Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Veřejné zakázky nanovo: Zadavatelé už nesmí požadovat certifikáty kvality

Veřejné zakázky nanovo: Zadavatelé už nesmí požadovat certifikáty kvality

13.04.2012
Pátý díl seriálu k dubnové novele zákona o veřejných zakázkách věnujeme změnám, ke kterým došlo u požadavků veřejných zadavatelů na kvalifikaci uchazečů.

Novela podstatně omezuje volnost zadavatele při stanovení kvalifikačních předpokladů. Zadavatel totiž od začátku dubna nesmí stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by znamenaly podstatné omezení hospodářské soutěže a které současně lze nahradit odpovídajícími smluvními podmínkami. Novela také jednoznačně říká, že kvalifikace nemůže být předmětem hodnotících kritérií. To však není v praxi žádnou novinkou, neboť to už v minulosti dovozovaly soudy.

Ze základních kvalifikačních předpokladů novela vypustila požadavek na doložení seznamu statutárů a seznamu akcionářů, neboť ty nevypovídají nic o způsobilosti uchazeče plnit veřejnou zakázku. Nově je uchazeč povinen je předložit jako součást nabídky. Novým požadavkem na splnění základních kvalifikačních předpokladů je pak podmínka, že dodavateli nebyla za poslední tři roky pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.

Prohlášení místo prokázání

Zcela nové je pojetí ekonomických a finančních předpokladů, které zadavatelé často užívali k diskriminaci uchazečů. Tyto předpoklady se od začátku dubna neprokazují, uchazeč pouze předkládá prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti. 

Navíc se zpřísnilo prokazování splnění technických kvalifikačních předpokladů, když referenční zakázky již nelze z důvodů na straně odběratele prokázat čestným prohlášením uchazeče. Naopak je nutné prokázat je příslušnou smlouvou a dokladem o plnění. Zadavatel už rovněž nemůže požadovat certifikáty ISO, doklady EMAS a certifikáty řízení z hlediska ochrany životního prostředí. U veřejných zakázek na stavební práce pak minimální úroveň jednotlivých referencí ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky nesmí přesáhnout 50%. V praxi to pro zadavatele znamená, že je-li hodnota stavební zakázky sto milionů korun, smí požadovat jednotlivé reference maximálně  v hodnotě padesát milionu korun.

Dále došlo ke změně lhůt v případě změn v kvalifikaci dodavatele. Přestane-li dodavatel do okamžiku výběru nejvhodnější nabídky splňovat kvalifikaci, je povinen tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit do sedmi pracovních dnů. Potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace je pak veřejnému zadavateli povinen předložit do deseti pracovních dnů od oznámení. Doposud tak musel učinit současně s oznámením.

V neposlední řadě pak novela upřesňuje podobu protokolu o posouzení kvalifikace. Pokud si to navíc veřejný zadavatel vyhradí v zadávacích podmínkách, může ve zjednodušeném podlimitním řízení o rozhodnutí o vyloučení uchazeče informovat pouze uveřejněním na profilu zadavatele.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje