Hledat ve warrantech
Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria46,3146,321,24sentiment_arrow
Apple211,94211,952,22sentiment_arrow
BoA40,2140,221,86sentiment_arrow
Boeing178,92179,051,38sentiment_arrow
Citigroup61,0861,091,80sentiment_arrow
Coca Cola63,7863,791,62sentiment_arrow
Exxon113,47113,492,46sentiment_arrow
Ford12,2412,253,38sentiment_arrow
GM48,6148,621,89sentiment_arrow
IBM177,06177,112,66sentiment_arrow
Facebook501,08501,311,42sentiment_arrow
Microsoft449,84449,900,08sentiment_arrow
24.06.2024 17:33:57
Indexy online
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,852524,8938-0,17sentiment_arrow
CZK/USD23,175023,2060-0,38sentiment_arrow
USD/EUR1,07241,07270,20sentiment_arrow
JPY/USD159,7190159,7240-0,04sentiment_arrow
USD/GBP1,26861,26870,31sentiment_arrow
HUF/EUR394,8525395,4087-0,44sentiment_arrow
PLN/EUR4,29264,3020-0,75sentiment_arrow
Zpožděná data
24.06.2024 17:44:57


Warranty
Warranty patří mezi finanční deriváty, přičemž jsou považovány za vysoce rizikové cenné papíry. Anglické slovo “warrant” v českém překladu znamená “právo“. Samotné warranty jsou tedy cenné papíry, které představují právo koupit (call warrant) nebo prodat (put warrant) předem dohodnuté množství podkladového aktiva (akcie, akciový index, měna, komodita) za dopředu určenou realizační cenu (strike price) a v pevně stanovený den (maturity).
Co jsou warranty

Warranty patří mezi finanční deriváty a jsou považovány za vysoce rizikové cenné papíry. Anglické slovo „warrant“ v českém překladu znamená „právo“. Samotné warranty jsou tedy cenné papíry, které představují právo koupit (call warrant) nebo prodat (put warrant) předem dohodnuté množství podkladového aktiva za dopředu určenou realizační cenu (strike price) a v pevně stanovený den (maturity).

Warranty jsou emitovány velkými světovými bankami (např. ABN-Amro, Commerzbank, Deutsche Bank, Raiffeisenbank, Sal. Oppenheim), které v prospektu stanoví podmínky warrantu. Tyto instituce mají povinnost v době obchodování zveřejňovat nákupní a prodejní kotace. Tím je zajištěná likvidita na trhu.

Na rozdíl od akcií není cena warrantu závislá na nabídce nebo poptávce, ale je odvozena od aktuální hodnoty podkladového aktiva. Vedle ceny podkladového aktiva, realizační ceny a zbývající doby do splatnosti ovlivňuje hodnotu warrantu také například volatilita podkladového aktiva.

S warranty může investor dosahovat zisku jak při rostoucí, tak i klesající hodnotě podkladového aktiva. Pokud se však podkladové aktivum nebude hýbat ani jedním směrem, hodnota warrantu bude klesat z důvodu úbytku časové hodnoty warrantu, která bude v den splatnosti nulová.

Princip obchodování s warranty

 • Warranty jsou pákovými produkty, při kterých jsou zisky a ztráty násobené pákou a tím pádem jsou vyšší než u přímé investice do podkladového aktiva.
 • Obchoduje se s nimi na stuttgartské derivátové burze EUWAX resp. přímo s emitenty.

Příklad obchodu s warranty

 • Ve chvíli, kdy tržní cena akcií ČEZu činí 700 Kč, koupíme call warrant na tyto akcie ČEZ s pákou 5 a realizační cenou 800 Kč. Pokud cena akcií ČEZu vzroste o 7 % na 770 Kč, zvýší se cena warrantu o 5x 7=35 %. Stejný scénář by však platil i při nepříznivém vývoji.

Uplatnění warrantů

 • Většina warrantů je amerického typu, což znamená, že dávají svému držiteli možnost uplatnit své právo kdykoliv během životnosti warrantu až do dne jeho splatnosti – vypořádání probíhá v penězích.
 • Investor realizuje zisk, pokud se při uplatnění warrantu kótuje podkladové aktivum nad (call) nebo pod (put) break-even hranicí warrantu

Výhody warrantů

 • Nízká cena - ceny warrantů se pohybují většinou v řádech centů nebo jednotek EUR, díky tomu se warranty stávají instrumentem dostupným také pro menší investory a privátní klientelu
 • Široké spektrum podkladových aktiv - warranty mohou být emitovány na nejrůznější druhy podkladových aktiv. Investoři tak mohou participovat na vývoji hodnoty akcií (domácích i zahraničních), akciových indexů, zahraničních měn nebo komodit
 • Rozsáhlá nabídka - na stuttgartské derivátové burze EUWAX je v současné době v nabídce přes 45 000 různých warrantů, investor si tak může u konkrétního titulu svolit různé realizační ceny nebo splatnosti warrantu

Rizika warrantů

 • Riziko pákového efektu - páka u warrantů způsobuje větší zisky ale také větší ztráty v porovnání s přímou investicí do podkladového aktiva. Obecně platí, že čím je páka vyšší, tým je investice do warrantu riskantnější
 • Riziko úplné ztráty - warrant se stáva bezcenný, pokud promeškáte datum uplatnění warrantu nebo hodnota podkladového aktiva klesne pod realizační cenu warrantu
 • Riziko změny volatility a ceny - hodnota warrantu je ovlivňována také jeho životností nebo volatilitou podkladového aktiva. To způsobuje, že časová hodnota warrantu se mění denně a jeho kurz může klesat i když se hodnota podkladového aktiva nemění. Čím blíže je termín splatnosti warrantu, tím je jeho časová hodnota nižší, až je v den splatnosti nulová. Vysoká časová hodnota může znamenat vyšší kurzové riziko.
 • Kurzové riziko - kurz warrantu se odvíjí od ceny podkladového aktiva a tento vývoj může vést někdy až ke ztrátě investovaného kapitálu
 • Likvidní riziko - warranty jsou emitovány většinou v malých množstvích, to může způsobit velké výkyvy kurzů nebo problémy při úplném provedení objednávky

S warranty se pojí několik důležitých pojmů:

Typ warrantu

 • kupní (call) – právo koupit podkladové aktivum za předem dohodnutých podmínek
 • prodejní (put) – právo prodat podkladové aktivum za předem stanovených podmínek

Styl warrantu

 • rozlišují se dva styly warrantů :
  • americký warrant lze uplatnit kdykoliv během doby jeho životnosti, nejpozději však v den splatnosti
  • evropský warrant lze uplatnit pouze v den splatnosti

Realizační cena (Strike price)

 • je cena podkladového aktiva, za kterou se v případě využití práva spojeného s držením warrantu, aktivum koupí nebo prodá
 • držitel (kupující) warrantu může (ale nemusí) toto právo uplatnit
 • na druhé straně emitent (prodávající) se vydáním warrantu zavázal tento obchod přijmout a uspokojit, pokud o to držitel warrantu požádá

Datum splatnosti (Maturity)

 • je den vypršení platnosti warrantu

Poměr odběru (Warrant ratio)

 • určuje množství podkladového aktiva, které má držitel warrantu právo nakoupit/prodat
 • většinou je potřebné několik warrantů k nákupu jednoho kusu podkladového aktiva
 • například hodnota 0,10 znamená, že potřebujeme 10 warrantů k nákupu/prodeji jedné akcie

Spread (Rozpětí)

 • absolutní spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (kotací) a tvoří zisk emitenta
 • je vyjádřen v procentech vzhledem k prodejní kotaci

Vnitřní hodnota (Intrinsic value)

 • rovná se rozdílu mezi realizační cenou warrantu a aktuální cenou podkladového aktiva, přičemž se zohledňuje poměr odběru
 • vnitřní hodnota nemůže být záporná, vždy je ? 0

V závislosti na vnitřní hodnotě, realizační ceně a ceně podkladového aktiva může být warrant ve 3 fázích:

warranty tabulka

Časová hodnota (Time value)

 • je rozdíl mezi aktuální cenou warrantu a vnitřní hodnotou
 • můžeme ji chápat jako pravděpodobnost, že se cena podkladového aktiva pohne požadovaným směrem
 • časová hodnota nemůže být nikdy záporná
 • s blížící se splatností warrantu se její úbytek zrychluje a v den splatnosti se rovná 0

Break-even point (Bod zvratu)

 • call warrant - cena podkladového aktiva, při které výnos z call warrantu pokrývá zaplacenou cenu za warrant (opční prémii). Další růst ceny nad tuto hranici znamená zisk z investice.
 • put warrant - cena podkladového aktiva, při které výnos z put warrantu pokrývá zaplacenou cenu za warrant (opční prémii). Další pokles ceny pod tuto hranici znamená zisk z investice.

Páka (Leverage)

 • je asi nejzajímavější vlastností warrantů, která zajišťuje nejen nadproporcionální zisky ale také ztráty
 • díky ní stačí investovat mnohem menší částku než pří přímé investici
 • udává kolikanásobně je investice do warrantu levnější než investice do podkladového aktiva, přičemž se bere v úvahu také poměr odběru
 • například pokud podkladové aktivum stojí 100 EUR, poměr odběru je 0,10 a cena warrantu 1,00 EUR, páka bude mít hodnotu 100/(1,00/0,10) = 10

Delta

 • je indikátor, který určuje absolutní změnu ceny warrantu při změně ceny podkladového aktiva o jednotku
 • počítá se jako podíl změny ceny warrantu a změny ceny aktiva
 • delta pro call warranty je mezi 0 a 1, pro put warranty mezi -1 a 0, protože se stoupající cenou aktiva klesá hodnota put warrantu a naopak
 • například pokud má warrant poměr odběru 0,1 , cena aktiva vzroste z 95 EUR na 100 EUR a cena call warrantu z 0,70 EUR na 1,00 EUR, delta se bude rovnat ((1,00-0,70)/0,1)/(100-95) = 0,6

Omega – efektivní páka

 • též označovaná jako elasticita, představuje páku, která bere do úvahy také hodnotu delta
 • udává, jak se změní cena warrantu, pokud vzroste hodnota podkladového aktiva o 1%
 • například pro warrant s pákou 10, deltou 0,6, bude omega = 10*0,6 = 6

Příklad vývoje ceny call warrantu

 • uvedeme si průběh vývoje ceny call warrantu emitovaného na akcie ČEZu s parametry:
  • Realizační cena: 800 CZK
  • Datum splatnosti: 8.12.2006 
  • Poměr odběru: 0,10
 • dále byly v den nákupu aktuální tyto hodnoty:
  • Cena akcií ČEZ: 753 CZK
  • Kurz CZK/EUR: 30

 • předpokládejme, že jsme náš warrant nakoupili za 0,23 EUR
 • pokud chceme provádět další výpočty, musíme přepočítat všechny cizí měny na EUR, protože
 • warranty na německé derivátové burze EUWAX se obchodují pouze v EUR
 • z výše uvedených údajů vyplývá páka ve výši 10,91
 • pokud vezmeme závěrečný kurz akcií ČEZ z minulého obchodního dne 746,50 CZK a závěrečný kurz warrantu 0,22 EUR, vyjde nám delta 0,4615 a nakonec efektivní páka ve výši 5,04 
 • na další straně je uvedený graf závislosti vnitřní hodnoty warrantu na ceně podkladového aktiva, break-even hranice se nachází na hodnotě 869 CZK

 call warrant

 • na začátku jsme ve ztrátě, nákup warrantu představuje náš náklad
 • pokud cena akcií prorazí realizační cenu 800 CZK, začíná náš warrant vydělávat
 • break-even point 869 CZK nám pokryje naše náklady a od tohoto bodu je investice zisková
 • aktuální cena warrantu se rovná vždy součtu jeho vnitřní a časové hodnoty
 • k její přesnému stanovení se používají matematické metody, např. Black-Scholesova formule
 • pokud by chtěl investor spekulovat na pokles ceny akcií ČEZ, mohl by svůj záměr realizovat nákupem put warrantu
 • se stejnými podmínkami na trhu a při investici do put warrantu se stejnými vlastnostmi, by graf vnitřní hodnoty put warrantu vypadal následovně:

put warrant

 • break-even hranice by byla na hodnotě 731 CZK
 • u výpočtů by nám pak vyšla záporná delta (-0,4615) a efektivní páka (-5,04), protože při klesající ceně akcií cena put warrantu stoupá

Detailnejší informace o warrantech naleznete ke stažení zde.