzy cenných papírů. Jedná se zejména o přenos faxem, elektronickou poštu, dálnopis, telefon, internet a jiné formy elektronické komunikace. Cenné papíry nesmějí být v rámci Nabídek z území Spojených států amerických nebo na jejich území nabízeny žádným z těchto prostředků, s použitím jakékoliv z těchto služeb ani osobami, které se nacházejí ve Spojených státech amerických nebo jsou jejich rezidenty. Proto ani kopie tohoto sdělení, Memoranda k nabídce zpětného odkupu a jiné dokumenty nebo materiály týkající se Nabídek nejsou a nebudou přímo ani nepřímo zasílány nebo jinak přenášeny, šířeny nebo předávány (zejména mimo jiné poručníky, pověřenými osobami nebo svěřeneckými správci) na území Spojených států amerických nebo do Spojených států amerických nebo jakýmkoliv americkým osobám nebo osobám, které se nacházejí ve Spojených státech amerických nebo jsou jejich rezidenty. Jakékoliv zamýšlené nabídky na prodej Cenných papírů v rámci Nabídky vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku porušení těchto omezení, jsou neplatné a jakékoliv zamýšlené nabídky Cenných papírů učiněné osobami, které se nacházejí ve Spojených státech amerických, nebo jakýmkoliv zmocněncem, pověřenou osobou nebo zprostředkovatelem jednajícími bez možnosti uvážení tohoto jednání jménem zmocnitele, který jim dává pokyny na území Spojených států amerických nebo do z takového takového území, se považují za neplatné a nebudou akceptovány. Jakýkoliv držitel Cenných papírů účastnící se Nabídky je povinen učinit prohlášení, že není americkou osobou, nenachází se ve Spojených státech amerických a neúčastní se této Nabídky z území Spojených států amerických a nejedná bez možnosti uvážení takového jednání jménem zmocnitele, který je americkou osobou a že nezadává pokyn k účasti na této Nabídce ze Spojených států amerických. Pro účely tohoto ustanovení znamenají Spojené státy americké nejen Spojené státy americké ale také jejich začleněná území a přidružené státy (včetně Portorika, Amerických Panenských ostrovů, Guamu, Americké Samoy, ostrova Wake a Severních Mariánských ostrovů), včetně jednotlivých státu Spojených států amerických a District of Columbia.

Itálie. Nabídka, toto oznámení ani Memorandum k nabídce zpětného odkupu a jakýkoliv jiný dokument nebo materiály související s Nabídkou nebyly předloženy k povolovacímu řízení vedenému Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) podle italských zákonů a právních předpisů. Jakákoliv Nabídka učiněná v Itálii představuje nabídku vyňatou z regulace ve smyslu článku 101-bis, odstavec 3-bis Zákonného nařízení č. 58 ze dne 24. února 1998, ve znění pozdějších předpisů (Italský zákon o finančních službách) a článku 35-bis, odstavec 3 Vyhlášky CONSOB č. 11971 ze dne 14. května 1999, ve znění pozdějších předpisů (Italská vyhláška o emitentovi).

Nabídky nejsou dostupné investorům se sídlem v Itálii, kteří nejsou kvalifikovanými investory (investitori qualificati) ve smyslu článku 100 Italského zákona o finančních službách a článku 34-ter, odstavec 1, písmeno b) Italské vyhlášky o emitentovi (Neoprávnění italští investoři). Neoprávnění italští investoři se nesmějí účastnit nabídky Cenných papírů v rámci Nabídek a toto oznámení, Memorandum k zpětnému odkupu nebo jakékoliv dokumenty nebo materiály související s Cennými papíry nebo Nabídkami nesmějí být šířeny nebo poskytnuty Neoprávněným italským investorům. Držitelé nebo oprávnění vlastníci Cenných papírů nacházející se v Itálii, kteří jsou kvalifikovanými investory (investitori qualificati), mohou nabídnout Cenné papíry ke koupi prostřednictvím oprávněných osob (jako jsou investiční společnosti, banky nebo finanční zprostředkovatelé, kteří mají povolení provozovat tyto činnosti v Italské republice podle Zákona o finančních službách, Vyhlášky úřadu CONSOB č. 16190 ze dne 29. října 2007, ve znění případných pozdějších předpisů, a Zákonného nařízení č. 385 ze dne 1. září 1993, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s platnými zákony a právními předpisy nebo s požadavky předepsanými úřadem CONSOB nebo jakýmkoliv jiným italským úřadem.
 
Spojené království. Toto oznámení a Memorandum k nabídce zpětného odkupu byly vydány společností Erste Group Bank AG (Předkladatel nabídky), se sídlem Graben 21, A-1010 Vídeň, Rakousko, která podléhá regulaci rakouského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (Finanzmarktaufsichtsbehörde) a zároveň částečně podléhá regulaci United Kingdom Financial Services Authority (FSA). Toto oznámení a Memorandum k nabídce zpětného odkupu byly šířeny pouze mezi stávající držitele Cenných papírů a jsou určeny pouze těmto stávajícím Držitelům ve Spojeném království, kde by byli (pokud by byli klienty Předkladatele nabídky) profesionálními klienty nebo přípustnými protistranami Předkladatele nabídky ve smyslu pravidel FSA. Toto oznámení ani Memorandum při nabídce zpětného odkupu není adresováno nebo určeno jakýmkoli osobám, které jsou retailovými klienty ve smyslu pravidel FSA a ty osoby nemají jednat podle tohoto oznámení ani Memoranda k nabídce zpětného odkupu nebo na něj spoléhat. Příjemci tohoto oznámení nebo Memoranda k nabídce zpětného odkupu by měli vzít na vědomí, že Předkladatel nabídky jedná v souvislosti s Nabídkami na vlastní účet a nenese vůči jakékoliv jiné osobě odpovědnost za poskytování ochrany, která přísluší klientům Předkladatele nabídky nebo za poradenství ohledně Nabídek.

Sdělování toho oznámení, Memoranda k nabídce zpětného odkupu a jakýchkoliv jiných dokumentů nebo materiálů týkajících se Nabídek navíc nebylo schváleno oprávněnou osobou pro účely § 21 Zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (Financial Services and Markets Act 2000). Tyto dokumenty a/nebo materiály tudíž nejsou rozšiřovány a nesmějí být poskytnuty veřejnosti ve Spojeném království a tyto dokumenty a/nebo materiály mohou být šířeny jako podpora finančích instrumentů pouze (i) osobám mimo území Spojeného království, (ii) investičním profesionálům ve smylu článku 19(5) Zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (Podpora finančních instrumentů) Nařízení 2005 (Order 2005), ve znění pozdějších předpisů (Řád), (iii) osobám splňujícím podmínky článku 43(2) Řádu nebo (iv) jiným osobám, kterým mohou být dle zákona zpřístupněny.

Belgie
. Nabídka, toto oznámení ani Memorandum k nabídce zpětného odkupu a jakýkoliv jiný dokument nebo materiály související s Nabídkami nebyly nebo nebudou předloženy ke schválení nebo uznání belgickému Úřadu pro finanční služby a trhy (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), a tudíž v Belgii tedy nelze Nabídky činit prostřednictvím veřejné nabídky ve smyslu článku 3 belgického Zákona o veřených nabídkách převzetí ze dne 1. dubna 2007 nebo ve smyslu článku 3 belgického zákona o veřejných nabídkách umístění finančních nástrojů a přípustnosti obchodu s umisťováním finančních nástrojů na regulovaných trzích ze dne 16. června 2006 (dále společně Belgický zákon o veřejných nabídkách), ve znění jejich případných pozdějších předpisů. Nabídky tedy nesmí být inzerovány a rozšiřovány a Nabídka, toto oznámení ani Memorandum k nabídce zpětného odkupu a jakýkoliv jiný dokument nebo materiály související s Nabídkami (včetně jakéhokoliv memoranda, informačního oběžníku, brožury nebo podobných dokumentů) nebyly a nebudou poskytnuty přímo nebo nepřímo jakékoliv jiné osobě v Belgii než kvalifikovaným investorům ve smyslu článku 10 Belgického zákona o veřejných nabídkách (ve znění jeho případných pozdějších předpisů), kteří jednají na vlastní účet. V případě Belgie byly toto oznámení a Memorandum k nabídce zpětného odkupu vydány pouze pro osobní použití výše uvedených kvalifikovaných investorů a výlučně pro účey Nabídek. Proto informace v tomto oznámení a Memorandum k nabídce zpětného odkupu nesmí být použity pro jiný účel nebo sděleny jiné osobě v Belgii.

Francie. Nabídky nejsou v přímé ani nepřímé formě ve Francouzské republice (Francie) předkládány veřejnosti. Toto oznámení ani Memorandum k nabídce zpětného odkupu a jakýkoliv jiný dokument nebo materiály související s Nabídkami nebyly a/nebo nebudou ve Francii předkládány veřejnosti a pouze (i) poskytovatelé investičních služeb týkajících se managementu portfolia na účet třetích osob (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) a/nebo (ii) kvalifikovaní investoři (investisseurs qualifiés), kteří nejsou fyzickými osobami, jednající na vlastní účet v souladu s články L.411-1, L.411-2 a D.411-1 až D.411-3 francouzského zákona Code monétaire et financier, jsou oprávněni účastnit se Nabídek. Toto oznámení ani Memorandum k nabídce zpětného odkupu nebyly předloženy ke schvalovacímu řízení ani nebyly schváleny úřadem Autorité des Marchés Financiers.


VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

TOTO OZNÁMENÍ JE NUTNÉ ČÍST SPOLEČNĚ S MEMORANDEM K NABÍDCE ZPĚTNÉHO ODKUPU. TOTO OZNÁMENÍ A MEMORANDUM K NABÍDCE ZPĚTNÉHO ODKUPU OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE, KTERÉ BY MĚLY BÝT ČTENY PEČLIVĚ PŘED JAKÝMKOLIV ROZHODNUTÍM OHLEDNĚ JAKÉKOLIV NABÍDKY. POKUD MÁ JAKÝKOLIV DRŽITEL CENNÝCH PAPÍRŮ JAKOUKOLIV POCHYBNOST OHLEDNĚ ÚKONU, KTERÝ MÁ UČINIT, DOPORUČUJE SE TAKOVÉMU DRŽITELI ZAJISTIT SI VLASTNÍ FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A TO I V SOUVISLOSTI S DAŇOVÝMI DŮSLEDKY, PROSTŘEDNICTVÍM SVÉHO MAKLÉŘE, BANKOVNÍHO MANAŽERA, PRÁVNÍKA, ÚČETNÍHO NEBO JINÉHO NEZÁVISLÉHO FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO NEBO PRÁVNÍHO PORADCE. JAKÁKOLIV FYZICKÁ OSOBA NEBO SPOLEČNOST, JEJICHŽ CENNÉ PAPÍRY DRŽÍ JEJICH JMÉNEM MAKLÉŘ, OBCHODNÍK, BANKA, SPRÁVCE, TRUSTOVÁ SPOLEČNOST NEBO JINÁ POVĚŘENÁ OSOBA MUSÍ TENTO SUBJEKT KONTAKTOVAT, POKUD SE CHTĚJÍ ÚČASTNIT NABÍZENÍ TĚCHTO CENNÝCH PAPÍRŮ V RÁMCI NABÍDEK. PŘEKLADATEL, DEALER MANAŽEŘI NEBO TENDER AGENTI NEČINÍ JAKÁKOLIV DOPORUČENÍ V TOM SMYSLU, ZDA SE DRŽITELÉ CENNÝCH PAPÍRŮ MAJÍ ÚČASTNIT PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ V RÁMCI NABÍDEK.
Další informace poskytuje
Erste Group, Investor Relations, Graben 21, 1010 Vídeň, Rakousko,
Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112
Tel: +43 (0) 5 0100 17693
Email: investor.relations@erstegroup.com

Tato zpráva je k dispozici na homepage Erste Group: : http://www.erstegroup.com/de/Investoren 


(komerční sdělení)

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.09.2021
7:57Víkendář: Co táhne ceny nemovitostí? Význam sazeb je přeceňován
17.09.2021
22:08Wall Street v červeném, Visa -1,15 %  
18:23Tapering a logika psí boudy
17:29Skandál Světové banky ohledně manipulace hodnocení Číny vyvolává znepokojení u ekonomů
17:22Jak se vyhnout masivní tvorbě peněz
17:06Cena plynu v Evropě zamíří na rekordy, varuje šéf Gazpromu. A je připraven dodávat skrze Nord Stream 2...
16:42Závěr týdne nevyšel, akcie i dluhopisy padají  
16:09Berlín koupí 15.000 bytů od firem Vonovia a Deutsche Wohnen za 2,5 miliardy eur
15:48Jaromír Strnad: Navýšení sazeb ČNB by mohlo nahrát bankám obchodovaným v Praze
15:39Infineon v Rakousku otevřel závod na výrobu čipů za 1,6 miliardy eur
14:38Bankám v tuzemsku pomohla k vyšším ziskům v pololetí hlavně nižší rizika
14:09Carbon Tracker: Ropné firmy musí změnit kurz, jinak jejich hodnota propadne
12:25Perly týdne: Elektromobily Ferrari, pokrizových 12,5 % ročně a nejpopulárnější sázky na finančních trzích
12:04Česká exportní banka, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
11:35Inflace v EU i v eurozóně v srpnu výrazně vzrostla, je nejvýše za deset let
10:48Pozitivní dopoledne pro akcie a rostoucí šance na větší akci ČNB  
10:34Americký akciový trh zpomaluje. Některé sektory klesají z 52týdenních maxim o více než dvacet procent
9:04Rozbřesk: Jestřábí výroky Marka Mory zvyšují pravděpodobnost prudšího růstu sazeb a hrají do not koruně
8:57Dnešní ráno ukazuje na otevření s přírůstky, proběhne rebalance indexů PX a CECE  
8:3610 nejhodnotnějších firem světa: V čele Apple, Microsoft, Alphabet. Poprvé od 2017 bez Číny

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data