Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Reforma veřejných rozpočtů ČR: shrnutí návrhů z 11.5. 2003

Reforma veřejných rozpočtů ČR: shrnutí návrhů z 11.5. 2003

13.05.2003 12:04
Autor: 

V souvislosti s navrhovanou rozpočtovou reformou se objevují jak pozitivní reakce (především ekonomů), tak negativní ohlasy (například odborů). Co však bylo skutečně na jednání vládních expertů v neděli dohodnuto? Přinášíme originální přehled závěrů z tohoto jednání přímo od Ministerstva financí.

PLATY A PERSONÁLNÍ OPATŘENÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

* Bylo odsouhlaseno moratorium na zvyšování počtu pracovníků v ústředních orgánech státní správy, stop stav na dnešních 19 200 osobách. Meziresortní strukturu úprav počtů stanoví vláda.
* Vláda sníží celkový počet pracovníků v ústředně řízené správě o 6 % celkem v období 2004 – 2006. Meziresortní strukturu snižování počtů (příspěvek jednotlivých resortů) i temto v jednotlivých letech tříletého období stanoví vláda.
* Bude zaveden 16 – třídní platový tarifní systém od roku 2004. Smyslem jeho zavedení je umožnění větší diferenciace v odměňování ve veřejné správě, nikoliv výrazné navýšení objemu platových prostředků. Objem prostředků na platy bude v intencích potřeby fiskální konsolidace, celkové meziroční navýšení objemu prostředků na platy a související zaměstnavatelské pojistné nepřevýší 5 mld. Kč.
* Budou zmraženy platy ústavních činitelů a soudců v období 2004 – 2006.
* Uplatnění zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon): v rámci projednávání odkladu jeho účinnosti k 1. 1. 2005 v Parlamentu ČR, bude předložen návrh na vypuštění části desáté zákona – odměňování státních zaměstnanců, čekatelů, ostatních zaměstnanců správních úřadů. Odměňování bude s drobnými úpravami řešeno podle obecné právní úpravy – zákona č. 143/1992 Sb., o platu.

DŮCHODY

* U OSVČ dojde ke zvýšení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti z dnešních 35 % na 50 %, postupně v periodě 3 let (2004 – 2006). Dojde zároveň ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu od roku 2004, a to ve výši 40 % průměrné mzdy v národním hospodářství.
* Bude stanoven maximální vyměřovací základ pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti ve výši pěti násobku průměrné mzdy od roku 2005.
* Koalice se rozhodla pro reformu systému důchodového pojištění, budou pokračovat práce na přípravě příspěvkově definovaného systému tzv. zdánlivých administrativních účtů (NDC) doplněného o doplňkové systémy.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

* Byly schváleny změny s účinností k 1.lednu 2004: prodloužení moratoria na zvyšování redukčních hranic, prodloužení rozhodného období ze 3 na 12 měsíců, redukce vyměřovacího základu prvních 14 dní v nemoci ze 100 na 90 %, první tři kalendářní dny nemoci snížení nemocenských dávek na 25 %. Pokud to bude administrativně zajistitelné, omezit „stropem“ souběh pobírání nemocenské u více pracovních poměrů (MPSV prověří).
* K 1.1. 2005 proběhne hlubší systémová změna celého nemocenského pojištění. Ministři byli vyzváni, aby jmenovali své zástupce do odborné pracovní skupiny k reformě nemocenského pojištění, tripartitní odborná pracovní skupina se sejde nejblíže 14.5. 2003 na MPSV.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

* U OSVČ dojde ke shodným úpravám jako u platby pojistného sociálního, tj. zvýšení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění z dnešních 35 % na 50 %, postupně v periodě 3 let (2004 – 2006) a stanovení minimálního vyměřovacího základu na úrovni 40 % průměrné mzdy.
* Platba státu ze státního rozpočtu do systému veřejného zdravotního pojištění bude v příštích 3 letech meziročně valorizována jen podle míry inflace.
* Předběžný souhlas s uplatněním zákona o mzdě ve zdravotnických zařízeních, MPSV a MZ připraví do dvou týdnů návrh.

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA A DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE

Valorizační politika v horizontu 3 let:
* Bude prováděna jen minimální možná valorizace výše životního minima podle zákona.

Dohodnuté parametrické systémové změny od roku 2004:
* Osoba pobírající déle než rok dávky sociální péče bude moci být obcí vyzvána, aby nastoupila k výkonu veřejných prací na 8 hodin denně, pokud výzvy neuposlechne, jsou jí dávky kráceny o 50 %. Podmínkou poskytování dávek podmíněných sociální potřebností je i zajištění povinné školní docházky dětí v rodinách příjemců dávek.
* Bude zrušen příspěvek na dopravu od roku 2004, s tím, že asi polovina objemu dnešních vyplácených dávek bude přesunuta do dotací na územní dopravní obslužnost jako zdroj k zajištění žákovských slev na jízdném.
* Dávky státní sociální podpory bude vyplácet stát, organizačně bude řešeno vytvořením divizí státní sociální podpory při dnešních úřadech práce.
* Příspěvek na bydlení bude přesunut do systému dávek sociální péče, při stanovení jeho výše budou brány v úvahu nejen příjmy příjemců, ale i reálné náklady na bydlení v dané lokalitě.
* U OSVČ se uplatní koncept minimálního (fiktivního) příjmu ve výši 40 % průměrné mzdy v národním hospodářství.
* Příjemcům rodičovského příspěvku bude dána větší možnost souběhu s výdělkem.
* Nebudou zavedeny plošné přídavky na děti a školský příspěvek.
* Nebude zrušeno pohřebné.
* Nebudou snižovány platné koeficienty pro výpočet dávek a hranic příjmu.

Dlouhodobé systémové změny
* Revize a rekonstrukce životního minima.
* Revize a redukce dávek sociální péče a zpracování nového zákona o hmotné nouzi a sociálním vyloučení s komplexně novým řešením dávek podmíněných sociální potřebností k l.l.2006 a zavedením bonifikačních a sankčních mechanismů.
* Revize a redukce dávek, u nichž je nárok podmíněn zdravotním handicapem s tím, že budou upraveny zvláštním zákonem.
* Důsledné rozdělení rolí státu a územních samosprávných celků v organizaci, správě a financování nepojištěneckých dávkových systémů se zdůrazněním principů individuálního posuzování sociální situace a posuzování ochoty obstarávat si prostředky obživy vlastním přičiněním.

DANĚ

I. Obecná daňová politika
Hlavním cíl daňové politiky v letech 2003 až 2006: stabilizace daňové kvóty na úrovni roku 2000 tj. 21,9 %.

II. Daň z přidané hodnoty
dohodnuto: a) harmonizace rozsahu zboží a služeb, na které je uvalena základní a snížená sazba, a to od 1.1. 2004

III. Spotřební daně
dohodnuto:
a) harmonizace – implementace směrnic EU (včetně zvyšování sazeb na tabákové výrobky),
b) zvýšení spotřební daně z lihu z 234 Kč/litr etanolu na 265 Kč/litr,
c) zákaz prodeje tabákových výrobků a lihovin na tržištích,
d) povinné označování alkoholických nápojů kontrolními páskami (výrobcům lihovin bude umožněn rychlejší odpis zařízení pro páskování),

IV. Daň z příjmů právnických osob
dohodnuto:
a) harmonizace – implementace směrnic EU,
b) sazba daně z příjmů právnických osob se v roce 2004 sníží na 28 %, v roce 2005 na 26 %, v roce 2006 na 24 %.
c) snížení sazby bude částečně kompenzováno opatřeními k rozšíření základu daně – zrušení reinvestičního odpočtu při pořízení nového hmotného majetku (10 – 20 % ze vstupní ceny), zrušení slevy na dani, ve výši poloviny daně srážené z dividendových příjmů, obojí od roku 2005.

V. Daň z příjmů fyzických osob
žádné změny

I. Daň z nemovitostí
dohodnuto:
a) hodnotový princip bude zatím uplatněn u daně z pozemků,
b) u staveb bude prozatím ponechán dosavadní systém,
c) budou posíleny pravomoci obcí při stanovení výše daně.

VII. Daň z převodu nemovitostí
dohodnuto:
a) změna splatnosti daně tak, že bude splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání,
b) snížení sazby o dva body (z 5 % na 3 %), obě změny od 1.ledna 2004.

VIII. Daň dědická
žádné změny

IX. Daň silniční
dohodnuto:
a) harmonizace – implementace směrnic EU,

X. Další (správa daní)
dohodnuto:
a) harmonizace – implementace směrnic EU,
b) správci daně budou moci v daňovém řízení vyzvat daňový subjekt k podání majetkového přiznání u registrovaných typů majetku a k prokázání původu příjmů (samostatný zákon o majetkových přiznáních),
c) pro podnikatele prodávající ve stáncích a tržnicích, kteří inkasují platby v hotovosti, bude zavedena povinnost evidovat tyto platby na registračních pokladnách (součást daňového řádu, tj. nové procesní normy pro daňové řízení),
d) zjednodušení účetnictví pro neplátce DPH.

DALŠÍ ZÁVĚRY

* veškeré návrhy souvisejících legislativních úprav, jež mají nabýt účinnosti k 1.1. 2004, musí být vládě předloženy do 10. června 2003,
* ministr financí provede sumarizaci všech závěrů porad premiéra s koaličními partnery k reformě veřejných rozpočtů (G 8), sumarizace bude předložena ke konečnému odsouhlasení na jednání stran vládní koalice dne 18. května 2003. Ministr financí též na jednání předloží podklad k fiskálním dopadům schválených opatření a dosažení dohodnutého fiskálního cíle na období 2004 – 2006.

(zdroj: MF)


Váš názor
  • Jak zlikvidovat malé podnikání
    13.05.2003 14:31

    Podle toho, co jsem si právě přečetl, chystá vládá útok na malé podnikatele - OSVČ. No řekněte sami, vyplatí se podnikat, když např. z čistého zisku 970 000 Kč zaplatíte 460 888 Kč - tedy 47,5% na daních a na pojištění? Ne,luvně o dalších poplatcích :-). Tomu se říká podpora malého a středního podnikání :-)
    Pavel Novák
Aktuální komentáře
08.03.2021
22:30Smíšený úvod týdne na trzích v USA, dividendové akcie zpět v kurzu?  
17:38Amerika se těší na peníze od vlády a přidává se k evropskému růstu  
17:37Irelevantní nerovnost v bohatství?
17:25McAfee prodá podnikovou divizi za čtyři miliardy USD
17:00Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.: Oznámení pravidel rozhodování per rollam
16:43DuPont koupí za 2,3 miliardy USD firmu Laird Performance
16:15Bloomberg: Tesla buduje v Texasu obrovskou baterii. Tajně
14:51Týdenní výhled: Výnosy a inflační očekávání dál v centru dění, Fed riskuje, že zůstane za křivkou  
13:24Investiční tip IAG: Slibné transatlantické trasy  
12:04Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny je nejvyšší za rok
11:48Dimon: Investování se musí učit, obligace bych si nekoupil
11:47Evropské akcie si drží zisky vedle klesající Asie a Ameriky  
10:47Britská firma Deliveroo hodlá vstoupit na londýnskou burzu
10:39Petr Dufek: Rychlý růst mezd v časech lockdownu (?)
9:48SAB Finance a.s.: Oznámení o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) včetně návrhů rozhodnutí
9:47Mall.cz údajně zvažuje vstup na burzu, v úvahu připadá i Praha
9:09Rozbřesk: Dluhopisy zažívají nejhorší start roku od osmdesátých let
9:04Průmyslová výroba v Německu v lednu nečekaně klesla
8:49Evropské burzy mají ráno namířeno do plusu, nervozita z výnosů ale nemizí  
8:23Senát USA schválil pomoc ekonomice za 1,9 bilionu dolarů

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Continental AG (12/20 Q4, Bef-mkt)
Domino's Pizza Group PLC (12/19 Q4, Bef-mkt)
0:50JP - HDP, q/q
7:00Deutsche Post AG (12/20 Q4)
7:00Dufry AG (12/20 Q4)
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
11:00EMU - HDP, q/q