Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Vláda schválila etický kodex státních úředníků, má bránit korupci (dokument)

Vláda schválila etický kodex státních úředníků, má bránit korupci (dokument)

9.5.2012 13:00, aktualizováno: 9.5. 13:43
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Vláda dnes schválila etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, řekl novinářům po jednání kabinetu ministr dopravy Pavel Dobeš. Kodex má garantovat kvalitu jejich služeb a chránit je třeba při oznámení korupce a jiného neetického chování.

Podle kodexu budou mít úředníci povinnost podezření z uplácení nebo korupci, o které se hodnověrně dozvěděli, nahlásit nadřízenému, policii, státnímu zastupitelství nebo soudu.

Materiál předložil ministr vnitra Jan Kubice; formálně zavazuje ostatní orgány veřejné správy zpracovat a publikovat vlastní etický kodex. Jeho cílem je jasné vymezení pravidel pro úředníky. "Aby bylo zřejmé, v jakých případech by se mohli dostat do střetu zájmů v případě výkonu veřejné moci a soukromých zájmů," vysvětlil ministr dopravy.

Materiál podle něj představuje "minimum v oblasti etiky z hlediska protikorupčních opatření" a jasně stanoví pravidla pro výkon veřejné moci. Pro krajské úředníky je kodex jen doporučením, ministři ale doufají, že jej přijmou pro své úřady i kraje a obce.

"Poukáže-li úředník a zaměstnanec veřejné správy oprávněně na neetické chování, nebude mít jeho jednání negativní důsledky v pracovněprávních vztazích," píše se v dokumentu.

Dobeš připomněl, že přijetí kodexu je součástí protikorupční strategie nynější koaliční vlády, která musí být ještě doplněna o další body. "Samostatně tento dokument by neřešil celou situaci. Pokud je součástí celého balíku, který bude doplňován i v průběhu následujícího roku, svůj smysl má," vysvětlil ministr dopravy. Od kodexu si slibuje, že se vedení ministerstev dozvědí "řadu informací", které jim umožní zlepšit vlastní fungování. "Samotná vymahatelnost, to se ukáže až v průběhu času," podotkl Dobeš.

Připomněl, že už nyní má většina ministerstev telefonní linky, na nichž mohou lidé k výkonu úředníků podávat podněty. "I na základě pravidel etického kodexu bude možné vyvodit jednoznačné závěry, které budou předloženy vedení ministerstev," vysvětlil Dobeš.

Podobný materiál přijala už v roce 2001 tehdejší vláda premiéra Miloše Zemana, byl však stručný a obecný. "Tyto nedostatky byly hlavním důvodem pro přepracování návrhu," řekl dnes Dobeš. "Kdyby to nebylo důležité, tak to vláda neschválí," doplnil jej ministr obrany Alexandr Vondra (ODS).

Úředníci nebudou smět podle kodexu v souvislosti se svým rozhodováním přijímat ani požadovat dary či jiné výhody pro sebe ani nikoho jiného. Budou také povinni oznámit jakoukoli nabídku nebo získání neoprávněné výhody. "Úředník a zaměstnanec veřejné správy se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost," uvádí materiál.


Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy - plné znění
 
Preambule

Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.

Účelem Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy (dále jen „Kodex“) je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování úředníka a zaměstnance veřejné správy ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Úředník a zaměstnanec veřejné správy zachovává věrnost zásadám práva a spravedlnosti vyplývajícím z evropského kulturního a historického dědictví, jedná v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, zachovává úctu a loajalitu k České republice, jakož i k úřadu a ostatním úředníkům a zaměstnancům veřejné správy.

Článek 1
Zákonnost

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy plní úkoly veřejné správy v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

(2) Při plnění úkolů veřejné správy jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy pouze v rozsahu zákonem svěřené pravomoci orgánu veřejné správy a v souladu s jejím účelem.

Článek 2
Rozhodování

(1) V mezích zákona úředník a zaměstnanec veřejné správy vždy volí nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního případu. Dbá na to, aby rozhodnutí nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé. Do práv osob úředník a zaměstnanec veřejné správy zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu, nutném k dosažení účelu sledovaného veřejným zájmem, k jehož ochraně mu byla pravomoc svěřena.

(2) Při volbě nejvhodnějšího postupu úředník a zaměstnanec veřejné správy respektuje v mezích právních předpisů též koncepce, priority a cíle úřadu, jeho vnitřní předpisy a pokyny nadřízených vydané v souladu s tímto kodexem.

Článek 3
Profesionalita

(1) Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Úředník a zaměstnanec veřejné správy vykonává veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné charakteristiky. Nepřipouští diskriminaci či obtěžování. Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí je osobně odpovědný a své vzdělání si studiem průběžně prohlubuje.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy, respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i jiných odborníků a účinně je využívá i pro svůj odborný růst.

(3) Ve vztahu k veřejnosti jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

Článek 4
Nestrannost

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí úředník a zaměstnanec veřejné správy preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Úředník a zaměstnanec veřejné správy se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.

(2) Ve shodných nebo podobných případech jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možno odůvodnit objektivními skutečnostmi, zejména konkrétními okolnostmi daného případu.

(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy vystupuje vůči účastníkům právních vztahů objektivně tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně; veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem a spravedlností.

Článek 5
Rychlost a efektivita

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy vyřizuje pracovní záležitosti zodpovědně, bez zbytečných průtahů, nejpozději v zákonem stanovených lhůtách.

(2) Při plnění jemu svěřených úkolů postupuje úředník a zaměstnanec tak, aby stranám ani úřadu nevznikaly zbytečné náklady.

Článek 6
Střet zájmů

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního zařazení. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů při výkonu veřejné správy.

(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy se nezúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

(4) Pokud si úředník a zaměstnanec veřejné správy není jistý, zda jde o úkony slučitelné s jeho podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.

Článek 7
Korupce

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody poskytované úředníku a zaměstnanci veřejné správy zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána.

(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

(4) Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se úředník a zaměstnanec veřejné správy dozvěděl hodnověrným způsobem, je úředník a zaměstnanec veřejné správy povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je úředník a zaměstnanec veřejné správy povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody.

(5) Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda úředník a zaměstnanec veřejné správy postupuje v souladu s tímto článkem, informuje úředník a zaměstnanec veřejné správy svého nadřízeného a postupuje dle jeho pokynů.

Článek 8
Nakládání se svěřenými prostředky

Úředník a zaměstnanec veřejné správy vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky nakládá efektivně a hospodárně.

Článek 9
Mlčenlivost

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost zaměstnavatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na korupční jednání.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu úřední činnosti, zejména o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.

Článek 10
Informování veřejnosti

Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s právními předpisy. Informace o činnosti orgánu veřejné správy, plnění jeho funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti sděluje za orgán veřejné správy úředník a zaměstnanec veřejné správy, který je k tomu určen.

Článek 11
Veřejná činnost

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem. Úředník a zaměstnanec veřejné správy nevykonává veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru veřejnosti v jeho schopnost nestranně plnit úkoly veřejné správy.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, která by mohla snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti nebo dokonce zavdat příčinu k ovlivňování úředníka a zaměstnance veřejné správy. Jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti úřadu veřejné správy.

Článek 12
Reprezentace

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy užívá v zaměstnání oděv, který je adekvátní jeho práci a odpovídá vážnosti jeho úřadu.

(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho individualitu. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede úředník a zaměstnanec veřejné správy taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob.

(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost úřadu.

Článek 13
Uplatnitelnost a vymahatelnost

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy dodržuje stanovené etické zásady, aktivně podporuje etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního prostředí. Uvědomuje si, že selhání jednotlivce v oblasti etiky má dopad na veřejnou správu jako celek, a proto jde ostatním příkladem.

(2) Poukáže-li úředník a zaměstnanec veřejné správy oprávněně na neetické chování, nebude mít jeho jednání negativní důsledky v pracovněprávních vztazích.

(3) Respektování zásad etiky je věcí profesionální cti úředníka a zaměstnance veřejné správy. Bez jejich dodržování a dodržování Kodexu nelze dostát profesionální povinnosti úředníka a zaměstnance veřejné správy.

(Zdroj: čtk, mediafax)


Váš názor
 • Urady prace?
  3.12.2013 10:56

  Plati to i pro uredniky uradu prace?
  MiniMe
 •  
  11.5.2012 11:26

  zlobivi urednici dostanou za trest tolik zmrzliny, az je bude bolet bricho. to je nauci!
  Azb
 • to je A a kde je B
  11.5.2012 11:16

  A kde jsou TRESTY za nedodržení.To je jak trestní zákoník bez trestu.
  Deny:-)
  • Re: to je A a kde je B
   11.5.2012 11:26

   Tys mě rozesmál :-) Ještě jsi nepochopil legislativce, kteří schvalují zákony výhodné pouze pro sebe? Je to styl. Styl jejich života, práce, chování. A tento styl se v plné nahotě ukázal i v tom pamfletu, který nazvali "kodex". Podle mne bude další roky plně hájit úřednickou mašinerii, to se spolehni:-)) Jinak by ho neschvalovali.
   Jesse
 • KODEX ?
  11.5.2012 10:53

  ten je k ničemua to i za předpokladu, že by byl vydán v pěti svazcích a měl dvaapůltisíce stran. Na úředníky platí jedině osobní odpovědnost a ručení za své činy osobním majetkem.
  oradapoisson
  • Re: KODEX ?
   11.5.2012 11:04

   nojo, to ale skonci na podpore. radeji by meli rucit i zivotem svym a sve rodiny.
   Azb
   •  
    11.5.2012 11:09

    Hmn... proč ručit? Umístit je v pracovním táboře a 5% z jejich současného stavu je nechat dál vykonávat práci, nejraději pod dohledem na svobodě :-))
    Jesse
    •  
     11.5.2012 11:22

     Jste všichni strašně chytří.... Co z toho opět vyplývá je jen to, že si na toho posledního úředníčka (který je vztřícnější než ostatní a dostane za pomoc při vyplění přiznání třeba jen hloupou čokoládu, protože je s ním klient opakovaně spokojen) všichni došlápnou a investigativní novínáři je využijí jako návnady jak to vlastně bude nebo nebude fungovat. Ale tam, kde se točí opravdová korupce, se zase nedostaneme, leda by na sebe začali práskat všichni
     sly
     •  
      11.5.2012 11:25

      tak zrus penize, at lidi nejsou motivovani zisky ale tvurcim myslenim. jak chces dospet k jinym vysledkum, kdyz podkladem je porad chamteni po zisku?
      Azb
      • Azb, šlo by to
       11.5.2012 11:32

       Postavením úředníka vykonávat pouze službu ve státní správě, ale odebrat mu veškerou moc v rozhodování !! Pak nahradit fyzického ouřadu zákonem. To by se musela v prvé řadě předělat Ústava a zakotvit prvním článkem princip, že ve státě rozhoduje zákon a nikoliv osoba. Proto tvrdím, dokud bude platit manuál rozdělování koryt (Ústava), nikam se stát a společnost nepohne. Nějaký kodex je pro srandu králíkům.
       Jesse
 • jste padlí na palicu?
  9.5.2012 14:03

  Co to je kodex? To je jako nějaký zákon? Si z nás dělají pr**l, víc nic to není. Něco tak ohavného a manipulujícího s lidským myšlením jsem od této zkorumpované vlády nečekal. Co mě překvapí příště? Už ani ta ústava nestojí za nic. Proč Ústavu nezmění? Je to jen metodický pokyn, jak si rozparcelovat republiku. S reklamačním řádem (kodex) se můžeme jít vycpat. Asi tu naši "slavnou zemičku" brzo někdo vymaže z mapy.
  Jesse
  • Re: jste padlí na palicu?
   10.5.2012 8:15

   Ale politici nedělají nic pro boj s korupcí a kodex je jen rošáda pro hloupého voliče.
   Jezdec.
  • Re: jste padlí na palicu?
   9.5.2012 14:28

   oprav si svoji úvahu - gumujeme se sami úspěšně již několik desetiletí.Nyní v poslední dekádě je to pouze více vidět a jsme v tomto procesu dokonalejší.Záleží na tom, čí provincií se v budoucnu staneme a jakým hlavním jazykem tu budou vedeny úřední dokumenty.Já bych se přikláněla byt výspou nějakého hodně úspěšného asijského tygra.Takový malý Honk Kong uprostřed Evropy.Švýcarsko již nebudeme, ale asiati by nás mohli chtít .-)))
   AMN
   •  
    9.5.2012 15:34

    Vsadím se, že už máš kosmetický zákrok rohovky za sebou :-)) Ještě obočí, trochu víčka... a dostaneš novou občanku česko-čínské občanky... tzv OČČO :-)) Gratuluji :-))
    Jesse
 •  
  9.5.2012 13:36

  No konečně naše vládá dělá něco proti korupci. Určitě se na tak závažném dokumentu podílel Drobil, Vondra a Bem. Poradcem jim pravděpodobně byli Dobeš, Peake a Jankovský. Bohulibý skutek, to je přijetí tohoto zákona, bude prqavděpodobně uvítáno s obrovským nadšením , za podání spousty pozměňovacích návrhu poslaneckou sněmovnou. Při podpisu Čilským perem našeho otce vlasti, určitě ukápne slzička. Soudruzi jak dojemné.
  Homo
  • to Homo
   9.5.2012 15:15

   Jenže ono nejde o zákon, ale jen o kodex, tedy něco jako Desatero přikázání :-)
   oh171
   • Re: to Homo
    9.5.2012 15:20

    Jj, asi jako to: Než složíte kočárek, vyjměte dítě...
    Kalka.
    •  
     9.5.2012 15:36

     Pro samé směrnice a návody k použití se do kočárku to dítě brzo nevejde :-))
     Jesse
     •  
      9.5.2012 15:47

      dite nepatri do kocarku, ale do nakupniho kosiku, viz maggie v simpsonech..
      Azb
 • Poslední odstavec
  9.5.2012 13:30

  To mi připomíná ty nápisy 'Caution: Hot Caffee' v Amíkově na pohárcích poté, co právníci vyhráli spor, že dotyčná nevěděla, že když se takovým kafem poleje, může to i bolet. Nebo ono 'Remove the child before folding it' - rozumí se skládací dětský kočárek, či 'Don't dry pets' na mikrovlnce. Konečně bude všechno v richtiku ;-))
  Kalka.
  • Re: Poslední odstavec
   9.5.2012 14:00

   Gee, můj 'poslední odstavec' se vztahoval na ještě před chvílí poslední odstavec - před doplněným plným zněním...
   Kalka.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data