Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Firmy|Trhy & finance
Volckerovo pravidlo: americké banky čeká od léta těžký život

Volckerovo pravidlo: americké banky čeká od léta těžký život

21.02.2012
Co budou muset dodržovat banky v USA, až se v létě stane účinné takzvané Volckerovo pravidlo, oddělující retailový byznys od rizikových investic? A proč z nové legislativy není nadšena ani zahraniční konkurence? Odpovědi přináší první díl ze série článků, které důležitou změnu v americké legislativě analyzují.

Zákon o reformě Wall Streetu a ochraně spotřebitelů (tzv. Dodd-Frank Act) z roku 2010 zakázal komerčním bankám a jejich dceřiným společnostem spekulativně obchodovat na vlastní účet s investičními instrumenty a komoditami. Navíc omezil jejich možnost investovat do hedge fondů a podílů na společnostech, které nejsou veřejně obchodovány. Toto opatření vstoupilo v obecnou známost jako „Volckerovo pravidlo", nazvané podle známého ekonoma a někdejšího šéfa americké centrální banky FED. Zákon, reagující na příčiny vzniku finanční krize v roce 2008, jím chce vymezit jasné hranice oddělující retailové bankovnictví od rizikových investičních aktivit. V tomto ohledu se podobá tzv. Glass-Steagallově zákonu z roku 1933, který byl zrušen teprve před třinácti lety.

Záplava připomínek z Wall Street

Volckerovo pravidlo by mělo být účinné od letošního července. Loni v říjnu zveřejnila americká Komise pro cenné papíry (SEC) spolu se třemi dalšími federálními orgány návrh prováděcích předpisů (s rozsahem přes 300 stran), jenž by měly de facto uvést Volckerovo pravidlo do života.

Minulý týden vypršela lhůta, kterou regulační úřady poskytly představitelům bankovního sektoru a veřejnosti na vyjádření k těmto návrhům. Podle informací z médií bylo předloženo ohromné množství připomínek od bank z Wall Street, obchodních skupin (například Sdružení odvětví cenných papírů a finančních trhů - SIFA) a také ze strany pojišťoven, o nichž se spekuluje, že se chtějí z dopadu této regulace zcela vymanit.

Velká část připomínek a námitek pocházela také od zahraničních bank. Proč tento zájem z ciziny? Plánovaná regulace totiž nezasáhne pouze americké banky a instituce. Až na určité výjimky dopadne Volckerovo pravidlo na obchodování na vlastní účet a aktivity s vlastními fondy prováděné „bankovními entitami“. Do této definice spadají i jakékoliv zahraniční banky provozující v USA pobočku nebo obchodní zastoupení a přidružené společnosti těchto zahraničních bank.

Výjimky se nemají uplatnit v případech, kdy by příslušné aktivity bank vedly k jejich podstatné angažovanosti vůči vysoce rizikovým aktivům nebo vysoce rizikové obchodní strategii. Či v případech, kdy by tyto aktivity zahrnovaly podstatný konflikt zájmů mezi bankou a jejími klienty nebo protistranami nebo pokud by takové aktivity představovaly hrozbu bezpečnosti nebo solidnosti banky nebo finanční stabilitě USA.

 

Omezení obchodů na vlastní účet

 

Volckerovo pravidlo především zakazuje komerčním bankám na vlastní účet obchodovat s účastnickými i dluhovými cennými papíry, deriváty, komoditními futures, opcemi a s dalšími investičními nástroji určenými americkou Komisí pro cenné papíry a americkou Komisí pro komoditní futures (U.S. Commodity Futures Trading Commission). Zakázané budou obchody, které jsou vedeny záměrem zcizit nabytý instrument v relativně krátkém časovém období a realizovat tak zisk v důsledku krátkodobých změn jeho tržní ceny.

Současně se však tento zákaz nebude týkat obchodování s některými vyňatými typy instrumentů, jako jsou státní dluhopisy. Dále se pravidlo nebude vztahovat na aktivity související s uváděním cenných papírů na trh, činnosti market-makera, obchody uzavíraných pro klienty a pojišťovny nebo na transakce, jejichž smyslem je zajištění jiných rizik banky.

 

Omezení investic do hedgeových fondů

 

Bankám bude obecně zakázáno nabývat majetkovou účast na hedgeových fondech nebo na private equity fondech, jednat jako jejich garant nebo s nimi vstupovat do určitých dalších vztahů, pokud nebudou naplněny podmínky pro výjimku z tohoto omezení.

„Majetkovou účastí“ se nemyslí pouze vlastnictví akcií nebo obchodních podílů, ale rovněž jakákoliv jiná účast spojená s hlasovacími právy, právem podílu na zisku a povinností podílu na ztrátě nebo právo na výnosy založené na úspěšnosti investic krytého fondu.   

 

Banka bude považována za „garanta“ krytého fondu v několika případech. Jednak pokud bude v pozici generálního partnera, řídícího člena, svěřeneckého správce nebo operátora komoditní investiční dohody fondu. Případně pokud bude vybírat nebo ovládat většinu ředitelů, svěřeneckých správců nebo členů správní rady či pokud bude s fondem sdílet, ať již pro korporátní nebo marketingové účely, název nebo variantu názvu.

Jednou z povolených výjimek bude možnost banky působit jako garant nebo držet majetkovou účast v krytém fondu, pokud tato majetková účast nepřesáhne 3 % celkového aktuálního objemu obchodních podílů takového fondu a celková investice banky do všech krytých fondů nepřesáhne 3 % jejího Tier 1 kapitálu.

Tvrdé limity pro zahraniční banky

Další povolená výjimka se týká zahraničních bank. Aby ale mohl být určitý subjekt považován za zahraniční banku, bude muset splňovat tvrdé podmínky. Za zahraniční banky budou považovány jen ty entity, které jsou založeny podle cizího práva a ovládány výlučně subjekty založenými podle cizího práva. Případně budou považovány za „kvalifikovaně zahraniční bankovní organizace“ podle nařízení Rady Federálního rezervního systému nebo, alternativně, budou splňovat jiné požadavky zaručující, že taková zahraniční banka, určeno podle výdělků, aktiv a příjmů, podniká mimo Spojené státy.

Mnohé zahraniční banky již vyjádřily obavy, že stanoveným podmínkám nebudou vyhovovat, pokud v USA provádějí rozsáhlejší operace. I když ale přísnou dikci zákona naplní, budou mít povinnost zajistit, že žádná majetková účast v hedge fondech nebude nabídnuta k prodeji osobám sídlícím ve Spojených státech a že žádná pobočka, přidružená společnost nebo zaměstnanec banky účastnící se na prodeji nebo nabídce takovéto majetkové účasti se fyzicky nenachází státech USA. Ani tam, v případě právnických osob, není zapsána do rejstříku společností.

Předpisy zavádějící Volckerovo pravidlo dále přinášejí nové povinnosti pro banky ve vztahu k jejich compliance programům v případech, že se banky účastní činností týkajících se krytých fondů nebo investic. I v případech, kdy se banka žádných takových aktivit neúčastní, bude mít povinnost zajistit, že její „compliance policy“ zahrnuje kroky předcházející účasti na těchto aktivitách a investicích týkajících se krytých fondů.

 


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje