Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
SVJ podle nového občanského zákoníku: Všechno jednou končí (12. díl)

SVJ podle nového občanského zákoníku: Všechno jednou končí (12. díl)

16.12.2013
V předchozích jedenácti dílech bylo pojednáno o základních novinkách, které čekají společenství vlastníků jednotek v souvislosti s rekodifikací soukromého práva od Nového roku. Seriál, jehož nekonečná sága by mohla omrzet, se sluší uzavřít. Logicky se pro závěr nabízejí zásadní změny týkající se zrušení a zániku společenství.

Současná právní úprava zániku společenství vlastníků jednotek (SVJ) obsažená v zákoně o vlastnictví bytů není příliš obsáhlá. Stanoví tři případy zániku SVJ a další situace neřeší. SVJ tak dle dnešní úpravy zaniká jednak dnem zániku domu (typicky v případě jeho demolice či v důsledku přírodní katastrofy), dále dohodou všech vlastníků o změně vlastnictví jednotek na podílové spoluvlastnictví budovy, nebo prohlášením jediného vlastníka o zrušení vymezení jednotek v domě a změně vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy. Co činit například v situaci, kdy klesne počet vlastníků jednotek pod minimální hranici nutnou pro vznik SVJ, zákon o vlastnictví bytů neřeší.

Opět dvoufázový proces

Nový občanský zákoník (NOZ), který nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014, striktně rozlišuje mezi zrušením a zánikem SVJ. Nově tak bude dvoufázovému procesu podléhat nejenom založení a vznik SVJ, ale i jeho zrušení a zánik.

Ke zrušení SVJ podle NOZ bude jednak docházet automaticky ze zákona dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě (což může nastat v případech výše uvedených). Současně však bude možné SVJ zrušit právním jednáním, pokud bylo založeno dobrovolně nebo pokud počet jednotek v domě klesl na méně než pět. Pro tento případ NOZ stanoví vlastníkům jednotek povinnost přijmout pravidla pro správu domu a pozemku a pro příspěvky na ni.

Samotný zánik SVJ bude vázán, obdobně jako je tomu dnes u obchodních společností, na výmaz z rejstříku společenství vlastníků jednotek. Návrh na výmaz bude zapotřebí podat k příslušnému krajskému soudu poté, co nastanou skutečnosti, se kterými NOZ spojuje zrušení SVJ.

Zapomeňte na likvidaci

Podle obecných ustanovení o právnických osobách se v případě zrušení právnické osoby povinně vyžaduje její likvidace, pokud zákon nestanoví jiný způsob vypořádání, anebo pokud nestanoví, že se likvidace neprovádí. V případě SVJ přitom NOZ výslovně stanoví, že se likvidace neprovádí.

Majetkové poměry SVJ se vypořádají tak, že dnem zániku SVJ přejdou práva a povinnosti SVJ na jednotlivé vlastníky jednotek, a to v poměru stanoveném podle podílu každého vlastníka jednotky na společných částech. Právními nástupci SVJ se tak stanou vlastníci jednotek, kteří budou ke dni výmazu SVJ z rejstříku společenství vlastníků jednotek zapsáni v katastru nemovitostí jako vlastníci jednotek. Na tyto vlastníky jednotek přejdou poměrným způsobem veškerá práva a povinnosti SVJ, a to včetně nevypořádaných závazků SVJ, na což by vlastníci jednotek měli pamatovat.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje