Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Daně|Firmy
Legislativní změny od roku 2012

Legislativní změny od roku 2012

02.01.2012
Ani začátek roku 2012 nebude ochuzený o změny v českém právním řádu. Ty nejpodstatnější, které budou mít dopad na chod firem, daně, elektronické komunikace či například pracovní právo, vám přinášíme ve stručném souhrnu.

Povolení souběhu v obchodním právu

Jedna z nejvýraznějších změn se dotkne obchodního zákoníku. Smluvní strany budou mít nově možnost dohodnout se na omezení nebo i vzdání práva na náhradu škody, a to ještě před jejím vznikem, tedy před porušením příslušné povinnosti. Za přelomové lze označit i nové ustanovení § 66d (Pověření obchodním vedením), které reaguje na další situaci, která v praxi činila problémy. Výslovně se nově připouští takzvaný souběh funkcí člena statutárního orgánu a manažera společnosti. Obchodní vedení společnosti tak bude moci být vykonáváno v pracovněprávním vztahu.

Další změny se týkají úpravy obchodního rejstříku a Sbírky listin, neboť od nového roku došlo ke zrušení povinnosti zakládat do sbírky podpisové vzory statutárních orgánů. Stejně tak rodná čísla už nebudou obsahem veřejné části obchodního rejstříku. Naopak povinně zapisovaným údajem bude nově datum narození. Další novinky souvisejí například s požadavky pro majetkové transakce mezi spřízněnými osobami podle ustanovení § 196a obchodního zákoníku, případně s finanční asistencí u společnosti s ručením omezeným i u akciové společnosti. Detailnější informace lze najít zde

Přeměny obchodních společností se zjednoduší

Po třech letech se změní i zákon o přeměnách obchodních společností, a to způsobem, který vlastníci firem a manažeři nejspíš přivítají. Přeměny obchodních společností mají být snadnější, čemuž mají napomoci například úprava rozhodného dne, možnost současně provést fúzi i změnu právní formy společnosti, rozšíření forem přeshraničních přeměn či úlevy u informačních povinností společností, které se přeměn účastní. Blíže jsme se tématu již věnovali zde.

Pracovní právo a zaměstnanost

Zemětřesení zažil také zákoník práce. Jeho novela si klade za cíl umožnit větší pružnost pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Nově je kromě dalšího definována závislá práce, objevil se nový výpovědní důvod – zvlášť hrubé porušení režimu pracovní neschopnosti – a také je stanoveno, že zkušební doba u manažerů může trvat až 6 měsíců. Také se odstupňuje výše odstupného podle doby trvání pracovního poměru a ze 2 na 3 roky se prodlouží možná délka pracovního poměru na dobu určitou. Podrobnější informace o jednotlivých změnách v pracovním právu přinášíme pravidelně v samostatném seriálu

Počátkem roku by měla také nabýt účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, podle níž by se mělo přísně postihovat zaměstnávání neoprávněně pobývajících cizinců ze třetích zemí. Zaměstnavatelé, jimž bude uložena pokuta, budou postiženi i tím, že ztratí možnost získat dotace či státní příspěvky po dobu 3 let. Podle souběžně připravované novely zákona o veřejných zakázkách také uchazeč, pokutovaný za porušení zmíněného zákazu, nebude splňovat kvalifikační předpoklady.

Co nového u daní

Také dojde ke zvýšení DPH. Její nižší sazba se od ledna zvyšuje z 10 na 14 %. Od začátku roku 2013 se mají obě sazby sjednotit na 17,5 %. Rodinám s dětmi chce zákonodárce zvýšení DPH kompenzovat zvýšením daňového zvýhodnění na vyživované dítě o 1800 Kč, případně daňovým bonusem v zákoně o dani z příjmů. Příslušná novela upravuje i náležitosti opravného daňového dokladu a zajištění daně.

Změní se také zdanění zpevněných ploch (pozemků zpevněných stavbou bez svislé konstrukce), užívaných pro podnikatelské účely. Jde například o parkoviště či komunikace. Tyto plochy se budou nově zdaňovat daní z pozemků se zvláštní sazbou, a sice 1 Kč/m2 u zemědělské prvovýroby, lesního a vodního hospodářství a 5 Kč/m2 u ostatní podnikatelské činnosti. Sazby jsou nižší než při předchozím zdanění daní ze staveb.

Digitální dividenda

Stranou pozornosti by neměla zůstat ani novela zákona o elektronických komunikacích. Ta do českého právního řádu promítá legislativu EU a mimo jiné souvisí s takzvanou digitální dividendou - určením kmitočtů v pásmu 790–862 MHz (původně určených pro analogové televizní vysílání) pro poskytování služeb elektronických komunikací vysokorychlostního přístupu zejména prostřednictvím mobilních služeb.

Na základě novely má Český telekomunikační úřad povinnost do 3 měsíců od nabytí její účinnosti vypsat aukci nových kmitočtů z digitální dividendy. Novela bude mít vliv i na vymezení pojmů, cílů a zásad regulace, vyúčtování ceny, reklamace nebo zabezpečení osobních údajů. Za řešení spotřebitelské problematiky u elektronických komunikací bude nově zodpovědný Český telekomunikační úřad, nikoli Česká obchodní inspekce.

Formulář na vklad do katastru nemovitostí

Od začátku roku 2012 také nově existuje zvláštní formulář pro návrh na vkladové řízení do katastru nemovitostí. Celý nový rok ale bude možné podávat návrhy na vklad „postaru“, i bez použití nového formuláře. Nově se v příslušné novele objevují i takzvané poznámky spornosti. Ty se využijí v případě podání určovací žaloby, že vlastníkem nemovitosti je jiná osoba než ta, která je jako vlastník zapsaná v katastru nemovitostí. Případně že právní úkon, který má být podkladem zápisu, je neplatný nebo zrušený.

Odpadá též povinnost předkládat v rámci vkladového řízení výpisy z rejstříku, pokud je možné je zjistit dálkovým přístupem. Nemilou změnou z pohledu široké veřejnosti pak bude zvýšení poplatku za zahájení řízení o vkladu z 500 Kč na 1000 Kč za každý jednotlivý návrh.

Trestní odpovědnost firem

Nový rok přinesl také českým společnostem „nadílku“ v podobě trestní odpovědnosti podle nového zákona. Trestní odpovědnost budou mít právnické osoby, které mají v České republice sídlo, podnik, organizační složku, majetek nebo výkon činnosti při spáchání vyjmenovaných trestných činů. Trestní odpovědnost přitom přechází na právního nástupce a mezi tresty, které bude možné uložit, jsou zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, věci či jiné majetkové hodnoty, peněžitý trest, zákaz činnosti, zákaz účasti ve veřejných zakázkách, soutěžích a koncesním řízení, zákaz přijímání dotací a subvencí, uveřejnění rozsudku. Tyto zákazy mohou být společnostem uloženy na 1-20 let. O novém zákoně jsme podrobněji psali například v tomto příspěvku.

Účinnější obrana proti nezákonné daňové kontrole

Novela soudního řádu správního přinese mimo jiné možnost domáhat se určení nezákonnosti zásahu správního orgánu, který už skončil, a to včetně daňové kontroly. Obecně by se mělo řízení před správními soudy zjednodušit a zrychlit, čemuž by měla napomoci mimo jiné změna místní příslušnosti krajských soudů či to, že řízení o kasační stížnosti se nově bude celé odehrávat u Nejvyššího správního soudu, včetně vlastního podání kasační stížnosti. Blíže jsme se změnami ve správním řádu zabývali v samostatném článku 


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje