Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Veřejné zakázky nanovo: Ani konci tendrů se úpravy nevyhnuly

Veřejné zakázky nanovo: Ani konci tendrů se úpravy nevyhnuly

07.05.2012
I v závěrečné fázi zadávacího řízení došlo díky novele zákona o veřejných zakázkách ke změnám. Novela například zkrátila lhůty, po jejichž uplynutí musí zadavatelé oznámit výsledky tendrů.

Poté, co zadavatel posoudí a zhodnotí nabídky, vybere tu nejvhodnější, přičemž má v případě zjednodušeného podlimitního řízení možnost - pokud si to vyhradil v zadávacích podmínkách - doručit rozhodnutí o výběru uveřejněním na profilu zadavatele. Jinak řečeno na příslušné webové stránce.

V souladu s dosavadní rozhodovací praxí pak novela vymezuje, kdy nelze měnit již uzavřenou smlouvu s vybraným uchazečem. Nepřípustná je změna, pokud by měla za následek rozšíření předmětu veřejné zakázky či by měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče. K tomu by došlo například tehdy, kdyby si zadavatel po ukončení tendru vzpomněl, že namísto tří autobusů, jejichž nákup poptával, jich vlastně potřebuje deset a chtěl by smlouvu s vítěznou firmou upravit. Zakázána je rovněž taková změna, která by za použití v původním zadávacím řízení vedla k tomu, že by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Třeba v případě, že nemocnice by nejprve vypsala veřejnou zakázku na dodání určitého typu lůžek a následně by svou specifikaci změnila.

Vzhledem k tomu, že většina změn smlouvy má charakter některé z výše uvedených, je možnost změny smlouvy prakticky velmi zúžena. Nově je pak zadavateli umožněno od smlouvy odstoupit, pokud dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, jež neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Novela dále zkracuje lhůty pro oznámení výsledku zadávacího řícení, u veřejného zadavatele ze 48 dnů na 15 dnů a u sektorového zadavatele ze 2 měsíců na 30 dnů. Obdržel-li zadavatel pouze jednu nabídku či byly-li všechny nabídky kromě jedné vyřazeny, je nově zadavatel povinen takové zadávací řízení zrušit.

Dosud byl zadavatel povinen vyhotovit písemnou zprávu pouze u každé nadlimitní veřejné zakázky. Od dubna má tuto povinnost i u zakázek podlimitních. Nově pak přibyla zadavateli povinnost v písemné zprávě uvést i identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu a tuto písemnou zprávu uveřejnit na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zadávacího řízení. Současně je zadavatel nově povinen k tzv. rekapitulačnímu uveřejňování, kterým jsme se zabývali v jednom z předchozích dílů.

V neposlední řadě novela prodloužila lhůtu, po kterou je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce včetně všech jejích změn, a to z 5 na 10 let.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje