Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Co se stane s vaší společností po roce 2014?

Co se stane s vaší společností po roce 2014?

18.12.2012
Nový zákon o korporacích (ZOK), který má být účinný od přespříštího roku, chystá mnoho změn v úpravě společností. Je ale důležité uvědomit si, co se stane se společnostmi, které vznikly před nabytím jeho účinnosti. ZOK tuto otázku upravuje, není však jisté, jaké dopady mohou jeho ustanovení mít.

Po nabytí účinnosti ZOK se automaticky zruší ta ustanovení společenských smluv či stanov společností, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK. Každá společnost tedy bude muset zkontrolovat ustanovení svého základního dokumentu, aby se ujistila, že nejsou v rozporu se ZOK. Společnost bude navíc odpovědna za to, že bude vyhotoveno nové znění stanov, resp. společenské smlouvy, které již neobsahuje automaticky zrušená ustanovení, a že toto znění bude uloženo do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu nejpozději do šesti měsíců od nabytí účinnosti ZOK. Nestihne-li to provést v tomto termínu, hrozí v krajním případě až zrušení společnosti.

Zdá se, že obrovskou nejistotu do korporátního života vnese odstavec, dle kterého se společnosti vzniklé ještě v době starého obchodního zákoníku budou řídit právě ustanoveními starého zákona, která nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK. Co to znamená? Zjednodušeně řečeno, takové společnosti se budou řídit dvěma zákoníky a při každém posuzování jejich poměrů bude nutno srovnávat ustanovení dnešního obchodního zákoníku s ustanoveními ZOK a zjišťovat, co konkrétně se uplatní. Neustálé srovnávání a posuzování může společnosti přinést nemalé náklady.

Společnosti mají ale šanci této nejistotě se vyhnout. ZOK jim totiž umožňuje po dobu dvou let od nabytí účinnosti ve svých stanovách a společenských smlouvách určit, že se budou nadále řídit pouze ustanoveními ZOK. Takovou skutečnost musí nechat zapsat do obchodního rejstříku.

Zákon bohužel nestanoví, co se stane, pokud bude společnost nečinná a ve výše uvedené dvouleté lhůtě bude otálet. S ohledem na znění zákona lze tuto lhůtu vykládat také tak, že po jejím promarnění již nebude možné společnost jako celek podřídit ustanovením ZOK. Tím by byla společnost uvržena do nikdy nekončící nejistoty.

Každá společnost by se tedy měla aktivně zajímat o svůj osud po nabytí účinnosti ZOK. Podle možnosti by také měla upravit své poměry tak, aby po nabytí účinnosti ZOK neměla obavy o to, jakým režimem se bude řídit. Ačkoli jí to může způsobit nemalé náklady, vyhne se tím mnohým komplikacím a dalším nákladům, které jí můžou vzniknout v budoucnu. Není vyloučeno přijmout změny stanov, nebo společenských smluv již dnes s tím, že účinnost takové změny bude odložena až na okamžik účinnosti ZOK. V takovém případě ale bude nutno doufat, že ZOK nedozná v mezičase dalších změn.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje