Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony
Chystá se nový přestupkový zákon. Co by se v něm mohlo objevit?

Chystá se nový přestupkový zákon. Co by se v něm mohlo objevit?

28.03.2014
Je tomu téměř přesně rok, kdy vláda schválila věcný záměr nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který by měl v budoucnu nahradit současný zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb. V dnešních dnech na novém zákoně probíhají přípravné práce, a byť je tedy zatím stále v relativně rané fázi a nelze zcela předjímat jeho konečné znění, můžeme si připomenout, proč má vlastně vzniknout, a podívat se na několik významnějších změn, které by měl přinést.

Připravovaný zákon by měl především sjednotit základy odpovědnosti za přestupky v užším slova smyslu – tedy za zaviněné správní delikty fyzických osob postihovaných dle současného přestupkového zákona – s odpovědností za správní delikty právnických osob, podnikatelů a jiných správních deliktů fyzických osob. Zatímco přestupky mají vlastní přestupkový zákon, úprava základní správní odpovědnosti uvedených tzv. jiných správních deliktů zde chybí. Správní orgány jsou nuceny dovozovat základy správní odpovědnosti na základě analogie a starší judikatury. A ačkoli správní orgány tímto postupem již nabyly jisté ustálené praxe, současná situace nijak neprospívá právní jistotě adresátů veřejné správy. Podobně komplikovaná je situace i co se týče procesních pravidel, kdy současný zákon o přestupcích uceleněji upravuje pouze řízení o „běžných“ přestupcích, ale procesní úprava řízení o jiných správních deliktech je často roztříštěná do jiných zákonů, nedostatečná či zcela chybí. 

Reakcí na popsané problémy je tento předložený návrh věcného záměru, jenž by po dopracování zajistil jednotnou a komplexní právní úpravu základů správní odpovědnosti. Nicméně je nutné podotknout, že se přesto nebude jednat o jakýsi „přestupkový kodex“, tedy že by jediný zákon obsahoval skutkové podstaty všech přestupků. Ty naopak zůstanou v jednotlivých zvláštních zákonech, ve kterých jsou obsaženy již dnes a skutkové přestupky současného přestupkového zákona budou tzv. změnovým zákonem převedeny do zákonů, do jejichž předmětu úpravy podle svého obsahu spadají. Podívejme se, co připravovaný zákon konkrétně přináší.

Bič na piráty silnic

Nemilou zprávou nejen pro neukázněné řidiče je zavedení přerušení promlčecí doby.  Hříšníci často spoléhají, že přetížené, zejména pražské, správní úřady (v kombinaci se šikovně zvolenými obstrukcemi ze strany pachatele) jednoduše nestihnou v zákonné lhůtě přestupek projednat a „napařit pokutu“.  S novým zákonem se promlčecí doba zahájením řízení o přestupku přeruší, čímž se značně omezí riziko zániku odpovědnosti pachatele za přestupek marným uplynutím roční lhůty.

 

Já jsem se jen díval…

Další pozitivní novinkou je zavedení účastenství na přestupku v širším smyslu, tedy organizátorství, návod, pomoc a spolupachatelství. Jelikož současný přestupkový zákon ani správní řád nezná odpovědnost organizátora, návodce či pomocníka, tak jako je například dovede pojmenovat trestní zákon, a žádná speciální úprava není v zákoně zakotvena, je za přestupek nebo jiný správní delikt odpovědná vždy ta osoba, která fyzicky provedla protiprávní zásah.

Tedy například v případě trojice, kdy jeden pachatel vyvrátí u silnice dopravní značku s úmyslem ji prodat do sběru, druhý čeká za volantem dodávky a třetí hlídá za zatáčkou, je postižitelný pouze ten pachatel, který značku vyvrátil.

 

Konec slídilům

Zpřísnění se dočkají i ochranná opatření. V současné době je možno problémovým osobám uložit dle § 17 odst. 1 přestupkového zákona zákaz vstupu do míst, v nichž se podávají alkoholické nápoje nebo se konají sportovní či kulturní akce. Nově bude možno tento zákaz rozšířit i do dalších míst či zakázat účast na hazardních hrách.  Omezení styku s určitými osobami bude kromě snížení rizika opakovaného domácího násilí řešit i problém tzv. stalkingu, tedy patologického sledování jedince. Pachatel se tak dopustí protiprávního jednání již pouhým přiblížením k postižené osobě.

 

Správní tresty

Současné napomenutí, pokuta, zákaz činnosti a propadnutí věci bude možno ukládat i za přestupky právnických osob a podnikatelů. Zcela nové bude zavedení zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Tato sankce může na první pohled působit poměrně slabě, nicméně zkušenosti například z Francie ukázaly, že v případě právnických osob se jedná o velmi efektivní správní trest. Vzhledem k tomu, že dobrá pověst je pro právnickou osobu značnou hodnotou, lze předpokládat, že hrozba tímto správním trestem může mít určitý odstrašující účinek. Též rozšíření zákazu činnosti i na právnické osoby a podnikatele bude výrazným posunem. Doposud bylo možné uložit pouze pokutu, jejíž výše nicméně nesměla být likvidační.  Není tedy neobvyklé, že podnikatel jednou za čas raději zaplatí pokutu a dál pak pokračuje v porušování zákona, neboť jeho „podnikání“ se mu i přes pokuty vyplácí.

 

Ještě nekončíme

Jak bylo uvedeno na začátku, zákon je ve fázi příprav, mnoho institutů se může ještě změnit, nebo se nakonec nemusí v zákoně vůbec objevit. Za všechny můžeme jmenovat třeba zákaz pobytu v určitém místě, jehož zařazení autoři zákona pro jeho možnou protiústavnost zatím jen zvažují. Samostatnou kapitolou je i zavedení registru přestupků, jež je odkládáno a jehož potřeba vůbec je stále i ze strany odborné veřejnosti zvažována.  Nezbývá tedy než vyčkat do konce tohoto roku, kdy se očekává předložení zákona k projednání a schválení vládě.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje