Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony
NS: K režimu zákazu postoupení pohledávky

NS: K režimu zákazu postoupení pohledávky

01.04.2019
Autor:
Podle § 525 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen „SOZ“) nebylo možné postoupit pohledávku, pokud by to odporovalo dohodě s dlužníkem. Porušení tohoto zákazu znamenalo nejen porušení smluvní povinnosti, ale i zákona. Postoupení pohledávky, uzavřené v rozporu s takovým zákazem by tudíž zakládalo absolutní neplatnost postupní smlouvy. K uvedenému názoru se přiklání nejen doktrinální výklad, ale též judikatura Nejvyššího soudu.

I současná úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) dává smluvním stranám možnost vyloučit možnost postoupení pohledávky. Nicméně ani nový občanský zákoník neřeší právní důsledky porušení takového závazku. Ustanovení § 1881 odst. 1 NOZ je totiž možné vykládat třemi různými způsoby. První možností je, že důsledkem porušení zákazu postoupení pohledávky bude i nadále absolutní neplatnost postupní smlouvy. Navazuje tak na dlouhodobou rozhodovací praxi pojící se ke staré úpravě.  To však považujeme ze nejméně pravděpodobné. Druhý výklad se přiklání k neplatnosti relativní postupní smlouvy a podle třetího názoru porušení takového zákazu nezpůsobí neplatnost vůbec a porušení zákazu bude mít pouze za následek možnou odpovědnosti za škodu. Dosavadní judikatura nám ovšem zatím konkrétní odpověď nedala.

V tomto ohledu je přitom nezbytné si uvědomit, že na důsledcích porušení zákazu postoupení jsou závislé i další kroky, jako je kupříkladu zastavení pohledávky dle § 1335 odst. 2 věty první NOZ, podle něhož je možné zastavit jen tu pohledávku, kterou lze postoupit jinému. Proto je třeba mít na paměti, že v případě zákazu postoupení pohledávky ujednaného stranami dle § 1881 odst. 1 NOZ by takovou pohledávku nebylo možné ani zastavit.

Zajímavou otázku v souvislosti se shora uvedeným řešil v poslední době Nejvyšší soud. Předmětem jeho posouzení byla situace, kdy dva subjekty mezi sebou postoupily pohledávku, která vznikla za účinnosti SOZ a u které byla smluvními stranami vyloučena možnost postoupení. Přestože smlouva o postoupení byla uzavřena za účinnosti NOZ, Nejvyšší soud aplikoval svoji dosavadní rozhodovací praxi a dospěl k závěru, že smlouva je neplatná, a to podle § 39 SOZ. Takový závěr je překvapivou výjimkou z pravidla, že důsledky porušení zákona se zpravidla posuzují podle zákona účinného v době, kdy k porušení došlo.

Autor: Denisa Josefiková, právní asistentka Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Tomáš SequensTomáš Sequens

Energetické prázdniny 2018 – co nás po nich čeká a nemine

26.07.2018
Klimaticko-energetický balíček 20–20–20, Zimní energetický balíček, Evropská energetická unie, snížení energetické spotřeby o 20%, závazný cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 27%, indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 27%, stejně indikativní cíl zvýšení energetické účinnosti na 32,5%, soutěžní nabídkové řízení OZE - všechna tato hesla a termíny maně krouží kolem nás již tak dlouho, až se zdá, že nemají žádný skutečný obsah a smysl. Opak je však pravdou – a možná je právě na čase, abychom se pokusili si jejich reálný význam připomenout, abychom měli představu, co nás čeká v „příštím školním roce“.Více
Zdroje