Upozornění pro investory
 

Upozornění pro investory

Patria Finance

Výmolova 353/3

150 27 Praha 5

Česká republika

+420 221 424 111

       regulovaná ČNB

Patria – institucionální klienti

Výmolova 353/3

150 27 Praha 5

Česká republika

+420 221 424 151

      regulovaná ČNB

Patria – retailoví klienti

Výmolova 353/3

150 27 Praha 5

Česká republika

+420 221 424 240

regulovaná ČNB

Patria - Research

Výmolova 353/3

150 27 Praha 5

Česká republika

+420 221 424 128

regulovaná ČNB

 

Původ dokumentu:

Tento dokument je upozorněním pro investory, který primárně obsahuje informace, které jsme Vám povinní sdělit v případě že šíříme investiční doporučení vytvořené jinými mediálními domama anebo jinými tvůrci investičních doporučení. Tenhle dokument rovněž obsahuje informace o našich případných střetech zájmů. Tento dokument je porot pro Vás, investory relevantní v případě, že jste odkaz na něj nalezli pod článkem, který obsahuje investiční doporučení, které nebylo vytvořené naši společnosti a v případě, že máte zájem dozvědět se o případných střetech zájmů a jiných okolnostech, které by potencionálně mohli ovlivňovat objektivní prezentaci investičních doporučení.

Datum a čas vytvoření a distribuce:

Datum a čas prvního šíření investičního doporučení je vždy součástí článku, pod kterým se nachází odkaz na toto upozornění pro investory. 

Konflikt zájmů:

Investiční doporučení, ke kterému přislouchá toto upozornění pro investory není připravováno v souladu s právními požadavky na vytváření nezávislého výzkumu a není předmětem zákazu obchodování před vlastní distribucí a je považován za marketingovou komunikaci.

Propojené entity a jednotlivá oddělení Patria Finance mohou uskutečňovat investiční rozhodnutí, která nejsou konsistentní s investičními doporučeními Expertního týmu nebo názory vyjádřenými v daných dokumentech. Investoři by proto měli tento investiční doporučení považovat pouze za jeden z několika faktorů při svých investičních rozhodnutích.

Patria Finance nebo její zaměstnanci mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů se společnostmi, které jsou v konkrétních analýzách zmiňovány. Patria nebo s ní propojené osoby se tak mohou dostat do střetu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných analýz.

Není-li v investičním doporučení uvedeno jinak, Patria nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů nebo strategií, které jsou v investičním doporučení uváděny.

Investiční tipy nacházející se v investičním doporučení, které Patria Finance šíří anebo investiční tipy analytiků Patrie můžou být odlišné od doporučení makléřů Patrie či jiných zaměstnanců Patrie,  v konkrétním okamžiku, a to zejména s ohledem na (i) investiční profil konkrétního klienta Patrie, kterému je poskytována služba investičního poradenství, ale také s ohledem (ii) na současný, resp. očekávaný budoucí vývoj na finančních a kapitálových trzích.

Část analytického týmu vytvářející investiční tipy je fyzicky oddělena od dalších oddělení Patria Finance a jiného byznysu. Celý analytický tým podléhá pravidlům pro vytváření a distribuci investičních doporučení, pravidlům obsažených v etickém kodexu, politice poskytování a přijímání darů, pravidlům pro zamezení střetu zájmů, pro pobídky a pro odměňování. Analytický tým se dále řídí pravidly informačních bariér včetně pravidel jejich překračování, pravidly pro distribuci, pravidly osobních obchodů (PAD) a přísně oddělenému reportování přímo generálnímu řediteli Patria Finance. Bližší informace o omezení střetu zájmů jsou uvedeny na internetové stránce https://finance.patria.cz/ v sekci dokumenty, v dokumentu nazvaném „Opatření k omezení střetu zájmů“.

Informace o tom, zda Patria nebo s ní propojené osoby (zejména společnosti ze skupiny Patria Finance):

(1) působí jako tvůrce trhu ve vztahu k finančním nástrojům některé ze společností v analýze zmíněné („emitenta“);

(2) zajišťují likviditu ve vztahu k finančním nástrojům emitenta;

(3) obdržely od emitenta kompenzaci za služby investičního bankovnictví;

(4) mají přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu emitenta přesahující pět procent;

(5) mají čistou pozici (dlouhou nebo krátkou) převyšující půl procenta na základním kapitálu emitenta;

(6) v posledních dvanácti měsících byla vedoucím manažerem nebo spolu vedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem;

(7) má s emitentem uzavřenu dohodu týkající se tvorby a rozšiřování investičních doporučení;

(8) seznámila emitenta s danou analýzou před jejím rozšířením, resp. zda byla na základě toho daná analýza upravena;

jsou uveřejněny zde:

DISCLAIMER

Pokud v konkrétním investičním doporučení není uvedeno jinak, Patria Finance ani entity ze skupiny KBC nemají žádnou korporátní dohodu s emitentem akcií, na které Patria Finance vydala expertní doporučení, a proto Patria Finance neoznamuje podíl doporučení Koupit/Držet/Prodat (či ekvivalentů) za posledních 12 měsíců a podíl emitentů odpovídající každé z této kategorií, se kterými měla za posledních 12 měsíců vztah v investičním bankovnictví.

Odměna analytiků:

Členové Expertního týmu jsou odměňováni dle různých kritérií, včetně kvality a přesnosti analýz, spokojenosti klientů, konkurenčních faktorů a celkové ziskovosti Patria Finance, což zahrnuje i zisky odvozené od tržeb z investičního bankovnictví. Žádná část odměn těchto analytiků nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných investičních tipech.

Rizika a další všeobecné informace:

Patria Finance při přípravě dokumentů vychází z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Investiční doporučení může být změněno bez předchozího upozornění.

Analýzy poskytují pouze obecné informace. Nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji Finančních nástrojů. Zmíněné finanční nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých klientů, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům.

Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, o vhodnosti investic do jakýchkoliv finančních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených v analýze. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.

Jurisdikce mimo Českou republiku:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České a Slovenské republiky, případně jiných zemí Evropské unie. Distribuce konkrétních analýz vůči veřejnosti mimo Českou a Slovenskou republiku může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země.

Patria využívá ke svým doporučením termíny: KOUPIT, AKUMULOVAT, DRŽET, REDUKOVAT, PRODAT (dle definice níže, pokud není v oddůvodněných případech uvedeno jinak).

Doporučení

Definice

KOUPIT

Očekávaný celkový výnos (včetně dividendy) v minimální výši 10 % v průběhu dalších 6 měsíců

AKUMULOVAT

Očekávaný celkový výnos (včetně dividendy) mezi 0 % a 15 % v průběhu dalších 6 měsíců

DRŽET

Očekávaný celkový výnos (včetně dividendy) mezi -5 % a +5 % v průběhu dalších 6 měsíců

REDUKOVAT

Očekávaná celková ztráta (včetně dividendy) mezi 0 % a -15 % v průběhu dalších 6 měsíců

PRODAT

Očekávaná celková ztráta (včetně dividendy) v minimální výši -10 % v průběhu dalších 6 měsíců

S ohledem na vnější vlivy si Patria vyhrazuje také v oddůvodněných případech využít termíny jako: V REVIZI či BEZ DOPORUČENÍ

Zde je uveden přehled posledních  změn cílových cen či doporučení titulů, které Patria analyticky sleduje: https://www.patria.cz/akcie/vyzkum/doporuceni.html

© 2022 Patria Finance, a.s.: Všechna práva vyhrazena. Analýzy slouží výhradně klientům Patrie a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány. Jakékoliv jejich neautorizované použití nebo zveřejnění je bez předchozího písemného souhlasu Patrie zakázáno.