Podmínky užívání stránek Patria.cz
 

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky (dále jen "podmínky") upravují podmínky užívání Internetových stránek – investičního portálu provozovaných společností Patria Finance, a.s. veřejně dostupných na adrese domovské internetové stránky https://www.patria.cz (dále jen "Stránky Patria.cz").

Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky Patria.cz (dále jen "uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámily, aby tak učinily.

Pořizovatelem a provozovatelem Stránek Patria.cz je Patria Finance, a.s. (dále jen "Patria Finance"). Patria Finance je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je společnost ČSOB, a.s. Stránky Patria.cz jsou určeny pro osoby, zajímající se o české a světové finanční trhy.

Patria.cz v této souvislosti upozorňuje, že obsah Stránek Patria.cz není určen k užívání a/nebo sdělování veřejnosti nebo rozšiřování jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek Patria.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu či pro potřeby společnosti zaměstnavatele, která uživateli umožňuje využít svého technického zařízení v souvislosti s plněním jeho pracovních povinností, je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo obsahového provedení a charakteru Stránek Patria.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Patria.cz a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a informace jsou zpřístupněny a šířeny prostřednictvím Stránek Patria.cz. Dále je zakázáno spojovat obsah Stránek Patria.cz s jinými autorskými díly a databázemi. Veškerá omezení se vztahují též na všechny databáze a všechna díla, která jsou na Stránkách Patria.cz přístupná. Poskytované informace, data a články mohou být uživatelem zobrazeny na monitoru počítače, mobilním telefonu či tabletu, jednotlivé stránky mohou být vytištěny na papír, stránky mohou být uloženy elektronicky (což neplatí v případě serveru nebo jiného zařízení propojeného do počítačové sítě) a to pouze pro osobní užití. Uživatel není bez souhlasu Patria.cz oprávněn:

 • Údaje, data a články uvedené na našich stránkách archivovat, rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti, přičemž tento zákaz se vztahuje též na šíření názvů, včetně prezentování obsahu v rámci jiných databází a děl;
 • Využít obsahu Stránek Patria.cz k systematickému zpracování, vytváření databází a činnostem jiným než čtení a prohlížení pro osobní potřebu;
 • Vytvořit přímou linku (internetový odkaz) k obsahu na Stránkách Patria.cz.

V případě, že má uživatel zájem na jiném užití Stránek Patria.cz než pouhým prohlížením a čerpáním informací, nechť se rovněž obrátí na elektronický kontakt (e-mail) info@patria.cz.

Uživatel bere na vědomí, že www.patria.cz a Patria.cz jsou registrované značky, které nesmí být nijak používány bez písemného svolení Patria Finance, a.s. - serveru Patria.cz.

Na Stránkách Patria.cz je oprávněně využíváno agenturní zpravodajství ČTK a dále data, zpravodajství a informace od následujících subjektů: Burza cenných papírů Praha, a.s., Česká kapitálová informační agentura, a.s., Reuters a dalších osob.

© ČTK. Rozšiřování nebo sdělování veřejnosti obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

© Copyright 2000 Reuters Limited. Obsah ze zdrojů Reuters je duševním vlastnictvím Reuters Limited. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti obsahu ze zdrojů Reuters je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Reuters Limited. Reuters neodpovídá za jakékoli chyby, zdržení nebo nesprávné údaje v obsahu ze zdrojů Reuters. Reuters neodpovídá za jakékoliv úkony učiněné na základě obsahu ze zdrojů Reuters.

Reuters, Reuters Dotted logo a Sphere Logo jsou registrované obchodní známky celosvětové sítě společností Reuters Group.

Informace obsažené v článcích, příspěvcích a materiálech vypracovaných nebo poskytnutých Weinhold Legal, v.o.s. (dále jen „Weinhold Legal“) a uveřejněných na internetových stránkách Patria.cz (dále jen „Materiál“) vycházejí z nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl daný text odeslán k uveřejnění. Jakýkoliv Materiál slouží pouze pro informaci a v žádném případě není právní analýzou, právní radou, nabídkou právních služeb ani inzercí. Při přípravě Materiálů jsou využívány veřejně dostupné informace a informační zdroje, které Weinhold Legal považuje za důvěryhodné. Weinhold Legal neručí za pravdivost, úplnost a správnost informací získaných z těchto zdrojů. Weinhold Legal není odpovědna za jakoukoli škodu nebo újmu, vzniklou jednáním nebo zdržením se jednání na základě nebo v souvislosti s informacemi obsaženými v jakémkoliv Materiálu. Materiály jsou autorskými díly ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Jakékoliv užití, reprodukce, kopírování, další zpracování nebo úprava jakéhokoliv Materiálu bez předchozího písemného souhlasu Weinhold Legal je zakázáno.

Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti obsahu ze zdrojů výše uvedených subjektů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu.

Na Stránkách Patria.cz jsou oprávněně využívána data, zpravodajství a informace od následujících subjektů: American Stock Exchange, boerse – stuttgart AG, Burza cenných papírů Praha, a.s., Budapest Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, Inc., New York Stock Exchange, Reuters a dalších osob.

American Stock Exchange ("AMEX"). Uživatelé berou na vědomí, že obsah ze zdrojů AMEX ("Informace AMEX") je duševním vlastnictvím AMEX. Uživatelé prohlašují, že jsou tzv. "neprofesionální uživatelé" a že Informace AMEX využívají výlučně pro svou osobní potřebu, vlastním jménem a na vlastní účet, zejména za účelem správy vlastního majetku.

The NASDAQ Stock Market, Inc. (“NASDAQ”).
Uživatelé berou na vědomí, že obsah ze zdrojů NASDAQ ("Informace NASDAQ") je duševním vlastnictvím NASDAQ. NASDAQ neodpovídá za jakékoli chyby, zdržení nebo nesprávné údaje v obsahu ze zdrojů NASDAQ. NASDAQ neodpovídá za jakékoliv úkony učiněné na základě obsahu ze zdrojů NASDAQ. Uživatelé prohlašují, že jsou tzv. "neprofesionální uživatelé" a že Informace NASDAQ využívají výlučně pro svou osobní potřebu, vlastním jménem a na vlastní účet, zejména za účelem správy vlastního majetku. Uživatelé se zavazují neumožnit jiné osobě neoprávněný přístup k Informacím NASDAQ.

New York Stock Exchange ("NYSE"). Uživatelé berou na vědomí, že obsah ze zdrojů NYSE ("Informace NYSE") je duševním vlastnictvím NYSE. Uživatelé prohlašují, že jsou tzv. "neprofesionální uživatelé" a že Informace NYSE využívají výlučně pro svou osobní potřebu, vlastním jménem a na vlastní účet, zejména za účelem správy vlastního majetku.

boerse – stuttgart AG. Uživatelé berou na vědomí, že obsah ze zdrojů boerse – stuttgart ("Informace boerse – stuttgart") je duševním vlastnictvím boerse – stuttgart. Uživatelé prohlašují, že jsou fyzické osoby a že Informace boerse – stuttgart využívají výlučně pro svou osobní potřebu, vlastním jménem a na vlastní účet, zejména za účelem správy vlastního majetku. Uživatelé dále prohlašují, že neposkytují bankovní nebo investiční služby a že nepodléhají dozoru tuzemského nebo zahraničního regulátora (např. ČNB). Uživatelé se zavazují

 • nevyužívat Informace boerse – stuttgart pro podnikatelské a obchodní účely, např. za účelem podnikatelského obchodování s cennými papíry nebo obhospodařování majetku třetích osob nebo aktivit s úvěrovou nebo jinou finanční institucí nebo společností, jenž podléhá dozoru tuzemského nebo zahraničního regulátora,
 • nevyužívat Informace boerse – stuttgart jiným způsobem ve prospěch třetích osob, např. za účelem bezúplatné správy majetku třetích osob nebo v souvislosti s činností tzv. investičních klubů,
 • nedistribuovat Informace boerse – stuttgart třetím osobám a neumožnit třetím osobám přístup k Informacím boerse – stuttgart.

Warsaw Stock Exchange ("WSE"). Uživatelé berou na vědomí, že obsah ze zdrojů WSE ("Informace WSE ") je duševním vlastnictvím WSE. Uživatelé prohlašují, že jsou tzv. "neprofesionální uživatelé" a že Informace WSE využívají výlučně pro svou osobní potřebu, vlastním jménem a na vlastní účet, zejména za účelem správy vlastního majetku.

Budapest Stock Exchange ("BSE"). Uživatelé berou na vědomí, že obsah ze zdrojů BSE ("Informace BSE") je duševním vlastnictvím BSE. Uživatelé prohlašují, že jsou fyzické osoby a že Informace BSE využívají výlučně pro svou osobní potřebu, vlastním jménem a na vlastní účet, zejména za účelem správy vlastního majetku. Uživatelé se zavazují

 • neumožnit jiné osobě neoprávněný přístup k Informacím BSE,
 • nevyužít Informace BSE pro jakékoliv nelegální účely, 
 • umožnit BSE nebo jeho oprávněným zástupcům provést audit záznamů a způsobu využití Informací BSE, 
 • poskytnout BSE nebo jeho oprávněným zástupcům souhlas k nakládání s osobními údaji za účelem ověření dodržování všech povinností uživatele vůči BSE, 
 • neupravovat, neměnit nebo odstraňovat obchodní známky, kterou jsou přenášeny spolu s Informacemi BSE. 

London Stock Exchange ("LSE"). Uživatelé berou na vědomí, že obsah ze zdrojů LSE ("Informace LSE") je duševním vlastnictvím LSE. Uživatelé prohlašují, že jsou tzv. "neprofesionální uživatelé" a že Informace LSE využívají výlučně pro svou osobní potřebu, vlastním jménem a na vlastní účet, zejména za účelem správy vlastního majetku. Uživatelé se zavazují

 • nedistribuovat Informace LSE třetím osobám a neumožnit třetím osobám přístup k Informacím LSE,
 • nevyužít Informace LSE pro jakékoliv nelegální účely,
 • poskytnout LSE nebo jeho oprávněným zástupcům souhlas k nakládání s osobními údaji za účelem ověření dodržování všech povinností uživatele vůči LSE,
 • neupravovat, neměnit nebo odstraňovat obchodní známky, kterou jsou přenášeny spolu s Informacemi LSE.

Euronext. Uživatelé berou na vědomí, že obsah ze zdrojů Euronext ("Informace Euronext") je duševním vlastnictvím Euronext. Uživatelé prohlašují, že jsou tzv. "neprofesionální uživatelé" a že Informace Euronext využívají výlučně pro svou osobní potřebu, vlastním jménem a na vlastní účet, zejména za účelem správy vlastního majetku. Uživatelé se zavazují

 • nedistribuovat Informace Euronext třetím osobám a neumožnit třetím osobám přístup k Informacím Euronext,
 • nevyužít Informace Euronext pro jakékoliv nelegální účely,
 • poskytnout Euronext nebo jeho oprávněným zástupcům souhlas k nakládání s osobními údaji za účelem ověření dodržování všech povinností uživatele vůči Euronext,
 • neupravovat, neměnit nebo odstraňovat obchodní známky, kterou jsou přenášeny spolu s Informacemi Euronext.

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

Patria.cz neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek Patria.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Patria.cz neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky Patria.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Obsah stránek Patria.cz

Obsah Stránek Patria.cz je rozdělen do třech základních částí, a to „volně přístupné stránky,“ „stránky dostupné po bezplatné registraci“ a „placený obsah“.

Volně přístupné stránky - obsahují velkou většinu obsahu stránek Patria.cz, zejména zpravodajství a data z oblasti finančních trhů a ekonomiky.

Stránky dostupné po bezplatné registraci - registrace umožní využívat následující volně přístupné služby: založení portfolia českých titulů, založení portfolia zahraničních titulů, Moje Patria - nastavení vlastní stránky, podrobné údaje z BCPP, zasílání zkrácených komentářů e-mailem, zasílání přehledů, zasílání závěrečných cen a monitoringu tisku.

Placený obsah - je přístupný pod záložkou Patria Plus/Investor Plus po řádné registraci a platbě (více viz Placené služby).

Patria.cz si vyhrazuje právo bez ohlášení měnit a rozšiřovat obsah daných sekcí.

Veškerý obsah Stránek Patria.cz slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek Patria.cz byl získán ze zdrojů, které Patria.cz považuje za spolehlivé; tento zdroj je vždy uveden.

Obsah Stránek Patria.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách Patria.cz musí být posuzovány ve vztahu k podmínkám, za nichž byly vypracovány a k okamžiku jejich prvního zveřejnění na Stránkách Patria.cz.

Patria Finance prostřednictvím Stránek Patria.cz nečiní žádné investiční, právní, daňové či ekonomické doporučení.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Stránkách Patria.cz nemá povahu nabídky, investičního nebo jiného doporučení nebo jiného úkonu ze strany Patria.cz. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Stránek Patria.cz povahu návrhu nebo výzvy k podání návrhu na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv investičního instrumentu nebo výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jednání o jakékoliv transakci. Patria.cz neobchoduje s investičními instrumenty ani obchody nezprostředkovává.

Patria.cz si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek Patria.cz.

Registrace a odhlášení

Během registrace do placených i neplacených služeb musí uživatel vložit správné a úplné informace. Uživatel odpovídá za to, že elektronický kontakt (e-mail), který uvede v rámci registrace, existuje, a že je oprávněn tento elektronický kontakt používat pro přijímání elektronické pošty.

Registrace je vztažena k jednomu existujícímu konkrétnímu uživateli. Uživatel, který je právnickou osobou, může v rámci registrace do placených služeb umožnit přístup dalším uživatelům, prostřednictvím IČ dané právnické osoby a jejího specifického hesla. Během registrace si uživatel zvolí uživatelské jméno a heslo.

Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na Stránkách Patria.cz, může kdykoliv tuto registraci zrušit na stránce s osobním profilem. Patria si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění zrušit registraci, která nesplňuje výše uvedené předpoklady.

Placené služby

Některé části Stránek Patria.cz jsou uživatelům dostupné pouze na základě zaplaceného poplatku. Po úspěšném ukončení registrace a zaplacení poplatku jsou uživatelům zpřístupněny veškeré služby souhrnně nazývané Patria Plus. Placená sekce obsahuje podrobné a aktuální informace z finančních trhů, on-line ceny a kurzy, původní analýzy, prognózy ekonomických ukazatelů a finančních výsledků společností, databáze časových řad, mobilní služby a konzultace s odborníky, nástroje k řízení volných peněžních prostředků (Treasury) atd.

Cena služeb: Cena služeb je uvedena na stránkách při procesu registrace do placených služeb. V případě nákupu tzv. multilicence (viz níže) je cena stanovena dohodou podle nastavených parametrů služby.

Klientům, kteří investují s Patria Finance a mají zájem o služby Patria Plus či Investor Plus, nabízí Patria.cz slevu 50 %.

Placené služby jsou poskytovány v dílčích obdobích, kterými je kalendářní rok.Poskytování služeb v dílčích obdobích je považováno za dílčí plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je dohodou stanoveno na první kalendářní den dílčího období.

Placené služby jsou prodávány na tzv. licence, kdy jednomu unikátnímu uživateli služby přísluší jedna licence. V případě hromadného použití placené sekce v rámci jedné instituce či podniku lze zakoupit tzv. multilicenci vázanou na jednu unikátní IP adresu. Služby v rámci multilicence jsou omezené, přizpůsobené k použití anonymním uživatelem přistupujícím z jedné IP adresy.

Patria.cz bude klienty informovat o případné změně cen placených služeb s předstihem prostřednictvím elektronické pošty na jimi uvedené elektronické kontakty (e-maily). V případě registrace na 14denní zkušební období je služba poskytována bezplatně. Registrace na zkušební období je umožněna uživateli pouze jedenkrát.

V rámci jedné paušální ceny získává uživatel přístup ke všem vymezeným placeným službám. Četnost využívání některých služeb může být pro klienta omezeno ze strany Patria.cz. Informace o omezeních četnosti využívání konkrétních služeb jsou klientovi zpřístupněny v rámci procesu registrace placených služeb.

V případě registrace placené služby na zkušební období zaniká registrace automaticky po uplynutí zkušebního období, jinak po uplynutí registračního období jednoho roku.

Upozornění pro investory

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů.

S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena.

Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních instrumentů zmíněných na Stránkách Patria.cz se mohou měnit, tzn. růst a klesat.

Investiční instrumenty denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry.

V případě jakéhokoliv srovnání na Stránkách Patria.cz, ať už nabízených investičních služeb, investičních nástrojů či osob, které investiční službu/y nabízejí, jsou jeho součástí skutečnosti, které byly v době jeho vypracování Patria.cz k dispozici a které mohou mít na výsledek takového srovnání podstatný vliv.

Je-li na Stránkách Patria.cz zmínka o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce (nebo kterákoliv z nich) zaručují výnosy z kterékoliv investiční služeb nebo návratnost investic či že tyto instituce takové investice doporučují.

Patria.cz doporučuje všem investorům, aby své investiční záměry a rozhodnutí před jejich realizací konzultovali se specializovanými poradci.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý uživatel užívá Stránky Patria.cz na vlastní riziko. Patria.cz neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek Patria.cz. Patria.cz neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek Patria.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Patria.cz nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek Patria.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

V případě nefunkčnosti Stránek Patria.cz z technických důvodů se uživatel může pro získání informací obrátit na společnost Patria.cz standardními komunikačními prostředky.

Patria.cz neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách Patria.cz.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna.

Nakládání s daty a údaji registrovaných uživatelů

Uživatelé registrující se do služeb zdarma poskytují v souvislosti s registrací údaj o jméně a příjmení uživatele a kontaktu pro elektronickou poštu (e-mail). Uživatelé placených poskytují v souvislosti s registrací údaj o jméně a příjmení uživatele, kontaktu pro elektronickou poštu (e-mail), číslo mobilního telefonu, datum narození nebo IČO a DIČ (v případě registrace právnické osoby) a adresu (dále jen "Údaje"). Patria.cz je oprávněna evidovat Údaje zadané uživatelem.

Pokud při užívání Stránek Patria.cz poskytne uživatel Patrii Finance Údaje, nebude Patria Finance tyto Údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru poskytované služby a nad rámec stanovený v těchto podmínkách, zejména Údaje nebude předávat bez souhlasu uživatele žádné další osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo s výslovným souhlasem uživatele.

Pokud se uživatel pohybuje na Stránkách Patria.cz, nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných Údajů poskytnutých uživatelem dříve.

Pokud se uživatel pohybuje na Stránkách Patria.cz, dochází ke sledování pohybu uživatele po Stránkách Patria.cz včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje v části Stránek Patria.cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla (dále jen "Registrovaný přístup"), pak jsou data poskytnutá uživatelem použita pro identifikaci čerpaných služeb.

V případě Registrovaného přístupu má Patria.cz právo používat Údaje poskytnuté v této souvislosti uživatelem následujícím způsobem:

   a) použití pro marketing společnostmi v rámci skupiny Patria, a zasílání obchodních sdělení v rámci této skupiny;
   b) použití pro identifikaci čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a nastavení personalizované stránky Moje Patria.

Na uvedenou e mailovou adresu může Patria.cz nebo jiná společnost ze skupiny Patria zaslat uživateli obchodní sdělení určené k podpoře produktů nebo služeb skupiny Patria. Je-li odesílatelem obchodního sdělení některý z obchodníků s cennými papíry ze skupiny Patria a jedná-li se o nevyžádané přímé oslovení uživatele prostřednictvím telekomunikačních zařízení, jsou sdělení zasílána výhradně v pracovní dny v době od 8 do 19 hod. Uživateli je přitom v rámci každého takovéhoto sdělení vždy umožněno odmítnout souhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení zrušením registrace.

Patria.cz je oprávněna se na uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

Výběrem benefitu dává předplatitel souhlas s poskytnutím údajů vydavatelství Economia, a.s. se sídlem Pernerova 47, 186 00 Praha 8, za účelem komunikace a vyřízení objednávky vybraného benefitu.

V případě zániku registrace budou shromážděné osobní údaje likvidovány, ledaže povinnost uchovat Údaje vyplývá ze zákona. Fyzické osoby poskytující údaje osobní povahy mají veškerá práva podle zákona č. 101/2000 Sb, zejména právo na informace podle §21 uvedeného zákona.

Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Patria.cz.

V PŘÍPADĚ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TYTO STRÁNKY A NADÁLE NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY PATRIA.CZ.