Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Čím se proboha řídí má smlouva?!

Čím se proboha řídí má smlouva?!

09.10.2014
S ohledem na ne zcela šťastně koncipované přechodné ustanovení nového občanského zákoníku týkajícího se nájmů může uvedený výkřik splynout ze rtů nejednoho pronajímatele či nájemce, kteří uzavřeli nájemní smlouvu před 1. lednem 2014, kdy nový občanský zákoník nabyl účinnosti.

Na rozdíl od většiny jiných smluvních vztahů vzniklých přede dnem účinnosti nového občanského zákoníku, které se i nadále řídí předchozí právní úpravou, se mají nájmy řídit již jen novým občanským zákoníkem, a to bez ohledu na to, kdy byly sjednány. Podle předchozí právní úpravy se bude u smluv sjednaných před lednem 2014 nadále posuzovat již jen vznik nájmu a práva a povinnosti stran vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Autoři nové právní úpravy odůvodňují tuto koncepci odkazem na dlouhodobý charakter nájmů, v jehož důsledku by mohlo být užívání předchozí právní úpravy jinak nežádoucím způsobem zakonzervováno nadlouho do budoucna.

Až potud by se zdálo, že toto řešení s sebou nemůže nést větší výkladové problémy. Popsané pravidlo se však neuplatní bez výjimky. Neplatí jednak pro nájem movitých věcí, který bývá oproti nájmu věcí nemovitých krátkodobý, a jednak pro pacht. A tady se dostáváme ke kameni úrazu. Pacht totiž předchozí právní úprava vůbec neznala. Všechny smlouvy uzavřené za předchozí právní úpravy, kterými byla dočasně přenechávána za úplatu věc jinému, ať již k pouhému užívání (tj. dle nového občanského zákoníku do nájmu) či k užívání i požívání (tj. dle nového občanského zákoníku do pachtu), byly uzavírány coby smlouvy nájemní podle ustanovení o nájmu. Ty z nich, které by byly podle nové právní úpravy posouzeny jako smlouvy pachtovní a nikoli jako smlouvy nájemní, by se však měly na rozdíl od ostatních nájemních smluv i nadále řídit starým občanským zákoníkem. Smluvní strany dříve uzavřených nájemních smluv si tedy musí v prvé řadě ujasnit, co si vlastně mezi sebou sjednaly. Byl to nájem v tom smyslu, jak jej nyní vidí nový občanský zákoník, nebo to byl ve skutečnosti pacht? Tuto úvahu musí učinit navzdory tomu, že v době uzavření smlouvy neměly zřejmě ani potuchy o tom, co to pacht je, a lze se domnívat, že řada z nich o tom nemá zcela jasnou představu doposud. Ostatně bohatá prvorepubliková judikatura týkající se nájmů a pachtů svědčí o tom, že ani v době, kdy byl pacht běžnou součástí občanskoprávních vztahů, nebyla odpověď na podobné otázky vždy jednoduchá.

Teprve poté, co si strany výše uvedenou otázku na základě právní úpravy, která v době vzniku jejich smlouvy neexistovala, zodpoví, mohou učinit závěr o tom, čím se jejich vztah nyní řídí. Sjednaly-li si skutečně nájem, řídí se ustanoveními o nájmu nového občanského zákoníku, sjednaly-li si však – aniž by o tom dříve věděly – pacht, budou se jejich vztahy i nadále řídit ustanoveními o nájmu starého občanského zákoníku.

Bohužel se mohou najít i tací, kteří si navzdory veškeré snaze nebudou moci být jistí tím, co si vlastně ujednali a jaké právní úpravě jejich smlouva aktuálně podléhá. Řešení své situace by mohli hledat v ustanovení nového občanského zákoníku, které umožňuje sjednat si dohodou jeho aplikaci i na smlouvy, které by se jím jinak neřídily. Bohužel však ani tato cesta nemusí jejich problém zcela odstranit. Jimi uzavřená smlouva se sice bude v důsledku takové dohody řídit v každém případě novou právní úpravou, ovšem závěr, zda se řídí ustanoveními nového občanského zákoníku o nájmu nebo ustanoveními o pachtu, si budou muset učinit tak jako tak.

Všem, kteří si nejsou jisti tím, jakou právní úpravou se jimi uzavřená nájemní smlouva aktuálně řídí a jaké jim z ní plynou práva a povinnosti, snad pomůže pojednání o rozdílech mezi nájmem a pachtem, které pro vás připravujeme.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje