Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Legislativní novinky 2013

Legislativní novinky 2013

02.01.2013 5:30
Autor: Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Nová úprava exekucí a výkonu rozhodnutí

Zákon přináší zásadní změny v úpravě výkonu rozhodnutí a exekucí. Odstraňuje se dosavadní "dvojkolejnost", kdy věřitel se mohl domáhat nuceného splnění svého nároku (exekučního titulu) podle své volby jak cestou soudního výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu, tak i v exekučním řízení prostřednictvím soudního exekutora.

Soudy budou nadále provádět výkon rozhodnutí jen v omezeném rozsahu; půjde pouze o věci výslovně vyjmenované v občanském soudním řádu, jako je např. výchova nezletilých dětí, vyklizení bytu, rozhodnutí cizích orgánů včetně orgánů EU.

Naprostou většinu případů nuceného splnění povinností budou proto řešit exekutoři, včetně veškerého vymáhání plnění peněžitých závazků ze soukromých i obchodních vztahů.

Další změnou je posílení samostatnosti exekutorů.  Dosud provedení exekuce prostřednictvím konkrétního exekutora nařizoval soud svým rozhodnutím, proti kterému bylo možno podat odvolání. Nově bude soud exekutora pouze pověřovat provedením exekuce, následně bude dlužník vyrozuměn o zahájení exekučního řízení. S tímto krokem je již spojena blokace majetku, současně zpravidla dlužník obdrží již i exekuční příkaz postihující konkrétní majetkové hodnoty. Proti uskutečnění exekuce tedy již nebude možné podat odvolání. Nebudou-li ovšem splněny předpoklady pro její vedení, soud udělí exekutorovi závazný pokyn k odmítnutí nebo zamítnutí návrhu.

Změny se dotkly i jednotlivých způsobů provádění výkonu rozhodnutí: Zavádí se výkon rozhodnutí správou nemovitosti, kdy oprávněný obdrží výtěžek správy po odečtení nákladů. U výkonu rozhodnutí prodejem movitých a nemovitých věcí se zpřesňuje úprava pořízení soupisu a provádění dražeb, které je možno uskutečnit i elektronicky s využitím internetu. Mění se způsob postižení účasti povinné osoby v obchodní společnosti a družstvu – např. podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným bude prodán v dražbě. Výkon rozhodnutí postižením podniku má formu správy podniku nebo jeho prodeje v dražbě.

V novele exekučního řádu dochází mj. k těmto dalším změnám: Ruší se exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti. Exekutor bude povinen za splnění dalších podmínek spojit exekuční řízení vedená vůči témuž povinnému. Prodlužuje se lhůta k dobrovolnému plnění z 15 na 30 dnů. Zavádí se nový způsob exekuce pro vymáhání pohledávek na výživném, a sice pozastavení řidičského oprávnění.

K vydobytí závazku patřícího do společného jmění manželů bude možné za stanovených podmínek postihnout i majetek manžela povinné osoby, zejména formou srážek z jeho mzdy nebo přikázáním pohledávky z manželova účtu u peněžního ústavu.

Z výkonu rozhodnutí i exekuce jsou vyloučena zvířata, která slouží člověku jako jeho společník.

Novela občanského soudního řádu obsahuje důležitou novinku i mimo problematiku výkonu rozhodnutí.  Jedná se o nový institut tzv. předžalobní výzvy k plnění; zaslání této výzvy žalovanému nejpozději 7 dnů před podáním žaloby je ve sporech o splnění povinnosti podmínkou vzniku práva na náhradu nákladů řízení.

Restrikce využití dovolání v občanském soudním řízení

Další novela občanského soudního řádu obsahuje zejména novou úpravu dovolání – mimořádného opravného prostředku, o němž rozhoduje Nejvyšší soud; nedávným rozhodnutím Ústavního soudu byla dosavadní úprava zrušena.

Nově bude dovolání přípustné pouze v případě, kdy napadené rozhodnutí odvolacího soudu bude záviset na vyřešení právní otázky, ať již hmotného či procesního práva, při kterém se však odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která dosud nebyla dovolacím soudem vyřešena nebo je jím rozhodována rozdílně anebo konečně má-li být dovolacím soudem již vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Jediným dovolacím důvodem je tedy skutečnost, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Mění se rovněž okruh věcí, kde dovolání není přípustné. Podrobněji se upravují náležitostí dovolání. Dovolací soud bude oprávněn odložit nejen vykonatelnost, ale i právní moc napadeného rozhodnutí. Bude ho moci rovněž změnit.

Z dalších změn mimo problematiku dovolání upozorňujeme zejména na následující úpravy: Řeší se některé otázky související s doručováním prostřednictvím datových schránek, např. okamžik zahájení řízení – to nastává okamžikem, kdy byl návrh dostupný informačnímu systému určenému k příjmu takového podání. Doplňuje se možnost náhradního doručení prostřednictvím datové schránky v případě usnesení o uložení povinnosti k vyjádření nebo předvolání k přípravnému jednání.

Řízení o neplatnost výpovědi z nájmu bytu a o jednostranné zvýšení nájemného bude nově tzv. nesporným řízením. Rozšiřují se možnosti provádění důkazů pomocí moderních technických prostředků, např. videokonference nebo elektronického zobrazování listin. Prodlužuje se lhůta pro podání námitek proti směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu na 8 dní. Odvolání nově nebude možné podat proti rozhodnutí, kterým byl zrušen platební rozkaz. Lhůta k rozhodnutí o odvolání proti některým předběžným opatřením se zkracuje na 7 dní.

Obnovitelné a další zdroje energie

Podpora alternativních zdrojů energie je od roku 2013 regulována zcela novým zákonem (některá jeho ustanovení se uplatňují již od jeho vydání v květnu 2012). Současně byly vydány i nové prováděcí předpisy.

Nová úprava zahrnuje též podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů, podporu druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, tzn. podřizuje je jednotnému systému podpory. Zcela nově byla zavedena i podpora biometanu, a to formou zelených bonusů.

Zavádí se nový model výkupu elektřiny a výplaty podpory, který bude probíhat přes operátora trhu, nikoliv tedy přes provozovatele regionálních distribučních soustav jako dosud. Nová úprava preferuje zelené bonusy; forma pevných výkupních cen a výplata prostřednictvím povinně vykupujícího bude zachována pouze pro výrobny s malým instalovaným výkonem, tj. do výše 100 kW včetně.

Zelené bonusy budou do budoucna vypláceny buď jako roční zelený bonus (u elektráren do 100 kW), nebo jako hodinový zelený bonus. Výše podpory má být ze strany regulátora nastavena tak, aby zaručila patnáctiletou dobu prosté návratnosti investic a současně zůstala zachována výše výnosů po dobu trvání práva na podporu s pravidelným ročním navýšením o 2 %; to neplatí pro výrobnu elektřiny využívající biomasu, bioplyn nebo biokapaliny.

Výkupní cena stanovená pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % výkupní ceny platné v předchozím roce; to neplatí, pokud dosažená návratnost klesne pod 12 let. Současně výkupní cena stanovená ERÚ pro následující kalendářní rok nesmí být vyšší než 115 % výkupní ceny platné v roce předchozím.

U výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje trvá právo na podporu elektřiny po dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené prováděcím právním předpisem. Zachovává se tzv. solární daň zavedená předchozím zákonem; uplatní se tedy na elektřinu vyrobenou ze slunečního záření v průběhu roku 2013, a to v zařízeních uvedených do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010.

Energetické štítky pro budovy

Novela rozšiřuje povinnost majitelů bytů, domů a dalších budov opatřit je tzv. energetickým štítkem, (neboli průkazem energetické náročnosti, vyjadřujícím předpokládanou roční spotřebu energie obdobně jako u elektrospotřebičů podle stupnice A – G). Nově od 1. 1. 2013 předepisuje tento doklad při prodeji budovy nebo její ucelené části, tedy např. i bytu v bytovém domě, a při pronájmu budovy. Průkaz by měl být nejen předložen potenciálnímu kupci či nájemci před uzavřením příslušné smlouvy, ale zjištěný ukazatel energetické náročnosti by měl být uváděn i v informačních a reklamních materiálech při  inzerci prodeje či pronájmu.

Průkaz energetické náročnosti bude od roku 2013 nutno zajistit i pro větší změny již dokončených budov; dosud se tato povinnost vztahovala pouze na objekty s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, pokud rekonstrukce ovlivňovala jejich energetickou náročnost.

Novela obsahuje i řadu nových povinností s delším časovým horizontem. Podle evropské direktivy o energetické náročnosti budov zakotvuje požadavky na „budovy s téměř nulovou spotřebou energie“, definované jako budovy s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

Tyto požadavky musí splňovat všechny nové budovy od r. 2021, budovy orgánů veřejné moci již od roku 2019.  Splnění předepsaných parametrů bude ovšem nutno doložit v předstihu již při žádosti o vydání stavebního povolení; tak bude nutno postupovat v závislosti na velikosti budovy již od r. 2018, u veřejných budov od r. 2016. Do této doby bude u stavebních záměrů - nových budov- nutno prokázat energetickou náročnost na nákladově optimální úrovni. Nově je upraven rovněž energetický audit a energetický posudek.

Další změny se dotýkají mj. úpravy účinnosti užití energie, kontroly kotlů a otopných soustav, klimatizačních systémů, povinnosti vybavit zařízení pro ústřední vytápění měřením dodané tepelné energie a též úpravy sankcí.

Obchodování s povolenkami na emise

Nový zákon reaguje na postupný přechod od přidělování bezplatných emisních povolenek k systému jejich prodeje v aukcích. Upravuje mj. agendu vydávání povolení k emisím skleníkových plynů, podmínky účasti na systému obchodování s povolenkami, dražbu povolenek, bezplatné přidělování, pravidla pro nové účastníky trhu, rozdělování výnosů z povolenek, zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí či hospodaření s povolenkami, jednotkami přiděleného množství a jinými právy k vypouštění emisí.

Podle Směrnice 2009/29/ES, která je tímto předpisem transponována, musí minimálně polovina výnosů z povolenek směřovat do ekologických opatření. Rovněž energetické firmy, které obdrží v příštím roce na základě rozhodnutí vlády bezplatně přibližně třetinu celkového množství povolenek přidělených ČR, jsou povinny investovat ušetřené prostředky do schválených opatření na modernizaci výroby elektřiny.

Důchodová reforma

Reforma důchodového systému je obsažena v několika předpisech. Zákon o důchodovém spoření zavádí tzv. II. důchodový pilíř, tedy spoření prostřednictvím důchodového fondu založeného penzijní společností. Účast v tomto systému je dobrovolná, rozhodnutí je však nezměnitelné. Vstoupit do II. pilíře mohou osoby od 18 let věku, nejpozději však do konce roku, v němž dovrší 35 let. Osoby, které jsou ke dni účinnosti reformy starší 35 let, mají na rozhodnutí lhůtu do konce června 2013. Zákon upravuje 4 povinné typy důchodových fondů, z nichž si účastník zvolí podle zamýšlené strategie spoření. Nároky z důchodového spoření, tedy naspořené prostředky, lze použít pouze k nákupu důchodu u vybrané životní pojišťovny, a to buď tzv. doživotní anuity, nebo důchodu na 20 let; jednorázová výplata je možná pouze při nízké uspořené částce. Nároky z II. pilíře jsou předmětem dědění. Zákon dále upravuje principy fungování a investování penzijní společnosti, požadavky na její minimální kapitál, maximální výši úplaty, na kterou má penzijní společnost nárok (0,3-0,6 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu dle typu strategie fondu) i poplatků (např. za změnu strategie max. 500 Kč, za změnu penzijní společnosti max. 800 Kč), informační povinnosti, dozor ČNB a další.

Zákon o doplňkovém penzijním spoření upravuje vedle postavení a činnosti penzijních společností zejména dobrovolné doplňkové spoření u penzijní společnosti v jejích účastnických fondech (tzv. III. pilíř). Nároky vyplývající z tohoto spoření jsou např. starobní či invalidní penze na určenou dobu, jednorázové vyrovnání, odbytné, doživotní penze či penze konkrétní výše na konkrétní dobu. Nárok na státní příspěvek je odstupňován dle výše vlastního příspěvku (např. 90 Kč při vlastní platbě 300 Kč měsíčně, 230 Kč při platbě 1000 Kč a více). Vlastní příspěvek činí minimálně 100 Kč měsíčně.

Zákon dále obsahuje zásady transformace stávajícího penzijního připojištění s cílem oddělení majetku penzijního fondu a majetku účastníků. Transformace proběhne na základě projektu, který musí obsahovat detailní rozčlenění majetku, který připadne transformovanému fondu, a majetku, jenž připadne penzijní společnosti. Dnem transformace se stávající penzijní fond mění na penzijní společnost (pokud získal povolení k činnosti do 1. 1. 2013), a majetek účastníků bude převeden do transformovaného účastnického fondu, který bude penzijní společnost spravovat. Práva a povinnosti účastníků transformovaného fondu zůstávají zachována, včetně garance nezáporného zhodnocení prostředků. Jejich nároky se budou nadále řídit stávajícím zákonem o penzijním připojištění.

Zákon o pojistném na důchodové spoření upravuje pojistné na důchodové spoření jako povinné peněžité plnění účastníků II. pilíře. Toto pojistné nahradí část pojistného na stávající důchodové pojištění, tzn. vyvedeného ze státního systému ve výši 3 procentních bodů;  k nim si účastník dále bude povinně spořit částku ve výši 2 procentních bodů. Pojistné za jednotlivé poplatníky bude převáděno na účty penzijních společností. Za účastníky v pracovním poměru odvádí pojistné zaměstnavatel.

Novela č. 403/2012 Sb. zavádí možnost čerpat penze ze systému doplňkového penzijního spoření 5  let před dosažením důchodového věku (s výjimkou jednorázového vyrovnání) - tzv. „předdůchody“.  Pobírání těchto dávek nebude mít dopad na výši důchodových nároků z průběžného I. pilíře ani na veřejné zdravotní pojištění těchto osob.

Nařízení vlády č. 361/2012 Sb. upravuje náležitosti, strukturu, formu a aktualizace sdělení klíčových informací pro účastníky II. a III. důchodového pilíře. 

Zjednodušení územního a stavebního řízení

Cílem rozsáhlé novely stavebního zákona bylo jednak zpřesnění stávající úpravy a současně též zjednodušení řady postupů a institutů; to se týká především celého územního řízení a dále záměrů, u kterých se nevyžaduje posuzování vlivu na životní prostředí.

Novela obsahuje zejména: zpřesnění postupů zjednodušeného územního řízení, změnu úpravy územního souhlasu, úpravu postupů při uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, úpravu lhůt pro vydání územního rozhodnutí, rozšíření deregulace v územním i stavebním řízení, tzn. rozšíření výčtu záměrů, pro které není vyžadováno územní rozhodnutí ani územní souhlas resp. stavební povolení či ohlášení, změnu úpravy postupu autorizovaného inspektora, zpřesnění úpravy deliktů, odstranění některých odchylek či duplicit v procesní úpravě oproti správnímu řádu, např. u zveřejňování písemností.

Změna zákona o vyvlastnění

Novela částečně zmírňuje podmínky přípustnosti vyvlastnění, mj. zkracuje lhůtu pro vyjednávání ze stávajících 6 měsíců na 90 dnů; k vyvlastnění bude tedy možné přistoupit, nepodaří-li se vyvlastniteli ve lhůtě 90 dnů od předložení návrhu uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo stavbě.

K návrhu smlouvy bude nově nutno předložit znalecký posudek, o který vyvlastnitel opírá stanovení náhrady. Při vyvlastnění nebude automaticky zanikat právo nájmu, je však možné ho vypovědět, brání-li účelu vyvlastnění. Mění se úprava náhrad za vyvlastnění – nepřihlédne se již ke zhodnocení nebo znehodnocení nemovitosti v souvislosti s účelem vyvlastnění. Rozhodování ve vyvlastňovacím řízení bude rozděleno na výrok o vyvlastnění a výrok o náhradě, přičemž odvolání jen proti výroku o náhradě nebude bránit nabytí právní moci výroku o vyvlastnění.

V odvolacím řízení nelze změnit výrok o náhradě v neprospěch vyvlastňovaného ani třetích osob. Mění se kompetence v soudním přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění: výrok o vyvlastnění bude posuzovat správní soud, zatímco výrok o náhradě civilní soud. Soud bude oprávněn mimořádně zvýšit náhradu pevně stanovenými koeficienty: například ke zmírnění tvrdosti vyvlastnění zohledňujícím i délku vlastnictví dotčené nemovitosti nad 15 let až o 40 %,  při poloze v intravilánu obce nebo v místě se zvláštní architektonickou či historickou hodnotou až o 10 %.

Zvýšení daní v úsporném balíčku

Jde o tzv. úsporný nebo též schodkový balíček, který předložila vláda s cílem zvýšit příjmy a optimalizovat výdaje veřejných rozpočtů v následujících letech. Přináší zejména zvýšení daně z přidané hodnoty, „solidární“ daň u osob s vyššími příjmy a omezení tzv. výdajových paušálů u některých kategorií osob samostatně výdělečně činných.

Daň z příjmu

Dojde k omezení výdajových paušálů maximální částkou u těchto skupin OSVČ: poplatníci, pro něž je stanoven výdajový paušál ve výši 40 %, což jsou osoby podnikající podle zvláštních předpisů - např. lékaři, auditoři, majitelé fotovoltaických elektráren, znalci, advokáti, dále osoby s příjmy z autorské a umělecké činnosti a tzv. svobodná povolání; nadále budou moci takto uplatnit výdaje maximálně do výše 800 tis. Kč. Poplatníci, pro něž je stanoven paušál 30 %, což jsou osoby s příjmy z pronájmu, budou moci uplatnit výdaje nejvýše do částky 600 tis. Kč.

Současně nebude možné uplatnit slevu na dani na manžela ani daňové zvýhodnění na vyživované dítě, budou-li výdaje uplatňovány paušálem u jednotlivých dílčích základů tvořících v součtu více než polovinu celkového základu daně.

Solidární zvýšení sazby daně o 7 % dopadne na osoby s příjmy přesahující 48 násobek průměrné mzdy (t j. v roce 2013 1 242 432 Kč). Vztahuje se na období 2013-15. Tyto osoby budou zároveň povinny podat daňové přiznání; to dopadne i na zaměstnance, pokud budou mít takto zvýšenu byť jedinou zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti.

Na 35 % se zvyšuje srážková daň z příjmů z pronájmu, vypořádacího podílu, likvidačního zůstatku, příjmů z ovládací smlouvy či smlouvy o převodu zisku osobám (fyzickým i právnickým), které nejsou daňovými rezidenty EU, EHP a dalších států, s nimiž ČR provádí smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. V letech 2013 – 15 se ruší daňová sleva na poplatníka pro důchodce.

 DPH a další daně

V letech 2013-15 bude základní sazba DPH činit 21 % a snížená 15 %. Dochází i ke změnám v seznamu zboží podléhajícím snížené sazbě daně - do vyšší sazby se přesouvají např. dětské pleny a některé zdravotnické prostředky. Daň z převodu nemovitostí se zvyšuje ze stávajících 3 na 4 %.

Podnikatelům v zemědělství se v příštím roce snižuje a od r. 2014 zcela ruší nárok na vrácení spotřební daně z bionafty.  U pojistného na zdravotní pojištění se pro období 2013-15 ruší maximální vyměřovací základ (cca 1860 000 Kč), tzn. pojistné na zdravotní pojištění bude hrazeno z příjmu v celém rozsahu.

Novela DPH proti daňovým únikům

Rozsáhlá novela přináší tyto nejvýznamnější změny: přesnější vymezení místa poskytnutí některých služeb, zcela novou úpravu vystavování a uchovávání daňových dokladů, a to listinných i elektronických včetně jejich náležitostí. Nově byly vymezeny požadavky na věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost, přičemž doklady v obou podobách je musí splňovat po celou dobu od vystavení až do uplynutí lhůty pro jejich uchovávání, Novela dále obsahuje změny v definici plátců a identifikovaných osob a jejich registraci. Mimo jiné také dochází  ke zúžení vymezení osvobozených pojišťovacích služeb a změně  pravidel pro osvobození převodu staveb, bytů a nebytových prostor. Zde se také dosavadní lhůta pro uplatnění osvobození prodlužuje ze 3 na 5 let. Nově je definována provozovna.

Novela obsahuje také řadu novinek motivovaných snahou zamezit daňovým únikům: Při závažném porušení povinností plátcem správce daně vydá a zveřejní rozhodnutí o tzv. nespolehlivém plátci. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání, které má odkladný účinek; o opačný verdikt však může plátce žádat nejdříve po roce řádného plnění daňových povinností. Zavádí se nová povinnost daňových subjektů uvádět při registraci své účty používané pro ekonomickou činnost s tím, že úhrada plnění na jiný účet bude nově důvodem pro ručení příjemce plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění. Příjemce zdanitelného plnění dále nově ručí i za daň nezaplacenou nespolehlivým plátcem. Obecně bude zdaňovacím obdobím kalendářním měsíc.

Některé změny nastanou až v následujících letech: Od r. 2014 bude nutné podávat přiznání k DPH včetně příloh i přihlášku k registraci pouze elektronicky; to se však nebude vztahovat na fyzické osoby s obratem do šesti milionů korun za předchozí rok. Od r. 2015 se sníží hranice pro povinnou registraci z 1 mil. na 750 tis. Kč.  

Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků

Novela přináší především zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, a to ve dvou krocích – jednak od 1. 1. 2013 a jednak od 1. 1.2014, čímž bude např. pro cigarety dosaženo minimální výše daně stanovené evropskými předpisy. Definují se podmínky, za kterých může odběratel požádat pověřený celní úřad o snížení úhrady nebo zajištění hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru. Novela umožňuje správci daně použít v určitých případech předmět zajištění daně k úhradě nedoplatku na všech daních. Pokud jde o lihoviny, zavádí se povinnost uvádět na daňových dokladech číslo šarže, příp. datum výroby, a povinnost oznámit správci daně prodej lihovin za ceny nižší, než odpovídají výši spotřební daně z lihu a DPH. Zcela nově se upravuje problematika správních deliktů a sankcí v oblasti spotřebních daní.

Reforma Finanční a Celní správy

Od ledna 2013 dochází k organizační a kompetenční reformě daňové správy. Bude nově zřízeno Odvolací finanční ředitelství (OFŘ) se sídlem v Brně.  Na regionální úrovni dochází k transformaci dosavadních 8 finančních ředitelství a 199 finančních úřadů na 14 finančních úřadů se sídly v krajích a jejich 199 územních pracovišť. Reorganizace proběhne i v celní správě.  Přechází se z třístupňové soustavy orgánů na dvoustupňovou, což obnáší zrušení celních ředitelství. Celní úřady budou sídlit v krajských městech.

Opatření proti praní špinavých peněz

Novela zavádí jednotný „unijní“ formulář pro plnění ohlašovací povinnosti při přeshraničních převozech hotovosti a anonymních cenných papírů, tzn. z či na území EU. Ohlašovací povinnost dopadá vedle samotných platidel v jakékoliv měně také na cestovní šeky, peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, dále na cenné papíry na doručitele nebo na řad a veškeré další investiční nástroje neobsahující jméno příjemce, pokud jejich hodnota činí minimálně 10 000 EUR. Uvedené platí i pro odesílání nebo přijímání poštovních či jiných zásilek. Limit se vztahuje na období 12 po sobě jdoucích měsíců, při opakovaných převozech nebo zásilkách se hodnoty sčítají. Současně se ze zákona vypouští povinnost deklarovat převozy cenných komodit jako např. drahých kovů a kamenů v uvedené hodnotě přes hranice EU, což není evropskou legislativou vyžadováno, resp. sledování je zajištěno jinými opatřeními, zejména celními.

KŠB

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.04.2024
13:043M FUND MSI SICAV a.s: Výroční finanční zpráva za rok 2023
12:58SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku
11:46Obrovský zájem investorů o technologické IPO: Na trh jde Rubrik s Microsoftem v zádech
11:45Braňo Soták: ASM International překonala očekávání na všech úrovních a dává polovodičům tolik potřebnou vzpruhu  
11:34Muskovy plány zlepšily sentiment na trzích, další na řadě Meta  
11:09Jakub Blaha: Otřesné výsledky Tesly zažehnány zprávami o autonomii a cenově dostupném modelu  
10:37Komentář: Spotřebitelská nálada na vzestupu
9:18Komentář analytika: Spotify se "prošetřilo" k rekordnímu zisku  
9:11Rozbřesk: Proč Čína prudce zvyšuje zásoby kritických komodit?
9:06Evropa zahájí zeleně, akcionáři KB rozhodnou o dividendě  
8:29Tržby Tesly (+13 %) poprvé za čtyři roky klesly, zisk se snížil o 55 procent
6:15Invesco: Neobvyklé pravdy – Německá želva a americký zajíc
23.04.2024
22:02Wall Street má za sebou druhou rally v řadě; je to již definitivní návrat k růstu?  
17:56Akciová korekce, prudký obrat finančních podmínek a dopad akciového trhu na celou ekonomiku
17:36Vrací se důvěra ve výsledky? Techy vedou Wall Street vzhůru  
16:43Korekce na amerických akciích ještě neskončila, varují stratégové
14:19WEBINÁŘ za okamžik: Jak na DIP? A na čem čeští investoři letos nejvíce vydělali? 23. dubna od 16:00
14:07Moneta vyplatí z loňského zisku dividendy 4,6 miliardy, tedy devět korun na akcii
13:52Komentář analytika: Slabší prodeje Pepsico v Severní Americe byly kompenzovány silným růstem na mezinárodních trzích  
13:43Sázky na akcie staré ekonomiky pomohly fondu překonat benchmark

Související komentáře
  Nejčtenější zprávy dne
  Nejčtenější zprávy týdne
  Nejdiskutovanější zprávy týdne
  Kalendář událostí
  ČasUdálost
  10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
  14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m