Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Rozhodnutí|Firmy
Certifikát autorizovaného inspektora: Proč jsme zase o dva roky zpátky?

Certifikát autorizovaného inspektora: Proč jsme zase o dva roky zpátky?

29.10.2012
Znovu se potvrzuje, že výklad § 117 stavebního zákona o certifikátu autorizovaného inspektora je oříšek. Soudci jej navíc minulý měsíc „rozlouskli“ způsobem, z něhož bude mnoho stavebníků nešťastných.

Zvláštní senát zřízený pro řešení některých kompetenčních sporů, který se skládá ze tří soudců Nejvyššího soudu a tří soudců Nejvyššího správního soudu, počátkem září vyřešil otázky spojené s opravným prostředkem proti certifikátu autorizovaného inspektora, který nahrazuje stavební povolení, inovativně - namísto jedné ze dvou nabízených cest zvolil cestu třetí. Již dříve se krajské soudy a Nejvyšší správní soud sjednotily na tom, že proti certifikátu opravný prostředek přípustný je. Co zůstalo sporné, byla otázka, o jaký opravný prostředek se jedná a kdo by jej měl řešit. Neboli zda jde o odvolání, k jehož projednání je příslušné ministerstvo pro místní rozvoj, či zda je namístě podat správní žalobu k soudu. Začátkem září zvláštní senát rozhodl, že správným opravným prostředkem není odvolání ani žaloba, ale „žádost“.

Tím se myslí postup podle § 142 správního řádu, kdy na základě žádosti podané u příslušného stavebního úřadu tento posoudí, zda certifikát opravňující stavebníka stavět byl vydán v souladu se zákonem, je platný a účinný a tedy, zda má stavebník právo stavět či nikoliv.

Přehazovaná mezi úřady a soudy

Malá odbočka do zákulisí právních tahanic: v jednom z případů vydal v roce 2010 autorizovaný inspektor certifikát, proti němuž byla následně podána správní žaloba. Krajský soud v roce 2011 tuto žalobu odmítl a spis předal ministerstvu pro místní rozvoj. Ministerstvo následně z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v obdobné věci zjistilo, že možná není o věci příslušné rozhodovat a že snad má o případu rozhodovat krajský soud, odkud na ministerstvo spis původně přišel.

Proto v polovině roku 2012 spis doputoval z ministerstva na Nejvyšší správní soud, tam mu byla přidělena speciální spisová značka obsahující „KONF“ (označující kompetenční spor) a spis zde, zařazen do agendy zvláštního senátu, dodnes čeká na vyřízení. Nevadí, že na začátku září 2012 jiný zvláštní senát v obdobném kompetenčním sporu rozhodl a je už zřejmé, že zvláštní senát i tuto věc smete ze stolu a vrátí na začátek s odkazem na možnost podat žádost ke stavebnímu úřadu. Když v České republice není právní systém založený na precedentech, ke každému případu od soudu časem dorazí rozhodnutí vlastní a originální. Obdobné kompetenční spory bude nakonec zvláštní senát řešit ještě minimálně čtyři. Další případy sporů proti certifikátu autorizovaného inspektora zatím „visí“ na krajských soudech. Ve všech těchto případech lze očekávat rozhodnutí o odmítnutí žaloby.

Nečekat a hned podat žádost

Co si tedy mají počít ti účastníci stavebního řízení, kteří teď útrpně vyčkávají, až obdrží předem známé rozhodnutí? Žádost stavebnímu úřadu lze podat rovnou, není třeba čekat, až zvláštní senát nebo krajský soud správní žalobu odmítne a doporučí postup podle § 142 správního řádu. Stavební úřad pak rozhodne, zda vydaný certifikát zakládá právo stavebníka stavět. Mezitím soudní judikatura vyjasnila, že certifikát může inspektor vydat jen v nesporných případech, tj. jen pokud se podaří dosáhnout dohody ohledně všech námitek proti navržené stavbě. Je zřejmé, že v určitých případech tomu tak nebylo, a v současné době proto v Česku vyrůstají některé stavby na základě důvodně napadených certifikátů. Pokud bude v řízení zjištěno, že certifikát byl vydán v rozporu se zákonem a tedy nezakládá právo stavět, půjde o tzv. černou stavbu a za určitých podmínek může úřad nařídit i její odstranění.

Ať už stavební úřady rozhodnou o žádosti jakkoliv (mají na to 30 dnů), lze očekávat, že nespokojený účastník podá odvolání (na jehož vyřešení budou mít úředníci dalších 30 dnů). Pokud ani poté nebude účastník spokojen, může podat správní žalobu. Věc se tak v průběhu roku 2013 vrátí zpět před prvoinstanční soud, který o správní žalobě rozhodne pravděpodobně v roce 2014. To jinak řečeno znamená, že za dva roky budou účastníci znovu tam, kde jsou aktuálně teď. A na rozhodnutí o případné kasační stížnosti si počkají až do roku 2015. Dá se to vůbec smysluplně vysvětlit například zahraničním investorům do realit?

Řešení zvláštního senátu je o to paradoxnější, že stavební zákon v současné podobě, která upravuje i postup týkající se autorizovaných inspektorů, přestane na konci letošního roku existovat. Postará se o to jeho velká novela, která s účinností od 1. 1. 2013 zakotví, že proti certifikátu (přesněji proti oznámení stavebnímu úřadu o vydání certifikátu) jsou přípustné námitky, o nichž rozhoduje odvolací správní orgán; rozhodnutí o námitkách pak bude možné napadnout správní žalobou. Nově tedy bude postup proti certifikátu jiný.

Nabízí se proto otázka, jestli by bývalo nebylo lepší nechat spory, které již leží u soudů, jednoduše doběhnout. Nepřipomíná popsaná cirkulace spisů mezi úřadem, soudy, ministerstvem a zvláštním senátem Kocourkov? Jsem přesvědčená, že přinejmenším nebylo dostatečně respektováno právo účastníků na spravedlivý proces.  


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje