Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Veřejné zakázky nanovo: Co se od dubna změnilo v zadávacích podmínkách a lhůtách

Veřejné zakázky nanovo: Co se od dubna změnilo v zadávacích podmínkách a lhůtách

06.04.2012
Čerstvá novela zákona o veřejných zakázkách přinesla několik změn i co se týče lhůt a zadávací dokumentace. Přestože se jedná o změny, které by neměly výrazněji zadavatele zatížit, jsou pro správné zadání veřejné zakázky klíčové a zadavatel by se s nimi měl dobře seznámit.

I nadále platí, že veškeré lhůty určené zadavatelem musí být stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky. To pro zadavatele znamená, že v zákoně uvedené lhůty je nutné chápat jako lhůty minimální a je vždy na něm, aby zvážil, zda není vhodné poskytnout lhůtu delší.

V souvislosti se zavedením nové kategorie významných veřejných zakázek novela stanoví, že u těchto zakázek je třeba veškeré lhůty prodloužit vždy alespoň polovinu. Další novinkou je, že pokud dojde ke změně zadávacích podmínek, což zákon nyní výslovně připouští (doposud to bylo pouze dovozováno soudy), je zadavatel povinen přiměřeně prodloužit lhůtu. V případě, že by taková změna zadávacích podmínek mohla rozšířit okruh možných uchazečů - což bude, domnívám se, skoro vždy -  je zadavatel povinen poskytnout zcela novou lhůtu. V neposlední řadě pak novela umožňuje zadavatelům zkrátit maximálně o pět dní lhůtu pro podání nabídek v případě, že celou zadávací dokumentaci zveřejní na svém profilu zadavatele.

Elektronické nabídky

Co se týče zadávacích podmínek, novela přinesla změn hned několik. Nově může zadavatel připustit pouze nabídky podané elektronicky, musí si to však vyhradit již v oznámení o veřejné zakázce. Dále novela upřesnila, že vyloučit subdodavatelské plnění může zadavatel pouze vůči věcně vymezené části veřejné zakázky. Doposud se taková část vymezovala objemově. V praxi to znamená, že bude-li chtít zadavatel u části veřejné zakázky např. na stavební práce vyloučit subdodavatelské plnění, musí určit, kterou část dané stavby (například hrubou stavbu) nesmí plnit subdodavatel. Novela si rovněž klade za cíl podrobněji upravit zadávací dokumentaci u zakázek na stavební práce, přičemž většina těchto požadavků má být upravena prováděcími předpisy, které však k dnešnímu dni nebyly vydány.

Asi nejvýznamnější změnou je pak to, že zadavatel je nově povinen na svém profilu zadavatele zveřejnit alespoň textovou část zadávací dokumentace. Zbývající část dokumentace musí uchazečům poskytnout ve lhůtách stanovených zákonem způsobem jako doposud. K menším změnám došlo i u dodatečných informací k zadávacím podmínkám, kdy zákon stanoví, že písemná žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději šest, v některých případech zjednodušeného podlimitního řízení pět pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace je zadavatel povinen odeslat nejpozději do čtyř, respektive tří pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti je zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele. Lhůtu pro takové zveřejnění zákon nestanoví, ale domnívám se, že by tak zadavatel měl učinit ve lhůtě, kdy musí dodatečné informace poskytnout.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje