Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Už jste aktualizovali svůj zápis v rejstříku? Lhůta končí 30. června 2014!

Už jste aktualizovali svůj zápis v rejstříku? Lhůta končí 30. června 2014!

02.06.2014
Každá osoba zapsaná v obchodním rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností má povinnost přizpůsobit zapsaný stav požadavkům nového zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Času přitom není nazbyt, neboť lhůta končí 30. června tohoto roku. Pouze spolky mají výjimku do 1. ledna 2017.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem byla přijata celá řada doprovodných předpisů. Jedním z nich je i nový zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZoVR), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. Ambicí tohoto zákona bylo zavedení společné úpravy pro všechny veřejné rejstříky předpokládané novým občanským zákoníkem. Veřejným rejstříkem podle ZoVR se přitom rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

Povinnost všech

Podle přechodného ustanovení § 122 ZoVR je povinností každé právnické i fyzické osoby zapsané v některém ze shora uvedených rejstříků přizpůsobit zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem. Lhůta pro splnění uvedené povinnosti přitom není nijak dlouhá – končí totiž již 30. června. Výjimka je stanovena pouze pro osoby zapsané do spolkového rejstříku. U nich zákon počítá s tříletým přechodným obdobím. Za spolkový rejstřík se považuje dosavadní registr zájmových sdružení právnických osob, dosavadní evidence občanských sdružení, odborových organizací, mezinárodních organizací a jejich pobočných organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních organizací zaměstnavatelů a jejich organizačních jednotek a dosavadní evidence mezinárodních nevládních organizací a zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích.

Pokud se domníváte, že se vás uvedená povinnost netýká, jste na omylu. Vzhledem k novým požadavkům, které dosavadní právní předpisy na zápis v rejstřících nekladly, se povinnost přizpůsobení zápisu novému zákonu vztahuje opravdu na všechny. Jste-li tedy nadace, nadační fond, ústav, společenství vlastníků jednotek, fyzická osoba - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, závod zahraniční osoby nebo odštěpný závod zahraniční osoby, odštěpný závod či obecně prospěšná společnost, na tuto povinnost rozhodně nezapomeňte!

Sankce za nesplnění povinnosti

Návrh na zápis změny zapsaných údajů je třeba podat na předepsaném „inteligentním“ formuláři (vyplněném elektronicky), který je zveřejněn na stránkách ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) v sekci Podání do veřejného rejstříku (formuláře). Podpis na formuláři v listinné podobě musí být úředně ověřen, formulář v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává. Nezapomeňte přitom na vylepení kolkových známek v hodnotě 2.000 Kč, a to i pokud jste společenství vlastníků jednotek. Osvobození SVJ od poplatku ve věcech zápisů do rejstříku bylo totiž zrušeno. Jistou úlevu doznají pouze spolky, jejichž poplatková povinnost za změny zápisu bude činit 1.000 Kč.

Pokud zapsaná osoba nepřizpůsobí zapsaný stav požadavkům nového ZoVR ve stanovené lhůtě, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a ve výzvě stanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Pokud uplyne dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zapsanou osobu zruší a nařídí její likvidaci. Nelze přitom vyloučit, že za nesplnění výzvy bude předseda senátu oprávněn uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě, a to až do výše 100 tisíc Kč, a že člen statutárního orgánu právnické osoby, která danou povinnost nesplní, se dopustí porušení péče řádného hospodáře se všemi z toho vyplývajícími důsledky.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje