Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy|Trhy & finance
Co se změnilo v zadávání veřejných zakázek od 1. ledna 2016?

Co se změnilo v zadávání veřejných zakázek od 1. ledna 2016?

21.03.2016
S účinností od začátku letošního roku došlo k rozšíření katalogu základních kvalifikačních předpokladů a ke změně finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky.

Přestože v Poslanecké sněmovně momentálně vrcholí přípravy textu zcela nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který by měl v souladu s evropskými směrnicemi nabýt účinnosti nejpozději 18. dubna 2016, zákonodárce nezahálel a s účinností od 1. ledna 2016 ještě na poslední chvíli novelizoval i stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (tzv. ZVZ). Jedná se snad již o poslední novelizaci současného zákona předtím, než jej letos na jaře nahradí zcela nový právní předpis.

Nový základní kvalifikační předpoklad

Zmiňovanou novelou rozšířil zákonodárce katalog základních kvalifikačních předpokladů obsažený v ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ o nové písmeno l) o následujícím znění: „Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

Nový základní kvalifikační předpoklad reflektuje požadavky vyvěrající z nově přijatého zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a bude se prokazovat čestným prohlášením dodavatele.

Vzhledem k tomu, že zákonodárce v předmětné novele zapomněl na přechodná ustanovení, panovaly nejasnosti ohledně toho, zda mají zadavatele vyžadovat prokázání základního kvalifikačního předpokladu dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. l) ZVZ i v případě těch zadávacích řízení, která byla zahájena ještě před 1. lednem 2016 či až v těch zadávacích řízení, která budou zahájena po 1. lednu 2016. K uvedené problematice bylo nakonec vydáno společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterými bylo postaveno na jisto, že nový základní kvalifikační předpoklad je relevantní až pro ta zadávací řízení, která budou zahájena od 1. ledna.

Změna limitů pro nadlimitní veřejné zakázky

S účinností k 1. lednu 2016 dále došlo k novelizaci nařízení vlády č. 77/2008 Sb., které stanoví finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách, a to tak, že předmětné limity byly poměrně významně zvýšeny.

Nové finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky jsou od 1. ledna 2016 následující:

Specifikace veřejné zakázky (zadavatel)

Nový finanční limit (Kč)

veřejná zakázka na dodávky/služby (ČR, státní příspěvková organizace)

3 686 000

veřejná zakázka na dodávky/služby (ÚSC, jejich příspěvkové organizace, jiné právnické osoby dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ)

5 706 000

veřejná zakázka na dodávky/služby (sektorový zadavatel)

11 413 000

veřejná zakázka na stavební práce

142 668 000


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje