Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Vnitřní informace ČEZ: OZNÁMENÍ O VÝPLATĚ DIVIDEND ZA ROK 2012

Vnitřní informace ČEZ: OZNÁMENÍ O VÝPLATĚ DIVIDEND ZA ROK 2012

20.06.2013 15:40
Autor: Redakce, Patria.cz

Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, oznamuje, že řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 19. června 2013, rozhodla vyplatit akcionářům společnosti za obchodní rok 2012 na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč dividendu ve výši 40 Kč před zdaněním.

Výplata dividend bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen „Česká spořitelna“).
Právo na dividendu za rok 2012 mají osoby, které jsou akcionáři společnosti ČEZ, a. s., k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 25. červen 2013.

Akcionářům – právnickýmPředstavenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, oznamuje, že řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 19. června 2013, rozhodla vyplatit akcionářům společnosti za obchodní rok 2012 na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč dividendu ve výši 40 Kč před zdaněním.

Výplata dividend bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen „Česká spořitelna“).
Právo na dividendu za rok 2012 mají osoby, které jsou akcionáři společnosti ČEZ, a. s., k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 25. červen 2013.

Akcionářům – právnickým osobám nezastupovaným správci cenných papírů bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě písemné žádosti doručené České spořitelně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné / osob oprávněných jednat jménem této právnické osoby. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude České spořitelně doručen výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 6 měsíců) týkající se tohoto akcionáře, popř. jeho úředně ověřená kopie.

Správcům cenných papírů a účastníkům vedoucím navazující evidenci bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné / osob oprávněných jednat jménem tohoto správce nebo účastníka. Tato písemná žádost bude obsahovat hromadné čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionářů, pro které je vykonávána funkce správce cenných papírů nebo vedena navazující evidence a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude České spořitelně doručen výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 6 měsíců) týkající se tohoto správce nebo účastníka, popř. jeho úředně ověřená kopie.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice nezastupovaným správcem cenných papírů či zplnomocněným zástupcem bude dividenda vyplacena v hotovosti po předložení průkazu totožnosti na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice, nebo bude poukázána na účet vedený bankou v České republice, na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné moci podepsané akcionářem obsahující čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na žádosti o bezhotovostní převod dividendy nebo na plné moci pro zástupce akcionáře musí být úředně ověřena pouze v případě, že celková výše hrubé dividendy tohoto akcionáře převyšuje částku 1000 Kč.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice nezastupovaným správcem cenných papírů či zplnomocněným zástupcem bude dividenda vyplacena v hotovosti po předložení průkazu totožnosti a dokladu o přidělení NID (náhradního identifikačního čísla přidělovaného osobou vedoucí příslušnou evidenci ČEZ, a. s. IČ 45274649 cenných papírů) na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice, nebo bude na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně poukázána na účet vedený bankou v České republice. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti, plné moci podepsané akcionářem obsahující čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a dokladu o přidělení NID akcionáři. Pravost podpisu akcionáře na žádosti o bezhotovostní převod dividendy nebo na plné moci pro zástupce akcionáře musí být úředně ověřena pouze v případě, že celková výše hrubé dividendy tohoto akcionáře převyšuje částku 1000 Kč.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem mimo území České republiky a Slovenské republiky nezastupovaným správcem cenných papírů bude dividenda poukázána na účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně s úředně ověřeným podpisem. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet.

Daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných českých daňových předpisů (zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění), případně dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a státem, ve kterém je akcionář daňovým rezidentem. Pro účely využití zdanění dle těchto příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění je akcionář spolu s písemnou žádostí povinen doručit České spořitelně také aktuální potvrzení o daňovém domicilu, popř. také jeho překlad do českého jazyka (je-li tento domicil vystaven v jiném než českém či slovenském jazyce) s tím, že tento překlad (který nemusí být úředně ověřený) si akcionář zajistí na vlastní náklady. Dále je akcionář povinen doručit České spořitelně prohlášení, že je skutečným konečným vlastníkem tohoto příjmu.
 
Dividendy jsou splatné dne 1. srpna 2013 s tím, že výplata dividendy akcionářům na účet u peněžního ústavu bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy Česká spořitelna obdrží žádost akcionáře ve smyslu předcházejících odstavců. Výplata dividend končí dnem 1. srpna 2017. osobám nezastupovaným správci cenných papírů bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě písemné žádosti doručené České spořitelně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné / osob oprávněných jednat jménem této právnické osoby. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude České spořitelně doručen výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 6 měsíců) týkající se tohoto akcionáře, popř. jeho úředně ověřená kopie.

Správcům cenných papírů a účastníkům vedoucím navazující evidenci bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné / osob oprávněných jednat jménem tohoto správce nebo účastníka. Tato písemná žádost bude obsahovat hromadné čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionářů, pro které je vykonávána funkce správce cenných papírů nebo vedena navazující evidence a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude České spořitelně doručen výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 6 měsíců) týkající se tohoto správce nebo účastníka, popř. jeho úředně ověřená kopie.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice nezastupovaným správcem cenných papírů či zplnomocněným zástupcem bude dividenda vyplacena v hotovosti po předložení průkazu totožnosti na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice, nebo bude poukázána na účet vedený bankou v České republice, na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné moci podepsané akcionářem obsahující čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na žádosti o bezhotovostní převod dividendy nebo na plné moci pro zástupce akcionáře musí být úředně ověřena pouze v případě, že celková výše hrubé dividendy tohoto akcionáře převyšuje částku 1000 Kč.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice nezastupovaným správcem cenných papírů či zplnomocněným zástupcem bude dividenda vyplacena v hotovosti po předložení průkazu totožnosti a dokladu o přidělení NID (náhradního identifikačního čísla přidělovaného osobou vedoucí příslušnou evidenci ČEZ, a. s. IČ 45274649 cenných papírů) na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice, nebo bude na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně poukázána na účet vedený bankou v České republice. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti, plné moci podepsané akcionářem obsahující čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a dokladu o přidělení NID akcionáři. Pravost podpisu akcionáře na žádosti o bezhotovostní převod dividendy nebo na plné moci pro zástupce akcionáře musí být úředně ověřena pouze v případě, že celková výše hrubé dividendy tohoto akcionáře převyšuje částku 1000 Kč.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem mimo území České republiky a Slovenské republiky nezastupovaným správcem cenných papírů bude dividenda poukázána na účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně s úředně ověřeným podpisem. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet.

Daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných českých daňových předpisů (zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění), případně dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a státem, ve kterém je akcionář daňovým rezidentem. Pro účely využití zdanění dle těchto příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění je akcionář spolu s písemnou žádostí povinen doručit České spořitelně také aktuální potvrzení o daňovém domicilu, popř. také jeho překlad do českého jazyka (je-li tento domicil vystaven v jiném než českém či slovenském jazyce) s tím, že tento překlad (který nemusí být úředně ověřený) si akcionář zajistí na vlastní náklady. Dále je akcionář povinen doručit České spořitelně prohlášení, že je skutečným konečným vlastníkem tohoto příjmu.

Dividendy jsou splatné dne 1. srpna 2013 s tím, že výplata dividendy akcionářům na účet u peněžního ústavu bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy Česká spořitelna obdrží žádost akcionáře ve smyslu předcházejících odstavců. Výplata dividend končí dnem 1. srpna 2017.

(Komerční sdělení)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.06.2021
12:15Týdenní výhled: Fed míchá kartami, ČNB se chystá zvednout sazby  
12:01Evropa překonala negativní úvod, hlavním tématem zůstává Fed  
10:33Ve druhé polovině roku výrazný inflační obrat, tvrdí ekonom Rosenberg. Růstové tituly opět potáhnou
10:30Bitcoin a další kryptoměny kvůli zátahu na těžaře v Číně prudce klesají
9:15Rozbřesk: Týden ve znamení ČNB - čekáme první růst sazeb
8:52Evropské burzy mohou začít týden výprodejem. Jirásková z PPF varovala před snahami zabránit fúzi  
8:34Francouzská Vivendi prodává část v Universal Music americkému miliardáři
20.06.2021
16:57Globální minimální daň pro nadnárodní giganty a jak ji narovnat
8:35Víkendář: Dolar, mezinárodní obchod a pád zlatého standardu
19.06.2021
15:13Většina Němců a Nizozemců to neví, ale stále financují zbytek eurozóny
7:46Víkendář: Na prahu technologického boomu?
18.06.2021
22:03Zámořské akcie dostaly ránu v posledních sekundách seance  
19:06Čínská brzda, americký plyn a pestrost inflačních režimů
17:57Inflace otřásá trhy. Co by o ní investor měl a musí vědět? Registrujte se zdarma na webinář s hlavním analytikem Patrie 23. června!
17:51CNBC: Investice do evropských start-upů již překonaly loňský rekord
17:45Jestřábí Bullard poslal Wall Street ještě níže. Dolar je nejvýše od jara  
16:58Postupný růst sazeb lepší než šoky. Makléř Patrie říká, jak si trhy vyložily jestřábí Fed
15:37ECB prodloužila bankám úlevy u pákového poměru až do března 2022
14:47Palivo ze sopečných emisí a elektro. Výrobci závodních aut hledají řešení pro svou budoucnost
14:23Do dozorčí rady ČEZ míří podle SeznamZprávy bývalý ministr dopravy Dan Ťok

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00Prosus NV (12/20 Q3)
10:00PL - PPI, m/m
10:00PL - Průmyslová výroba, m/m
14:30USA - Index aktivity Chicagského Fedu