Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Daně|Firmy|Trhy & finance
Unie zvažuje změnu systému DPH. Podívejte se, čeho se novinky mohou týkat

Unie zvažuje změnu systému DPH. Podívejte se, čeho se novinky mohou týkat

19.04.2012
Po více než 40 letech fungování současného systému DPH nazrál čas na revizi. Důvodem jsou měnící se podmínky na jednotném trhu EU, ale také globalizace a technologický pokrok v mnoha oblastech podnikání. Ačkoli je úprava dosavadního systému DPH běh na dlouhou trať, stojí za to shrnout si dosavadní vývoj v této oblasti.

Na konci roku 2010 vydala Evropská komise tzv. Zelenou knihu o budoucnosti DPH. Jedná se o dokument, který hodnotí více než čtyřicetileté fungování systému DPH a přináší podněty, na jejichž základě má být provedena důkladná revize stávajícího systému.

Místo zdanění

Jednou ze základních otázek nastolených Zelenou knihou je místo zdanění zboží a služeb. Ačkoli se může zdát, že obecné zdanění v místě spotřeby je nejlepší variantou, má tento v současnosti používaný systém svá negativa. Těmi jsou především daňové podvody vyplývající z nákupu zboží bez daně v jiných členských státech a stále se rozšiřující administrativní zátěž pro plátce, kteří musejí zdůvodňovat osvobození dodaného zboží nebo nezdanění poskytovaných služeb. Místem zdanění se v tomto případě rozumí místo zdanění z pohledu výběru daně, nikoli místo zdanění spotřeby v příslušném členském státě.

Komise tak k diskusi navrhuje systém, kdy by DPH byla odváděna ve státě původu zboží či služeb a následně by docházelo k přerozdělení této DPH do státu místa spotřeby. Negativem tohoto systému by byla nutnost vytvoření zúčtovacího systému a spoléhání jednotlivých členských států na výběr daně v jiných členských státech, který by nemohly ovlivnit. V této souvislosti je také často zmiňována harmonizace či alespoň značné přiblížení sazeb DPH uplatňovaných jednotlivými členskými státy. Další navrženou variantou je využití mechanismu přenesení daňové povinnosti na všechna plnění. U této varianty panují však obavy z přesunu daňových podvodů na úroveň maloobchodu.

Další otázky nastolené Zelenou knihou

Zelená kniha dále předkládá k diskusi okruh otázek, které se vztahují k základnímu principu DPH, jímž je princip neutrality. To je dáno především tím, že DPH mají být zatíženi koneční spotřebitelé a nikoli plátci. Proto je podle Zelené knihy dobré uvažovat o změně pravidel pro veřejnoprávní subjekty, které jsou v uplatňování nároku na odpočet DPH velmi omezené.

Dále je podle Zelené knihy třeba zamyslet se nad stávajícím okruhem plnění osvobozených od DPH. To je dáno jak potřebou sjednocení tohoto okruhu mezi jednotlivými členskými státy, tak zvýšením příjmů z výběru DPH, aniž by muselo docházet ke zvyšování daňových sazeb. Stejně tak je třeba provést analýzu ve vztahu k uplatňování nároku na odpočet daně a zamyslet se nad tím, zda by například nebylo vhodné založit systém DPH na takzvaném hotovostním účetnictví. To by znamenalo, že by nárok na odpočet DPH mohl být odběratelem uplatněn až v případě úhrady daného plnění.

Samozřejmě je potřeba prodiskutovat, zda současná míra harmonizace systému DPH je dostatečná nebo zda by bylo vhodné přikročit k další harmonizaci a tím k omezení vlivu jednotlivých členských států na fungování systému DPH.

Jak již bylo řečeno, má Zelená kniha za cíl snižování administrativní zátěže spojené s DPH. V této souvislosti navrhuje konkrétní opatření, která by ke kýženému omezení byrokracie mohla přispět. Patří mezi ně vypracování jednotného formuláře daňového přiznání, omezení frekvence podávání daňových přiznání či zavedení mechanismu jednoho správního místa pro plátce poskytujících plnění přímo konečným spotřebitelům ve státech, ve kterém není plátce usazen aj.

V dalším díle se podíváme na hlavní připomínky odborné veřejnosti k současnému systému fungování DPH a na návrhy Evropské komise, které na tyto připomínky reagují.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje