Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Rozhodnutí|Trhy & finance|Názory
Jak (ne)zrušit solárníkům energetické licence

Jak (ne)zrušit solárníkům energetické licence

07.05.2014
Tažení orgánů veřejné moci proti důsledkům solárního boomu z let 2009 – 2010 postoupilo do další fáze. Nejvyšší státní zástupce využil dávno zapomenutého institutu správního soudnictví a z důvodu ochrany veřejného zájmu podal 22 správních žalob, kterými se domáhá zrušení série správních rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o vydání licencí na výrobu elektřiny ve 22 fotovoltaických elektrárnách. Po prvním kole zuřivého souboje mezi oběma orgány veřejné moci se však zdá, že výsledkem může být 22 kolosálních veřejných ostud.

Úsilí nejvyššího státního zástupce se na první pohled jeví jako zcela chvályhodné. Dle podaných správních žalob se při prověřování průběhu řady správních řízení vedených ERÚ objevily důvodné pochybnosti o souladu vydaných rozhodnutí se zákonem. Některé pochybnosti byly údajně přitom natolik závažné, že v řadě případů nemělo k vydání požadovaných licencí na výrobu elektřinu vůbec dojít. Pokud ERÚ tyto licence na samém konci roku 2010 přesto vydal, a to za situace, kdy již byl znám rozsah razantního poklesu výkupních cen, ke kterému mělo dle cenového rozhodnutí samotného ERU dojít od počátku roku 2011, závažně tím pochybil a v průběhu následujících 20 let tak hrozí neoprávněné vyplácení výkupních cen za solární elektřinu v řádech miliard korun českých.

ERÚ iniciátorem žalob na sebe sama

Již druhý pohled ale vrhá na celou věc poněkud jiné světlo. Nejvyšší státní zástupce nevyužil v daných případech své oprávnění v oblasti trestního práva, ale v oblasti správního soudnictví. Cílem nejvyššího státního zástupce tak není usvědčení pachatele z průkazně dokumentovaného trestného činu, ale zpochybnění zákonnosti postupu ERÚ při vydávání správních rozhodnutí. A primárním impulsem pro tento postup nejvyššího státního zástupce byl podnět ze strany ERÚ, který podání žalob sám inicioval. Za tímto účelem ERÚ doručil nejvyššímu státnímu zástupci více než 140 správních spisů, z nichž nejvyšší státní zástupce vybral 22 exemplárních pro podání žaloby.

Zdá se vám to nelogické? V době „postsolární“ však takový údiv není na místě. Stačí si přečíst vyjádření žalovaného ERÚ k žalobám podaným nejvyšším státním zástupcem. Kdo totiž očekával plamennou obhajobu zákonnosti vedených správních řízení a vydaných rozhodnutí, musel být zklamán. ERÚ pouze lakonicky uvedl, že shledal-li nejvyšší státní zástupce závažný veřejný zájem na podání žaloby, nebude se ERÚ k dané věci jakkoli vyjadřovat a rozhodnutí nechá plně na úvaze soudu. Přes nepochybnou neotřelost a právní invenčnost daného postupu se nelze zbavit jistých rozpaků z jeho účelovosti a důvodných pochybností o jeho správnosti.

Svérázný postup ERÚ

Ve zcela obecné rovině lze konstatovat, že neutuchající zájem orgánů veřejné moci co nejvíce devalvovat pověst fotovoltaického energetického odvětví se rovná snad jen velkorysosti veřejné podpory, která byla zkraje investorům do téhož odvětví státem přislíbena. V konkrétní rovině je nutno namítat, že ERÚ coby žalovaný správní orgán dostává díky svému zvláštnímu přístupu držitele zpochybňovaných energetických licencí do paradoxní (a nepříjemné) situace, v níž tito účastníci původních správních řízení musí sami obhajovat zákonnost postupu ERÚ v jím vedených správních řízení. V řadě případů jsou přitom nejvyšším správním zástupcem zpochybňovány naprosto formální až banální procesní kroky ERÚ, odpovídající jeho zavedené správní praxi.

V dané souvislosti však zejména není zřejmé, proč ERÚ – pokud měl indicie o tom, že v některých případech mohl vydat licence v rozporu s právními předpisy – sám nevyužil prostředků, které mu dává energeticky zákon a správní řád pro prověření podmínek pro udělení licencí. Takový postup by byl zcela legitimní a nepochybně zcela žádoucí. ERU namísto toho postupoval cestou podnětů pro podání žalob nejvyšším státním zástupcem a zavdal tak příčinu k úvahám o pravomocích orgánů veřejné moci rozhodovat o odnětí vydaných licencí. Výsledkem takových úvah bylo vydání prvního, sice nikoli konečného, ale nepochybně významného rozhodnutí v jednom z probíhajících sporů. Krajský soud v Brně totiž dospěl k názoru, že o odnětí licenci by měl rozhodovat nikoli správní soud, ale právě ERÚ.

Co bude dál?

Bylo již anoncováno, že v případě ostatních probíhajících soudních řízeni se mohou rozhodnutí lišit. Než se však dozvíme výsledek dalšího soudního řízení, budeme se zájmem sledovat, jak si ERÚ poradí s právním oříškem vyplývajícím ze zmiňovaného soudního rozhodnutí. Po úspěšném podání všech podnětů ze strany ERÚ totiž zřejmě uběhly lhůty, v rámci kterých by ERÚ mohl znovu otevřít původní licenční správní řízení. Nelze tedy vyloučit, že ERÚ již aktuálně nemá právní mechanismy, jak o případném odnětí zpochybňovaných licencí rozhodnout …


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje