Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Český Telecom dosáhl za minulý rok konsolidovaného zisku 5,6 miliardy

Český Telecom dosáhl za minulý rok konsolidovaného zisku 5,6 miliardy

21.03.2005 18:00
Autor: 

Následuje tisková zpráva Českého Telecomu:
Konsolidované finanční výsledky
Konsolidované finanční výsledky skupiny ČESKÝ TELECOM (kterou tvoří ČESKÝ TELECOM, Eurotel a menší dceřiné společnosti) v roce 2004 byly významně ovlivněny plnou konsolidací výsledků Eurotelu. V roce 2003 konsolidované finanční výsledky zahrnovaly 51 % poměrné konsolidace Eurotelu za prvních jedenáct měsíců roku a plnou konsolidaci od prosince 2003.

Aktivity ČESKÉHO TELECOMU v roce 2004 probíhaly v souladu s jeho strategií být vedoucím operátorem s plnou nabídkou služeb na trhu pevných i mobilních technologií. V oblasti hlasových služeb ČESKÝ TELECOM i Eurotel představily řadu inovativních služeb a atraktivních cenových programů. Zvláštní pozornost byla věnována oblasti synergií mezi fixní a mobilní částí, zejména na spolupráci při vývoji produktů, marketingu, prodeje a oblasti nákupu. Tyto principy jsme uplatnili i při rozvoji společně propagované nabídky internetových služeb pod názvem Internet Expres, umožňující vysokorychlostní přístup k internetu přes pevné linky i přes mobilní technologie. S více než 130 tisíci zákazníky vysokorychlostního internetu (pevné i mobilní technologie) ke konci roku 2004 se ČESKÝ TELECOM stal největším poskytovatelem vysokorychlostního připojení k internetu v České republice.

Penetrace pevných linek zůstala v roce 2004 zhruba ve výši 34 %, penetrace SIM karet přesáhla na konci roku 2004 úroveň 100 %. ČESKÝ TELECOM je provozovatelem většiny pevných linek, zatímco tržní podíl Eurotelu dosáhl 42,6 % na konci roku 2004 v porovnání s 43,2 % v roce 2003.

Nárůst DPH u telekomunikačních služeb a pokles propojovacích poplatků na volání do pevných i mobilních sítí byly nejvýznamnějšími změnami v oblasti regulace, které ovlivnily finanční výsledky skupiny v roce 2004. Mezi dlouhodobě nevyřešené otázky patří ztráta z přístupové sítě, terminace vytáčeného přístupu k internetu v sítích alternativních operátorů za ekonomicky neoprávněné ceny a neschopnost regulačního orgánu zajistit úhradu již schválené kompenzace ztráty ČESKÉHO TELECOMU z poskytování univerzální služby.

Výnosy, náklady a EBITDA
Konsolidované výnosy dosáhly 62,1 mld. Kč. Celkové konsolidované provozní náklady (bez odpisů a amortizace) dosáhly 33,1 mld. Kč, z toho platby ostatním operátorům činily 9,2 mld. Kč. Výsledkem je konsolidovaná hodnota EBITDA ve výši 29 mld. Kč, což představuje marži EBITDA ve výši 47 %. Hlavními předpoklady pro tuto vysokou úroveň konsolidované EBITDA marže ČESKÉHO TELECOMU, která je nad průměrem mezi srovnatelnými operátory v Evropě, jsou první dosažené výsledky transformace a pokračující úsilí vedení obou společností o obezřetnou a efektivní politiku ve využívání zdrojů v provozní oblasti.

Odpisy a amortizace
Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly v roce 2004 úrovně 20,7 mld. Kč a byly významně ovlivněny plnou konsolidací Eurotelu.

EBIT, EBT a Čistý zisk
Hodnota konsolidovaného provozního výsledku před úroky a zdaněním (EBIT) v roce 2004 byla 8,3 mld. Kč ve srovnání se ztrátou ve výši 5,5 mld. Kč v roce 2003, která byla především výsledkem jednorázového odpisu hodnoty dlouhodobých aktiv. Celkové konsolidované finanční náklady dosáhly 403 milionů, z toho úrokové náklady představovaly 1,2 mld. Kč a čisté kurzové zisky a zisky ze změn fair value finančních instrumentů 835 milionů Kč. Konsolidovaný zisk před zdaněním (EBT) činil 7,9 mld. Kč, zatímco v roce 2003 byl negativní ve výši 6,7 mld. Kč. Záporné hodnoty EBIT a EBT v roce 2003 byly výsledkem snížení hodnoty dlouhodobých aktiv ve výši 9,9 mld. Kč v roce 2003. ČESKÝ TELECOM zaznamenal v roce 2004 konsolidovaný náklad daně z příjmů ve výši 2,3 mld. Kč ve srovnání s úsporou z daně z příjmů v roce 2003 ve výši 4,9 mld. Kč. Tato úspora byl výsledkem snížení sazby daně z příjmů právnických osob, účinku snížení hodnoty dlouhodobých aktiv na odloženou daň a jednorázových daňových úspor z titulu vyplacených dividend. Podle současné daňové legislativy nemůže ČESKÝ TELECOM úsporu související s výplatou dividend v roce 2004 uplatnit. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl v roce 2004 výše 5,6 mld. Kč.

Investice
ČESKÝ TELECOM pokračoval i v roce 2004 ve své obezřetné politice vynakládání investičních nákladů. Celková výše investic dosáhla 5,8 mld. Kč, o 18 % méně než v roce 2003. Výsledkem je poměr investic k výnosům ve výši 9,3 %, což je výrazně pod komunikovaným cílem ve výši 12 %.

Volné hotovostní toky
Celková výše konsolidovaných volných hotovostních toků generovaná ČESKÝM TELECOMEM dosáhla 19,5 mld. Kč, především díky vysoké úrovni EBITDA a efektivní politice vynakládání investic v segmentu pevných i mobilních technologií. Tato výnosnost představuje 31 % v poměru k výnosům, což řadí ČESKÝ TELECOM k nejvýkonnějším srovnatelným operátorům a společnostem obecně.

Zadluženost
Silné konsolidované hotovostní toky generované ČESKÝM TELECOMEM umožnily kromě výplaty dividendy ve výši 5,476 mld. Kč i pokles celkové konsolidované zadluženosti na úroveň 25,5 mld. Kč na konci roku, což představovalo hrubou míru zadluženosti 28 % a čistou míru 27 %, v porovnání s 50 % a 45 % na konci roku 2003. Pokles zadluženosti o 19,6 mld. Kč odráží zejména splácení úvěru na nákup zbývajícího 49% podílu v Eurotelu v listopadu 2003. Strategie financování této transakce založená na výhodném střednědobém syndikovaném úvěru s vysokou mírou flexibility splácení se ukázala jako naprosto správná. ČESKÝ TELECOM tak byl schopen splatit část úvěru dříve a snížit úroveň akvizičního dluhu z počátečních 26,0 mld. Kč v listopadu 2003 na 8,4 mld. Kč na konci roku 2004. Tento stav umožňuje do budoucna ČESKÉMU TELECOMU využít takto uvolněnou dluhovou kapacitu pro případné investiční záměry respektive na jiné účely.

Přehled segmentu pevných technologií (před konsolidačními úpravami)
Výsledky segmentu pevných technologií v roce 2004 potvrdily zvyšující se poptávku po datových a internetových službách v České republice. V oblasti služeb vysokorychlostního připojení k internetu představil ČESKÝ TELECOM svoji nabídku pod názvem INTERNET EXPRES a zaznamenal 101 tisíc aktivních přípojek na technologii ADSL ke konci roku 2004, což představuje meziroční nárůst o 575 % a tvoří významnou výnosovou základnu pro příští roky. Pokud jde o nabídku hlasových služeb, uvedl ČESKÝ TELECOM v roce 2004 na trh několik nových cenových plánů pro domácnosti a malé a střední firmy včetně nabídky vytáčeného přístupu k internetu, které částečně pomohly zmírnit dopad zvýšení DPH na výnosy. Využití pevných linek pro hlasové služby měřené počtem minut generovaných našimi zákazníky se přesto v roce 2004 snížilo meziročně o 18 %.

Výnosy v segmentu pevných technologií poklesly v roce meziročně o 6 % na 34,4 mld. Kč, zejména na základě poklesu výnosů z tradičních hlasových služeb, který nebyl zcela nahrazen růstem výnosů z nově uvedených produktů v oblasti internetu, datových služeb a služeb s přidanou hodnotou. Tento pokles výnosů je rovněž důsledkem přetrvávajícího nepříznivého regulatorního prostředí.

Výnosy z internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a ostatních telekomunikačních služeb vzrostly dohromady meziročně o 12 % na 3,7 mld. Kč, zejména díky výnosům z poskytování vysokorychlostního internetu Internet Expres, které v roce 2004 vzrostly o 232 % na 484 mil. Kč. Tento nárůst je způsoben razantním růstem počtu přípojek ADSL, který v roce 2004 dosáhl 575 % na 101 tisíc přípojek. Výnosy z internetu vzrostly meziročně o 2 % na 586 mil. Kč. Výnosy z datových služeb dosáhly 1,7 mld. Kč, to je meziročně o 4 % více.

Výnosy od provozovatelů ostatních sítí vzrostly meziročně o 22 % na 3,8 mld. Kč zejména díky 33% nárůstu výnosů od domácích provozovatelů na 2 mld. Kč. Důvodem byl zejména nárůst provozu přes CS/CPS, který převážil pokles propojovacích poplatků v roce 2004. Tento nárůst provozu však od druhého pololetí roku 2004 postupně stagnoval, což je pozitivní signál, který podtrhuje zlepšení konkurenčního postavení ČESKÉHO TELECOMU oproti ostatním provozovatelům pevných linek, a to v podmínkách nepříznivého regulatorního prostředí. Také výnosy od zahraničních provozovatelů zaznamenaly v roce 2004 výrazný meziroční nárůst o 13 % na 1,8 mld. Kč. Na vysoce konkurenčním trhu mezinárodních služeb se ČESKÉMU TELECOMU podařilo zesílit své obchodní aktivity, což vedlo k nárůstu ukončeného nebo tranzitovaného provozu v síti ČESKÉHO TELECOMU. Výnosy z pronajatých okruhů vzrostly meziročně o 2 % na 2,8 mld. Kč.

Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 25 % a dosáhly 10 mld. Kč, zejména vzhledem k poklesu výnosů z hovorného na PSTN linkách o 28 % na 7,3 mld. Kč a poklesu výnosů z hovorného na ISDN linkách o 17 % na 2,7 mld. Kč. Tento pokles byl způsoben především nižším provozem měřeným počtem odchozích minut generovaných zákazníky ČESKÉHO TELECOMU, který v roce 2004 poklesl meziročně o 18 %.

Výnosy z měsíčních a zřizovacích poplatků zaznamenaly mírný 4% meziroční pokles na 12 mld. Kč. Tato kategorie výnosů poklesla zejména kvůli poklesu PSTN linek meziročně o 5 % na 10,1 mld. Kč, zatímco výnosy z měsíčních a zřizovacích poplatků na ISDN linkách vzrostly o 4 % na 1,9 mld. Kč. Zatímco celkový počet pevných linek ČESKÉHO TELECOMU zaznamenal v roce 2004, v porovnání s předcházejícím rokem, pokles o 6 % na 3 368 tisíc, počet ISDN linek vzrostl ve stejném období o 3 % na 492 tisíc.

Ostatní výnosy včetně výnosů z prodeje zařízení a materiálu dosáhly v roce 2004 výše 2 mld. Kč a zaznamenaly výrazný nárůst o 36 % ve srovnání s předchozím rokem. Tato kategorie výnosů zahrnuje 844 mil. Kč jednorázových položek, jakými jsou výnosy z prodeje aut (314 mil. Kč), pojistná plnění (179 mil. Kč) a kompenzace za poskytování univerzální služby (351 mil. Kč).

Snaha vedení společnosti o efektivitu v oblasti provozních nákladů vyústila v roce 2004 v 10% meziroční pokles provozních nákladů v segmentu pevných technologií na 19,1 mld. Kč. Provozní náklady pod přímou kontrolou společnosti (celkové provozní náklady bez nákladů z prodeje) poklesly v tomto období dokonce o 16 %.

Výsledkem 19% meziročního poklesu zaměstnanců v roce 2004 byl výrazný 15% pokles osobních nákladů na 5,9 mld. Kč z 6,9 mld. Kč v roce 2003. Tato položka zahrnuje rovněž odstupné ve výši 485 mil. Kč a rozpuštění rezervy na odstupné ve výši 105 mil. Kč. Celkový počet zaměstnanců segmentu pevných technologií dosáhl na konci roku 8 830. Snížení počtu zaměstnanců výrazně přispělo ke zlepšení výkonnosti ČESKÉHO TELECOMU měřené počtem linek na zaměstnance v oblasti pevných linek o 17 % na 383 ke konci roku 2004 a ke zvýšení produktivity měřené výnosy na zaměstnance, které v roce 2004 vzrostly meziročně o 18 % na 3,478 mil. Kč.

Podobně jako osobní náklady, také ostatní přímo kontrolovatelné náklady v roce 2004 poklesly, s výjimkou nájemného a nákladů na poradenství. Nejvýraznější byl meziroční pokles ve spotřebě materiálu a energie o 11 % na 931 mil. Kč, v nákladech na marketing a prodej o 10 % na 554 mil. Kč a v nákladech na opravy a údržbu o 4 % na 1,8 mld. Kč. Nájemné a náklady na provoz nemovitostí vzrostly meziročně o 6 % na 575 mil. Kč a náklady na poradenství o 44 % na 425 mil. Kč, z toho 268 mil. představuje poradenství v souvislosti s transformačním programem. Ostatní přímo kontrolovatelné náklady poklesly meziročně o 33 % na 2,9 mld. Kč. V této kategorii jsou i jednorázové náklady v celkové výši 1,7 mld. Kč, které představují zejména zůstatkovou hodnotu prodaných aut, které byly zpětně pronajaty (210 mil. Kč), opravnou položku vztahující se ke kompenzaci ztráty z poskytování universální služby (351 mil. Kč) a další dodatečné rezervy odrážející vliv regulatorních rozhodnutí a probíhající soudní spory.

Vedení ČESKÉHO TELECOMU uplatňuje obezřetný přístup při stanovení výše opravných položek a rezerv, je nicméně názoru, že v mnoha případech má silné argumenty na svoji obranu k eliminaci nebo snížení jejich negativního dopadu na společnost. V souvislosti se žalobou společnosti TELE 2 spol. s r.o. nebyla společnost ČESKÝ TELECOM doposud o žalobě oficiálně informována a ani jí nebyla poskytnuta plná dokumentace k žalobě. Celková žalovaná částka činí 2 142 milionů Kč (bez příslušenství). Přestože se představenstvo ČESKÉHO TELECOMU na základě v současné době dostupných informací domnívá, že požadavek TELE 2 spol. s.r.o. je bezdůvodný a neopodstatněný, nelze výsledek sporu odhadnout vzhledem k jeho ranému stádiu. Vzhledem k tomu nebyla ve finančních výkazech na daný spor vytvořena žádná rezerva.

Platby provozovatelům ostatních sítí zůstaly v roce 2004 na úrovni předcházejícího roku a dosáhly 4,9 mld. Kč. Zatímco platby zahraničním operátorům vykázaly meziroční nárůst o 49 % na 1,8 mld. Kč, platby tuzemským operátorům poklesly meziročně o 17 % a dosáhly 3,1 mld. Kč.

Náklady na prodaný materiál a zboží vzrostly meziročně o 69 % na 575 mil. Kč, což bylo částečně výsledkem zvýšeného prodeje nového zařízení (zejména pro datové služby) a částečně prodejem nepotřebných zásob materiálu. Náklady na provize a subdodávky vzrostly v roce 2004 meziročně o 37 % na 496 mil. Kč.

Úroveň EBITDA v segmentu pevných technologií dosáhla 15,3 mld. Kč, stejně jako v roce předcházejícím, což představuje nadprůměrnou míru EBITDA marže 45 %.

Přehled segmentu mobilních technologií (před konsolidačními úpravami)
Eurotel udržel v roce 2004 silnou finanční a provozní výkonnost v konkurenčním prostředí nasyceného mobilního trhu v České republice, kde penetrace SIM karet přesáhla během roku úroveň 100 %. Eurotel zaznamenal v roce 2004 čistý přírůstek 376 tisíc aktivovaných SIM karet, což představuje 9% meziroční nárůst na 4,6 milionu ke konci roku 2004. Eurotel potvrdil své vedoucí postavení mezi mobilními operátory v České republice v zavádění nových technologií a produktů a jako první operátor představil časově neomezený vysokorychlostní přístup k internetu založený na technologii CDMA. Do konce roku využilo přibližně 30 tisíc zákazníků nabídku ke zřízení služby Eurotel Data Expres.

Celkové výnosy Eurotelu vzrostly v roce 2004 meziročně mírně o 1 % na 29,5 mld. Kč. Rostoucí popularita datových a internetových služeb a služeb s přidanou hodnotou vedly k meziročnímu nárůstu výnosů ze SMS, MMS, internetu, datových služeb a služeb s přidanou hodnotou dohromady o 16 % na 3,8 mld. Kč. Celkový počet zákazníků služby Eurotel Data Nonstop (služba neomezeného přístupu k internetu přes GPRS) dosáhl 59 tisíc, meziročně o 84 % více. Počet odeslaných a přijatých SMS vzrostl v roce 2004 mírně o 2 % na 2 292 milionů. Nárůst poptávky po datových a internetových služeb a služeb s přidanou hodnotou a přírůstek nových SIM karet podpořily rovněž poptávku po nových telefonech a příslušenství, což vedlo k nárůstu výnosů z prodeje zařízení a materiálu meziročně o 25 % na 1,3 mld. Kč. Stálé poplatky a poplatky za zřizování vzrostly dohromady meziročně o 12 % na 5,8 mld. Kč.

Vysoce konkurenční prostředí na českém mobilním trhu, pokles cen za propojení a nárůst sazby DPH zvýšilo tlak na ceny hovorného pro koncové zákazníky. Proto výnosy z hovorného poklesly meziročně o 8 % na 11,7 mld. Kč, přestože celkový provoz vzrostl o 3 %. V roce 2004 dosáhla hodnota ukazatele MOU (průměrný počet minut připadajících měsíčně na jednoho zákazníka) 86 minut a hodnota ukazatele ARPU (průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na jednoho zákazníka, vyjma výnosů z roamingu zákazníků zahraničních operátorů) 504 Kč oproti 90 minutám a 551 Kč v předcházejícím roce. Vývoj ve výnosech z propojení vykázal mírný meziroční pokles o 1 % na 6,6 mld. Kč. Výnosy od zahraničních operátorů zůstaly na úrovni roku 2003 ve výši 1,6 mld. Kč a výnosy od domácích operátorů klesly na 5 mld. Kč, to je o 2 %.

Provozní náklady, vyjma odpisů a amortizace, vzrostly meziročně o 7 % na 15,8 mld. Kč a jejich výše odráží dynamiku vývoje zákaznické základny Eurotelu a rozvoj mobilního trhu v České republice. Největší položkou byly platby ostatním operátorům, které vzrostly meziročně nepatrně o 1 % na 5,6 mld. Kč. Zatímco platby zahraničním operátorům vzrostly meziročně o 6 % na 1,6 mld. Kč, platby domácím operátorům zaznamenaly 1% pokles na 4 mld. Kč. V důsledku vyššího hrubého přírůstku aktivovaných SIM karet a počtu nových smluv vzrostly náklady na prodaný materiál a zboží v roce 2004 meziročně o 39 % na 3,3 mld. Kč. Náklady na provize a subdodávky vzrostly o 54 % na 371 mil. Kč.

Počet zaměstnanců Eurotelu ke konci roku 2004 dosáhl celkem 2 483, což je o 2 % více ve srovnání s koncem roku 2003 a zaznamenal 7% nárůst osobních nákladů na 1,7 mld. Kč. Marketingové náklady poklesly o 10 % na 1,2 mld. Kč, náklady na opravy a údržbu vzrostly mírně o 1 % na 956 mil. Kč a spotřeba materiálu a energie o 6 % na 661 mil. Kč. Ostatní provozní náklady, které zahrnují nájemné, náklady na poradenské služby a další náklady poklesly dohromady meziročně o 8 % na 2,1 mld. Kč.

EBITDA Eurotelu dosáhla výše 13,6 mld. Kč, o 4 % méně než v roce 2003 a představuje vysokou marži EBITDA 46 %.

Výhled pro rok 2005
Skupina ČESKÝ TELECOM bude i nadále aktivně reagovat na změny a trendy současného telekomunikačního trhu v oblastech internetu, datových služeb a služeb s přidanou hodnotou. Hlavním cílem zůstává co nejlepší uspokojení potřeb zákazníků. Skupina se bude dále zaměřovat na růst výnosů z datových a tradičních hlasových služeb a vyhledávání příležitostí v růstových oblastech, zejména širokopásmového internetu a nejnovějších datových službách. V oblasti strategie bude vedení skupiny usilovat o udržení vedoucí pozice na telekomunikačním trhu v České republice. Vedení skupiny se nadále soustředí na dosažení nadprůměrné marže EBITDA, efektivní investice a silné volné hotovostní toky, podpořené pokračující transformací, což bude mít v konečném důsledku vliv na hodnotu pro akcionáře.

Skupina ČESKÝ TELECOM očekává zlepšení regulatorního prostředí v České republice. Nový zákon o elektronických komunikacích, který by měl vstoupit v platnost 1. května 2005, bude v souladu s regulačním rámcem EU. Tento zákon by měl umožnit transparentnější regulatorní prostředí na českém telekomunikačním trhu, které tak umožní skupině ČESKÝ TELECOM těžit ze svých hlavních schopností a měl by umožnit další investice do moderní telekomunikační infrastruktury s odpovídající návratností.

Vedení skupiny ČESKÝ TELECOM nadále plně podporuje úspěšné dokončení probíhajícího prodeje podílu Fondu národního majetku České republiky v souladu s platnými zákony.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.01.2021
13:14Hanke: Řešení latinskoamerických měnových pohrom
13:12Německo zhoršilo odhad letošního růstu HDP na 3 procenta
12:32Podnikatelská aktivita v eurozóně v lednu dále klesla
11:41Tomáš Vlk: Hodnotové a cyklické akcie by letos měly mít v portfoliu větší prostor
11:29NET4GAS uskutečnila úpis dvou tranší korunových dluhopisů včetně výjimečné na korunovém trhu za posledních 10 let
11:12Negativní dopoledne. Investoři si všimli, že koronavirus zůstává problémem  
10:29Škodě loni v Česku klesla výroba na tři čtvrtě milionu aut
10:25Masivní fiskální podpora a inflace jako šedá labuť
9:42Vláda spolu s nouzovým stavem prodloužila i epidemická opatření
9:07Rozbřesk: Dluh zemí eurozóny překonal 97 % HDP
9:05Ifo: Čína má největší přebytek běžného účtu, překonala Německo
8:50Evropské burzy před daty z eurozóny zřejmě ráno zahájí níže  
8:26Hodnota bitcoinu klesla pod 30.000 dolarů
8:08PFNonwovens a.s. oznamuje kalendář zveřejňování výsledků na rok 2021
21.01.2021
18:12Joe Biden se ujal vlády. A svět si oddychl, píše tisk
17:55Zisky bank, sazby a jejich komoditní indikátor
17:29Evropské trhy si možná od ECB něco slibovaly, americké podporují domácí témata  
17:00Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.: Oznámení změn v orgánech emitenta
16:14Volkswagen loni nesplnil emisní cíle EU, hrozí mu pokuta
16:13„Tlačit na monetární provaz“ – kde to vlastně začalo

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
0:30JP - CPI, y/y
8:00UK - Maloobchodní tržby bez PHM, y/y
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
10:30UK - PMI v průmyslu
13:00Schlumberger NV (12/20 Q4)