Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Rozhodnutí|Zákony|Firmy
Trestní odpovědnost firem: Za co už byly firmy odsouzeny a jaké tresty dostaly?

Trestní odpovědnost firem: Za co už byly firmy odsouzeny a jaké tresty dostaly?

12.03.2014
Zajímá-li vás, čeho konkrétně se týkaly první rozsudky podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, čtěte dále.

Jak jsme již informovali, podle „nově“ účinného zákona o trestní odpovědnosti právnických osoba a řízení proti nim, byly dosud vydanými rozsudky pravomocně uznány vinnými 3 firmy, přičemž další dvě společnosti byly odsouzeny pravomocnými trestními příkazy. Jedna firma byla naopak obžaloby pravomocně zproštěna.

Pravomocné odsuzující rozsudky či trestní příkazy

Podle zákona o trestní odpovědnosti firem bylo prozatím pravomocně odsouzeno pět právnických osob, konkrétně rozsudky Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 3. 2013, Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 29. 3. 2013, Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 18. 9. 2013 a dvěma trestními příkazy Městského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2013 a 6. 12. 2013.

Prvně jmenovaným rozhodnutím bylo odsouzeno občanské sdružení za to, že v žádosti o poskytnutí dotace uvedlo nepravdivé údaje a způsobilo takovým činem škodu větší než 50 tisíc Kč a zároveň uvedlo nepravdivé údaje vztahující se k výdajům rozpočtů spravovaných jménem Evropské unie a tím umožnilo nesprávné použití finančních prostředků z takového rozpočtu. Tímto jednáním se občanské sdružení dopustilo přečinu dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, za což bylo odsouzeno k trestu uveřejnění rozsudku v denním tisku.

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 byla uznána vinnou společnost s ručením omezeným za to, že neplnila svou zákonnou povinnost, když neodvedla předepsané pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění za své zaměstnance přesto, že povinné částky srážela z jejich hrubé mzdy. Jinak řečeno společnost jako zaměstnavatel neodvedla za zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění. Za toto její jednání, které bylo soudem kvalifikováno jako přečin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby byla společnost také odsouzena k uveřejnění rozsudku v tiskovém sdělovacím prostředku.

Za nesplnění zákonné povinnosti odvedení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení byla trestním příkazem Městského soudu v Brně odsouzena i další společnost s ručením omezeným. Na rozdíl od výše uvedeného případu, kdy byla firmě uložena sankce uveřejnění rozsudku, byl v této věci uložen právnické osobě peněžitý trest ve výši 20 tisíc Kč.

Pravomocným odsuzujícím rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku Místku byla odsouzena akciová společnost za to, že z nedbalosti těžbou lesního porostu způsobila vznik holé seče na celkové větší ploše lesa. Tímto jednáním spáchala akciová společnost přečin poškození lesa, za což jí byla uložena sankce peněžitého trestu ve výši 30 tisíc Kč.

Dalším dosud pravomocným odsuzujícím rozhodnutím je trestní příkaz Městského soudu v Brně, kterým byla odsouzena společnost s ručením omezeným za to, že vystavila a předala prostřednictvím svého jednatele potvrzení o zaměstnání osoby v této společnosti s nepravdivými údaji, týkající se jejího příjmu a zaměstnání, a to za účelem předložení tohoto potvrzení při žádosti o úvěr. Společnost tedy umožnila této osobě při sjednávání úvěrové smlouvy uvést nepravdivé údaje a způsobit jejím činem škodu větší než 50 tisíc Kč. Tím se společnost dopustila přečinu úvěrového podvodu, za což jí byla uložena sankce peněžitého trestu v celkové výši 20 tisíc Kč.

Pravomocný zprošťující rozsudek

Obdobně jako v případě odsuzujícího rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 bylo o u Městského soudu v Brně rozhodováno o jednání, kterého se dopustila společnost s ručením omezeným, resp. její jednatel, který jako statutární orgán společnosti neodvedl za zaměstnance povinné odvody státu, tedy pojistné na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení, zálohy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Vzhledem k tomu, že však společnost ještě před konáním hlavního líčení uhradila veškeré dlužné platby, zanikla trestní odpovědnost za uvedený trestný čin. Soud tak v uvedené věci společnost a jejího jednatele zprostil podané obžaloby.  

Shora uvedená rozhodnutí obecných soudů potvrzují původně zastávané názory, že trestní odpovědnost firem se bude dotýkat zejména oblasti hospodářských či majetkových trestných činů, případně jednání proti životnímu prostředí. Nelze sice v žádném případě vyloučit ani odsuzující rozsudky za ostatní vyjmenované trestné činy, kterých se firmy mohou dopouštět, nicméně půjde s největší pravděpodobností spíše o výjimky.   


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje