Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Rozhodnutí soudu: Dokumenty advokátů uložené na cloudu nejsou chráněny!

Rozhodnutí soudu: Dokumenty advokátů uložené na cloudu nejsou chráněny!

15.09.2014
V nedávně době vydal Městský soud v Praze na první pohled přelomové rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že cloudové úložiště není místem, kde advokát vykonává advokacii. Proto takové úložiště nepožívá žádné zvláštní ochrany při provádění prohlídky orgánem činným v trestním řízení, pokud jde o ochranu klientských údajů a informací obsažených v dokumentech, které jsou na cloudu uloženy. Doufejme, že toto „přelomové“ rozhodnutí bude vyšší soudní instancí rychle překonáno.

Termín cloud se používá v případě, kdy jsou data přesouvána na vzdálené úložiště, přičemž k takto uloženým datům je umožněn dálkový přístup s pomocí internetu. Za cloudové úložiště je však nutné považovat nejen jakýsi vzdálený pevný disk, ale veškeré servery, kam uživatelé ukládají svá data (například emailové schránky, nástroje pro tvorbu a ukládání dokumentů, diáře a další podobná úložiště uchovávající informace, ke kterým je umožněn dálkový přístup). Cloud nemusí mít jen formu úložiště, prostřednictvím vzdáleného přístupu mohou být poskytovány i softwarové či hardwarové služby.

Výkon advokacie na cloudovém úložišti

V posuzovaném případě šlo o to, zda je možné cloudové úložiště u externí firmy považovat za místo výkonu advokacie a zda takové místo požívá zvláštní ochrany v trestním řízení, kdy se podle trestního řádu k jeho prohlídce musí dostavit zástupce České advokátní komory. Ten uděluje souhlas či nesouhlas k nahlédnutí do dokumentů, na něž se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost. Soud dospěl k závěru, že cloudové úložiště u externí firmy nelze považovat za „jiné prostory“, v nichž advokát vykonává advokacii. Přitom vyšel z pojmu „výkon advokacie“ coby poskytování právních služeb spočívající v zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, v obhajobě v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů a dalších formách právní pomoci.zastupování v řízení pře soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu.

Přitom však soudce opomněl tu skutečnost, že advokát je vždy povinen vést o poskytování právních služeb přiměřenou dokumentaci. Je zcela nesporné, že vedení této dokumentace lze také označit za výkon advokacie. Pokud jde o posouzení toho, zda je možné cloudové úložiště označit za „jiné prostory“ sloužící k výkonu advokacie, nabízí se otázka, jaké jiné prostory by to měly být než ty, kde advokát vědomě uchovává svou dokumentaci? Účelem zvláštní ochrany dokumentů advokáta obsažené v trestním řádu je právě uchránit soukromý charakter informací obsažených v těchto dokumentech. Soudce však zjevně dospěl k závěru, že cloudovému úložišti není nutné přisuzovat takovou míru ochrany a bezdůvodně odlišil vedení spisu na cloudu od ostatních forem jeho vedení.

Ochrana písemného spisu, ochrana na cloudu

Jaký je ale rozdíl mezi tím, je-li dokument uložen v písemné podobě v zabezpečeném prostoru nebo je elektronicky zabezpečen a uchováván na cloudovém úložišti? Do zabezpečeného prostoru i na cloud se dá dostat po vynaložení určitého úsilí a překonání určitých překážek. Advokát nepochybně musí, ukládá-li dokumenty na cloud, zajistit, aby tato data byla zabezpečena minimálně ve stejné míře, jako když jsou tyto dokumenty uloženy v trezoru, uzamčeném šuplíku či uzamčené kanceláři. Chtě nechtě se prostředky zabezpečení v obou případech liší. V obou případech se také dají prolomit.

Sebelepší trezor, zámek či uzamčené dveře lze překonat. Obdobně technické zabezpečení dokumentů uložených na cloudu není nikdy absolutně dokonalé (půjde většinou o šifrování, hesla, fyzické hlídání prostor, kde je umístěno vzdálené úložiště apod.). Obojí má své výhody i nevýhody. Ukládání dokumentů ve fyzické podobě má tu (na první pohled) výhodu, že dokumenty máte ve své dispozici pouze vy. Ve skutečnosti tomu tak ale není. I tyto dokumenty lze odcizit, nebo mohou být (například požárem) zničeny.

Dokumenty uchovávané na cloudu lze rovněž odcizit či zničit, ale pravděpodobně k takovým dokumentům bude existovat záloha. Většina provozovatelů cloudů nabízí pravidelné zálohy uložených dat, a proto o ně advokát v případě zničení jednoho úložiště definitivně nepřijde. Výhodou cloudu a obecně vedení dokumentace advokátem elektronicky je právě i to, že jejich zničení je obtížnější, jelikož dokumenty mohou existovat na více místech.

Cloudy, kam se podíváš

Užívání cloudových úložišť není v dnešní době nic neobvyklého. Ukládají na ně data téměř všichni, kdo využívají internet, nevyjímaje advokátů. Je nepochybné, že profese advokátů vyžaduje vyšší míru opatrnosti při užívání těchto prostředků, zejména s ohledem na bezpečnost. Advokátům lze doporučit, aby pečlivě vybrali provozovatele cloudu (a spíše volili formu privátního cloudu) a aby při ukládání dat na cloud použili další prvky zabezpečení, spočívající například v šifrování souborů nebo jejich dalším zabezpečení pomocí hesel. Nic však advokátům užívání cloudů přímo nezakazuje. Proto závěr, že cloudové úložiště nelze označit za „jiné prostory“ sloužící k výkonu advokacie, respektive že v případě uložení a vedení advokátního spisu na cloudu nejde o vykon advokacie, nepovažujeme za správný.

V minulosti byl advokátní spis veden výhradně v papírové podobě. Následně, s rozšiřující se digitalizací, začala řada advokátů alespoň z části digitalizovat svůj spis a ukládat ho na pevný disk do počítače. Snad nikdo v té době nedovozoval, že by dokumenty uložené v počítači advokáta neměly považovat zvláštní ochrany. Dnes se postupně začínají využívat cloudová úložiště, která v další míře usnadňují práci (nejen) advokátům. Tentokrát ale dospějeme k tomu, že cloud je něco, co si zvýšenou míru ochrany nezaslouží? Je evidentní, že dnešní doba se vyvíjí způsobem, na který právo není schopné reagovat. V takovém případě je na místě vyjít ze smyslu a účelu právních norem. Nelze pochybovat o tom, že v tomto případě je účelem právních norem chránit advokátem vedené dokumenty, ať už je advokát vědomě uchovává kdekoliv.

 


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Tomáš SequensTomáš Sequens

Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine

26.07.2018
Klimaticko-energetický balíček 20–20–20, Zimní energetický balíček, Evropská energetická unie, snížení energetické spotřeby o 20%, závazný cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 27%, indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 27%, stejně indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 32,5%, soutěžní nabídkové řízení OZE - všechna tato hesla a termíny maně krouží kolem nás již tak dlouho, až se zdá, že nemají žádný skutečný obsah a smysl. Opak je však pravdou – a možná je právě na čase, abychom se pokusili si jejich reálný význam připomenout, abychom měli představu, co nás čeká v „příštím školním roce“.Více
Zdroje