Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Daně|Firmy
Co nemilého se stane, pokud nepodáte daňové přiznání

Co nemilého se stane, pokud nepodáte daňové přiznání

29.02.2012
S blížícím se termínem pro podání přiznání k dani z příjmů se objevují nejrůznější kuchařky, kdo a kdy musí daňové přiznání podat a jak nejlépe ho má vyplnit. Co ale následuje, pokud daňové přiznání nepodáme? Ať už kvůli děravé hlavě, nebo záměrně.

Zjistí vůbec správce daně, že jsme měli podat daňové přiznání? Nemusí se to stát, ale rozhodně na to není radno sázet. A to ani u příjmů ze zahraničí, neboť v rámci mezinárodní spolupráce dochází k výměně informací mezi státy. Tento trend směřuje i k takzvaným daňovým rájům. Byly už sjednány, zatím však neratifikovány, například dohody o výměně informací s Bermudami, Ostrovem Man, Guernsey, Jersey, Britskými Panenskými ostrovy a San Marinem.

Předpokládejme proto, že správce daně se o přešlapu dozví. V takovém případě nás k podání daňového přiznání vyzve a stanoví náhradní lhůtu. To ale rozhodně neznamená, že se s řádnými termíny není třeba stresovat a stačí počkat,  až se správce daně ozve sám. Za zpoždění totiž existují nepříjemné sankce.

Pokuta

V případě, že daňovému subjektu vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo i dodatečné daňové přiznání a ten jej přesto nepodá, a to ani do pěti dnů po termínu pro jeho podání, vzniká mu od následujícího dne povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně. Pokuta se vypočte jako 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. V případě, že je stanovena daňová ztráta, pak je pokuta ve výši 0,01 % stanovené ztráty za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené ztráty. Bez ohledu na výsledek dle výše uvedeného výpočtu je minimální pokuta 500 Kč a maximální 300 000 Kč.

Úrok z prodlení

Vyměřenou daň musí daňový subjekt samozřejmě uhradit, a to včetně úroku z prodlení. Povinnost uhradit úrok z prodlení mu vzniká za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně, až do dne jejího zaplacení. Úroková sazba je stanovena jako roční, konkrétně ve výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů. Vždy se vychází z repo sazby platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Daň podle pomůcek

Nepodá-li daňový subjekt daňové přiznání ani na základě výzvy správce daně, může mu být vyměřena daň podle pomůcek. Pomůckami je například porovnání se srovnatelnými daňovými subjekty a výší jejich daní. Při stanovení daně podle pomůcek postupuje správce daně i bez součinnosti s daňovým subjektem. Stanovení daně podle pomůcek má kromě samotné výše daně, která nemusí přímo odpovídat její výši podle skutečných příjmů daňového subjektu, pokud by daňové přiznání podal, i další negativní dopady. Nelze například podat dodatečné daňové přiznání nebo se odvolat proti rozhodnutí o stanovení daně podle pomůcek. Lze se odvolat pouze proti použití tohoto způsobu daně a přiměřenosti použitých pomůcek.

Trestný čin

Nelze opomenout ani trestní zákoník. Ten totiž stanoví, že kdo zkrátí daň nejméně o 50 000 Kč, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. Pokud však takový čin spáchá ve značném rozsahu, tj. zkrátí daň nejméně o 500 000 Kč, pak bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. A odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, zkrátí-li daň nejméně o 5 000 000 Kč.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje