Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Trhy & finance
Boj proti praní špinavých peněz: Od ledna počítejte s novým formulářem

Boj proti praní špinavých peněz: Od ledna počítejte s novým formulářem

05.12.2012
Nedávno byla přijata novela tzv. zákona proti praní špinavých peněz. Ačkoliv je vesměs stručná, přináší několik drobných vylepšení, která stojí za povšimnutí. Vedle větší přehlednosti statistik a údajů z členských států EU by se díky novele mělo také alespoň částečně zjednodušit plnění oznamovací povinnosti povinnými osobami, jimiž jsou všichni, kdo přenášejí přes hranice EU určitou hotovost nebo věci.

Zákon proti praní špinavých peněz stanoví mimo jiné pravidla pro vývoz a dovoz finanční hotovosti nebo cenných papírů z nebo na území EU. Vychází přitom hlavně z příslušného evropského nařízení, podle něhož musejí povinné osoby vývoz a dovoz hotovosti a některých „finančních nástrojů“ oznamovat celním či jiným orgánům.

Od ledna společný vzorový formulář

Novela se týká právě této oznamovací povinnosti. První změna navazuje na práci Evropské komise, která nechala vypracovat jednotný formulář pro jazyky všech členských států i některých mimoevropských. Dosud totiž nařízení o oznamovací povinnosti jednotný formulář nezakotvovalo a jednotlivé členské státy používaly různé formuláře, což vedlo k nepřehlednosti. Podle výzvy Evropské komise byla Česká republika povinna jednotný formulář zavést do svého právního řádu k 1. září 2012, nejpozději ale do 1. ledna 2013. Novela tedy s účinností od 1. ledna 2013 zavádí povinné užívání vzorového formuláře vypracovaného Evropskou komisí v českém znění, přičemž ministerstvo financí je povinno zveřejnit na internetu i ostatní jazykové verze.

Další významná změna, kterou přináší novela, souvisí s povinností oznamovat vývoz a dovoz vysoce hodnotných komodit (jedná se zejména o některé drahé kovy a drahé kameny). Jelikož evropské nařízení oznamování těchto věcí nepožaduje a navíc je jejich sledování zajištěno jinými mechanizmy (celními předpisy), rozhodl se je zákonodárce v zájmu snížení administrativní zátěže z režimu zákona proti praní špinavých peněz vyjmout.

Znění po novele

Počínaje 1. 1. 2013 tedy budou fyzické a právnické osoby povinny oznamovat na jednotném formuláři dovoz či vývoz (včetně přijetí nebo odeslání zásilky) platných platidel v české či cizí měně či některých cenných papírů a investičních nástrojů (zejména cestovních šeků, peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad a investičních nástrojů, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce), bude-li jejich hodnota dosahovat minimálně 10 tisíc eur a půjde-li o pohyb z nebo na území EU. Uvedený limit se vztahuje na období 12 po sobě jdoucích měsíců. Podoba jednotného formuláře tvoří přílohu novely.

Přestože novela patrně bude mít pozitivní dopady díky větší přehlednosti a nižší administrativní zátěži, lze jí vytknout, že její výklad může mít i nadále širší věcný dosah než nařízení. Týká se to zejména zákonné povinnosti oznamovat cenné papíry na řad, zatímco nařízení v této souvislosti hovoří pouze o cenných papírech a jiných nástrojích vesměs „anonymního“ charakteru (tj. převoditelné nástroje na doručitele – bearer-negotiable instruments, či neúplné nástroje, kde je vynecháno jméno příjemce – incomplete instruments). Při vyplňování jednotného formuláře si povinná osoba nemusí být vědoma těchto rozdílů v právní úpravě zavedené v České republice, což může vést k nesrovnalostem.

Novele lze rovněž vytknout, že z nového textu zákona nelze zcela jasně dovodit, zda je možné vyplnit formulář pouze v češtině a do českého formuláře, nebo zda je možné vyplnit česky či v jiném jazyce i cizojazyčný formulář. Při striktním jazykovém výkladu bychom totiž mohli dospět pouze k první možnosti.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje