Hledat v komentářích

Investiční doporučení

Výsledky společností - ČR

Výsledky společností - Svět

IPO, M&A

Týdenní přehledy

 

Detail - rozhovor
Online rozhovor: Generální ředitel Unipetrolu François Vleugels

Online rozhovor: Generální ředitel Unipetrolu François Vleugels

19.05.2008 13:45
Autor: 

Právě jste vstoupili do online rozhovoru s generálním ředitelem Unipetrolu panem Françoisem Vleugelsem. Pan Vleugels začne odpovídat na otázky čtenářů dnes v 14.00 hodin a rozhovor skončí v 15:00. Otázky můžete klást po přihlášení kliknutím na zelené tlačítko a vyplněním formuláře. 

Co způsobilo letošní slabé výsledky Unipetrolu? Kdy dojde ke zlepšení? Jaké má vedení společnosti se ziskem plány?

François Vleugels vystudoval analytickou chemii na belgické katolické univerzitě v Lovani. Před příchodem do Unipetrolu působil ve společnostech Eastman Chemical Company, kde zastával funkce generálního manažera, viceprezidenta či generálního ředitele pro oblast Evropy, Blízkého Východu a Afriky, a dále ve společnosti Hexion Specialty Chemicals, kde zastával např. funkci viceprezidenta celosvětového řetězce dodávek a Chief Administrative Officer pro Evropu. V Unipetrolu od dubna 2006 působí jako předseda představenstva a generální ředitel.

Přehled čtvrtletních výsledků společnosti Unipetrol s komentářem Patrie naleznete ZDE.


Rozhovor je uzavřený

Upozornění:
* Redakce Patria.cz si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem. Otázky mohou být redakčně kráceny.
* Při psaní otázek se prosím podívejte na již položené, vyvarujte se posílání stejných dotazů.
* Z technických důvodů mohou být vaše dotazy zobrazeny se zpožděním.
* Otázky a odpovědi jsou řazeny chronologicky v textu tohoto článku. Položené otázky se rovněž zobrazí pod článkem v diskusi.
* Host bude odpovídat na otázky v pořadí v jakém přišly, redakce Patria.cz si však vyhrazuje právo výjimečně provádět selekci otázek a cenzuru. Děkujeme za pochopení. 

Aktualizace rozhovoru
 • Otázka (, 15:15) -
  Dobrý den. Jaké očekáváte investiční náklady v příštích letech? děkuji za odpověď.

  What level of investement costs do you expect in the next few years?
 • Odpověď (, 15:19) -
  Most likely, our investment cost will remain around 5 billion Kc. This will ensure good organic growth and will further improve our competitive position in the market. We are using very conservative assumptions in evaluating opportunities and will only invest in new capacities if it makes good economic sense.

  S největší pravděpodobností zůstanou naše investiční náklady okolo 5 mld. Kč. To nám zajistí dobrý organický růst a dále zlepší naši konkurenční pozici na trhu. Při vyhodnocování investičních možností používáme velmi konzervativní předpoklady a budeme investovat pouze tam, kde to dává z hlediska ekonomie dobrý smysl.
 • ---
 • Otázka (laka, 15:00) -
  Dobrý den, očekáváte další zostření konkurence v petrochemii v důsledku zvyšujících se importů?

  Do you expect the competion in petchem segment to become even tougher due to the growing imports?
 • Odpověď (, 15:17) -
  I did already respond to this. This is happening as we speak because of the very weak US Dollar that has a negative impact on exports to Europe from Dollar based countries and the fact that some of our customers-customers (=final customers) could import the final product (=product made from a chemical) from a Dollar country or China/India. We believe that we do have a strong competitive position and that our geographical location (land-locked + in the midst of a fast growing market) will enable us to be successful.

  Na podobnou otázku jsem již odpovídal. V současné době se přesně toto děje - kvůli velmi slabému americkému dolaru, který má negativní dopad na vývozy ze zemí používajících dolar do Evropy, a skutečnosti, že někteří z našich konečných zákazníků by mohli dovážet konečný produkt z dolarové země nebo z Číny či Indie. Domníváme se, že máme silnou konkurenční pozici a že nám naše geografická poloha (vnitrozemská poloha uprostřed rychle rostoucího trhu) umožní být úspěšnými.
 • ---
 • Otázka (drobný akcionář Martin Pohl, 14:47) -
  Kdy bude Unipetrol stát 350?

  When will Unipetrol's shares cost CZK 350? Martin Pohl, a minority shareholder
 • Odpověď (, 15:09) -
  We will have to work hard in Unipetrol, achieve good results..and be lucky with the market... I have no crystal ball...

  Musíme v Unipetrolu tvrdě pracovat a dosáhnout dobrých výsledků….a mít rovněž štěstí se situací na trhu…Bohužel nemám křišťálovou kouli.
 • ---
 • Otázka (, 14:37) -
  Dobrý den, Unipetrol oznámil svůj plán investovat v tomto roce 6,5 mld. Kč. Mohl byste se, prosím, podrobněji vyjádřit k tomu, jak budou peníze investovány? Kolik je vyčleněno na akvizice ve jednotlivých sektorech (petrochemie, rafinace, retail)? Počítá se se společným podnikem s výrobcem komponent biopaliv?

  Good afternoon. Unipetrol said it plans to invest CZK 6.5 billion this year. Could you comment more specifically on how the money may be spent? How much is earmarked for acquisitions in various sectors (petchem, refining, retail)? Is a possible JV with a biofuels component producer factored in?
 • Odpověď (, 15:06) -
  I don't have the specific details with me, but approx 60% will be spend in petchem (including the new butadiene unit in the joint venture with Synthos), approx 30% in refinery and the balance Benzina and other areas. However, based on experience, we most likely will spend less than the earmarked total amount because of the long supply time of many components because of an over-heat in the construction market. Acquisitions are in a different budget, but we will obviously manage our total cash spend - in case of an acquisition - in order not to having to borrow to much money. We can finance the capex from our cash generation.

  Biofuels: the critical area is in FAME where availability and raw material cost is a critical issue We are very interested in a strategic partnership or a strategic investment.

  Bohužel u sebe nemám podrobné informace, ale přibližně 60 % bude investováno do segmentu petrochemie (včetně nové butadienové jednotky ve společném podniku s firmou Synthos), přibližně 30 % do segmentu zpracování ropy a zbytek do Benziny a ostatních oblastí. Ovšem na základě zkušeností mohu říci, že investovaná částka bude pravděpodobně nižší než celková vyčleněná výše investic kvůli dlouhým dodacím lhůtám u mnohých komponent z důvodu přehřátí stavebního trhu. Akvizice spadají do jiného rozpočtu, ale je zřejmé, že musíme počítat s celkovým množstvím vydaných prostředků – v případě akvizice – abychom si nepůjčovali více peněz, než je potřeba. Kapitálové výdaje lze financovat prostřednictvím vlastní hotovosti.

  Biopaliva: Kritickou oblastí je FAME (bionafta), kde jsou nejdůležitějšími otázkami dostupnost a cena surovin. O strategické partnerství nebo strategickou investici máme velký zájem.
 • ---
 • Otázka (Benčo, 14:27) -
  Dobrý deň p. generálny riaditeľ. Mal by som na vás túto širšiu otázku. Aký vývoj trhu, konkurencie a najmä tržieb môžeme do budúcnosti očakávať od skupiny UNIPETROL? Vopred ďakujem za odpoveď.

  Good afternoon, I would like to ask what development we can expect in terms of market, competition and especially in terms of sales from the Unipetrol group in the future? Thank you for your reply.
 • Odpověď (, 14:57) -
  Retail: we will invest very aggressively to improve our position = market share, revenues and profit.

  Petchem: we have significant investments in place/working on significant investments that will ensure that we will be able to grow with the market + to have part of our portfolio in what we call non-cyclycal products. On commodity products. we will have to meet competition from outside Europe, but our geographical position and the growth of the market makes us to be located in a favorable spot in the world of chemicals.

  Refinery: we will invest in having more while products to meet the demand for diesel and will increase our share in the Czech Refinery - if the opportunity would present itself. We will also focus to ensure security of crude oil supply.

  Retail: Budeme velmi agresivně investovat, abychom zlepšili naši pozici - tržní podíl, tržby i zisk.

  Petrochemický segment: Již jsme zahájili významné investice (či je připravujeme), které zajistí, že budeme schopni růst s trhem a část našeho portfólia se skládá z tzv. necyklických produktů. Pokud jde o produkty komoditního trhu, budeme muset čelit konkurenci přicházející z neevropských zemí, ale naše geografická poloha a růst trhu nám zajistily umístění na příznivém místě.

  Zpracování ropy: Budeme investovat tak, abychom měli více produktů, které by uspokojily poptávku po naftě a zvýšili náš podíl v České rafinérské, pokud nám to příležitost umožní. Rovněž se chceme zaměřit na zajištění bezpečnosti ropných dodávek.
 • ---
 • Otázka (Lumídek, 14:23) -
  Dobrý den, nakolik bude Unipetrol ovlivněn snahami o globální regulaci emisí uhlíku a co si myslíte o Kjotském protokolu a podobných programech?

  Good afternoon, up to what extent will Unipetrol be affected by global efforts to regulate carbon emissions and what do you think about the Kyoto protocol and similar policies?
 • Odpověď (, 14:53) -
  We have an extensive program underway to analyze our energy need-and efficiency and develop a strategy that will address these questions. Basically, we assume that the post-Kyoto EU measures will be challenged and that common sense will prevail. What we try to do is to minimize our usage of energy, improved the efficiency of our energy production and look at the combined impact of energy feedstock cost, feedstock availability/security and carbon emission taxation to come to the 'right answer'. We clearly need extensive dialogue with the policy makers in Prague and Brussels to come to the right formula of 'preserving the world'and preserving our ability to be competitive.

  V současnosti máme rozsáhlý program analyzující naše energetické potřeby a efektivitu a připravujeme strategii, která se těmto problémům bude věnovat. V zásadě se domníváme, že opatření EU vyplývající z Kjotského protokolu budou přehodnocena a že převáží rozumné argumenty. Snažíme se minimalizovat naši spotřebu energie, zlepšit efektivitu produkce energií a pro nalezení té "správné odpovědi" zkoumáme kombinovaný dopad nákladů na energie, dostupnost a bezpečnost surovin a zdanění emisí CO2. Je zřejmé, že je zapotřebí dialogu s politiky v Praze i Bruselu, abychom dospěli ke správnému návodu na ochranu životního prostředí i zachování naší konkurenceschopnosti.
 • ---
 • Otázka (MIK, 14:19) -
  Dobrý den, má Unipetrol ještě nějaké sporné nedořešené soudní spory ke skupině Agrofert pana Babiše ? Děkuji

  Good afternoon, is there still some outstanding legal dispute with Mr Babiš' Agrofert group that has not been settled yet? Thank you.
 • Odpověď (François Vleugels, 15:08) -
  We did resolve all outstanding disputes with Deza/Agrofert Holding - from a Unipetrol perspective.

  Z pohledu Unipetrolu jsme vyřešili veškeré soudní spory se společností Deza / Agrofert Holding.
 • ---
 • Otázka (Tuvok, 14:18) -
  Jak vnímá UNIPETROL zvyšující se cenu ropy? Nakolik znamená dražší ropa vyšší zisk?

  How does Unipetrol perceives the growing oil prices? How much do higher oil prices influence higher profits?
 • Odpověď (François Vleugels, 14:47) -
  Our biggest problem is the big fluctuation in the price of crude oil, combined with a very weak US Dollar and the slowing of the US economy.

  Refinery margins are in US $ and this puts pressure on our margins. We are trying to fight this by increasing our margin, but the decline in US currency is very fast.... On the petchem side, the rapidly increasing feedstock price combined with a weak US Dollar is the main reason for having a limitation on our ability to pass on prices to our customers. Here a stable crude oil price/stable US Dollar would help to improve our margins.

  Summary: rapid changes are bad - but even higher crude oil prices can be handled successfully if we have time to pass it on to our customers.

  We are also investing as fast as we can to increase the amount of non-cyclycal products we produce. Examples of these are the recently announced investments in C9, C10 and DCPD.

  Naším hlavní problémem je velká fluktuace cen ropy v kombinaci s velmi slabým americkým dolarem a zpomalující ekonomikou Spojených států.

  Rafinérské marže jsou v amerických dolarech a to vytváří tlak na naše marže. Snažíme se proti tomu bojovat zvyšováním naší marže, ale pokles amerického dolaru je velice rychlý.... Pokud jde o segment petrochemie, rapidně rostoucí ceny surovin spolu se slabým americkým dolarem jsou hlavním důvodem, proč jsme schopni přenést zvýšení cen na zákazníky pouze částečně. V tomto případě by nám stabilní ceny ropy a stabilní americký dolar pomohly udržet naše marže.

  Shrnutí: rychlé změny jsou špatné, ovšem i vyšší ceny ropy můžeme úspěšně zvládnout, pokud máme čas přenést toto zvýšení na naše zákazníky.

  Rovněž se snažíme investovat co nejrychleji, abychom zvýšili podíl necyklických produktů, které vyrábíme. Příkladem toho jsou nedávno oznámené investice do C9, C10 a DCPD.
 • ---
 • Otázka (MIK, 14:15) -
  Dobrý den, očekáváte v tomto roce zrealizování nějaké významnější akvizice ? např. u Benziny apod. ?

  Good afternoon, do you expect to carry out some important acquisition this year, i.e. in Benzina?
 • Odpověď (François Vleugels, 14:39) -
  We have repeatedly stated that we are looking for non-organic growth in the 3 key segments: refinery, petchem and retail. While we are actively looking at some of these opportunities, it is not possible to give any predictions on the potential success of these attempts... BUT: we will try very hard...

  Opakovaně jsme uvedli, že se snažíme o neorganický růst ve třech klíčových oblastech: zpracování ropy, petrochemie a retail. Ačkoli se některými možnostmi z této oblasti velice aktivně zabýváme, nelze předjímat potenciální úspěch těchto snah. Vynaložíme ovšem maximálně možné úsilí.
 • ---
 • Otázka (OM, 14:14) -
  Dobrý den, pane řediteli, jak si mám jako akcionář Unipetrolu vysvětlit,že matka PKN Orlen vykáže za 1/Q výrazný nárůst zisku a Unipetrol výrazný propad. To je očekávaný výsledek synergických efektů?

  Good afternoon, I would like to know, as a Unipetrol shareholder, how is it possible that the mother company PKN Orlen posted a considerable growth of profit in 1Q08 while Unipetrol posted lower-than-expected result. Is this supposed to be the expected synergy result?
 • Odpověď (François Vleugels, 14:36) -
  I am not an expert in PKN Orlen, but typically, most companies of similar portfolio make a lot of money in stock re-evaluation. Unilike Unipetrol, PKN carries strategic reserves (90 days). Strategic reserves in the Czech republic are handled/managed by Cepro.

  Pokud jde o PKN Orlen, nejsem odborník, ale obvykle většina společností s podobným portfóliem jako PKN Orlen vydělá značné prostředky na revaluaci zásob. Na rozdíl od Unipetrolu drží PKN strategické rezervy (90 dní). V České republice má strategické rezervy na starosti Čepro.
 • ---
 • Otázka (g.s., 14:09) -
  Dobrý den, kolik procent akcií Unipetrolu by měl vlastnit majoritní vlastník PKN, aby se přiklonil k výplatě dividend?

  Good afternoon, what should be the equity share of major shareholder in order to be willing to pay dividends?
 • Odpověď (François Vleugels, 14:34) -
  The payment of dividend is a management decision and not connected to the % share/stake PKN Orlen has in Unipetrol. It is all about shareholder value - for all shareholders. This should guide our decisions.

  Výplata dividend závisí na rozhodnutí managementu a není spojená s procentuálním podílem, který má PKN Orlen v Unipetrolu. Jde především o hodnotu pro akcionáře, a to pro všechny akcionáře. Tím by se mělo řídit naše rozhodnutí.
 • ---
 • Otázka (Mik, 14:06) -
  Je opravdu rekonstrukce rafinérky v Litvínově,zahájená min.rok na podzim, definitivně ukončena ?

  Will the reconstruction of the rafinery in Litvinov which started last year in the autumn be really finished this year?
 • Odpověď (François Vleugels, 14:31) -
  There was no reconstruction of the refinery, but a maintenance shutdown - combined with an increase in hydrocracker capacity from 1.5 to 1.8 million Metric Tons. This was completed in the fall of last year and will give us significantly higher capacity for diesel (+200.000 metric tons). We will continue to execute our 'bottom of the barrel'strategy to further upgrade the complexity and white product yields of the Litvinov and Kralupy refineries.

  V rafinérii neprobíhala žádná rekonstrukce, nýbrž odstávka z důvodu údržby spojená se zvýšením kapacity etylenové jednotky z 1,5 mil. tun na 1,8 mil. tun. To jsme minulý rok na podzim úspěšně dokončili a získali tak výrazně vyšší kapacitu produkce nafty (+200 000 tun). Pokračujeme ve využívání strategie "bottom of the barrel", abychom dále zvýšili komplexnost a výnosnost lehkých frakcí z rafinérií v Litvínově a Kralupech.
 • ---
 • Otázka (MIK, 14:03) -
  Dobrý den, co říkáte na dnešní zprávu o podání žaloby ze strany gumárenskývh firem v Londýně. Co to znamená pro Unipetrol - důsledky . Děkuji za odpověď.

  Good afternoon, what do you think about the claim for damages filed by manufactures of tyres in London? What are the possible consequences for Unipetrol? Thank you for your answer.
 • Odpověď (François Vleugels, 14:28) -
  Unipetrol was only involved in this case because of our (previous) ownership in Kaucuk. In the European Union action on the alleged price fixing, Kaucuk came out much more favorable than most other companies, but for an unknown reason the EU also fined Unipetrol - in spite of the fact that we were a holding company with no day-to-day management control. We appealed with the EU, and firmly believe that we have a good chance to win the appeal. Claims by customers are quite normal after the EU or FTC (USA) fines companies. We don't expect any material impact but want to be prepared and defend our case.

  Unipetrol je součástí této žaloby pouze kvůli našemu (tehdejšímu) vlastnictví společnosti Kaučuk. Kaučuk z rozhodnutí Evropské komise ohledně údajného cenového kartelu vyšel daleko lépe, než většina ostatních společností, ale z neznámého důvodu se EU rozhodla uložit pokutu i Unipetrolu, a to i přes to, že jsme byli holdingovou společností, která nevykonávala každodenní management. Odvolali jsme se k soudu ES a domníváme se, že máme vysokou šanci případ vyhrát. Žaloby ze strany zákazníků jsou po udělení pokut ze strany EU nebo FTC (USA) zcela běžné. Neočekáváme žádný zásadní dopad této žaloby, ale v každém případě chceme být připraveni a hájit se.
 • ---
 • Otázka (zvonař, 13:57) -
  Dobrý den, investujete do akcií? Pokud nechcete sdělit, zda do akcií Unipetrolu, můžete prosím prozradit do akcií jakých společností investujete? Doporučil byste Unipetrol k nákupu? S jakou cílovou cenou? Děkuji.

  Good afternoon, do you invest in shares? If you do not want to comment on whether you invest into Unipetrol shares, could you please disclose the stocks you buy? Would you recommend to buy Unipetrol's shares? At what target price? Thank you.
 • Odpověď (François Vleugels, 14:22) -
  To avoid any possible conflict of interest, I don't invest in Unipetrol shares. We also don't have a management incentive program connected to shares (such as stock options) in our company - and don't plan on having such a program. On a personal level I have investments in chemical and utility companies.

  Do akcií Unipetrolu neinvestuji, abych se vyhnul jakémukoli střetu zájmů. V Unipetrolu rovněž nemáme opční plán pro management spojený s akciemi a ani o něm neuvažujeme. Osobně jsem investoval do akcií společností z chemického průmyslu a do síťových odvětví (utility).
 • ---
 • Otázka (Radek, 13:54) -
  Dobrý den, kdy se investoři dočkají dividend z UNIPETROLu? V dosavadní historii vyplácela společnost pouze dividendy v roce 1998 ze zisku 1997 a to ve výši 1,33 Kč na akcii. Od té doby nic :(.

  Good afternoon, when will the investors see dividends from Unipetrol? Up to now, the company has only paid out divididends in 1998 (from the 1997 profit) of CZK 1.33 per share. We have not seen another dividend pay-out since then :(.
 • Odpověď (François Vleugels, 14:20) -
  Prioirity was and will be given to increase shareholder value. In the first part, this was done by restructuring the company, paying down debt and invest in organic growth. We are looking at several value adding 'non-organic'strategic investments to grow much more significant in the core segments i.e. refinery, petchem and fuel retail. If none of these will work out, we have to look at increase shareholder value and the 2 options are: share buy back or dividend. We always stated that mid this year would be the deciding year for this.

  Vždy jsme kladli prioritu na zvyšování hodnoty pro akcionáře. V první fázi jsme toto realizovali za pomoci restrukturalizace společnosti, splácení dluhu a investicemi do organického růstu. Zabýváme se několika "neorganickými" strategickými investicemi zvyšujícími hodnotu, které by umožnily výrazné zvýšení růstu v klíčových segmentech petrochemie, rafinace a retailu. Pokud nebude možno žádnou z nich uskutečnit, musíme se snažit zvýšit hodnotu za pomoci dvou možností: zpětného nákupu akcií nebo výplatou dividend. Vždy jsme zdůrazňovali, že tento rok bude ohledně výše uvedených rozhodnutí zásadní.
 • ---
 • Otázka (Jan Forejt, 13:48) -
  Jaké jsou odhadované příspěvky petrochemického a rafinerského segmentu k předpokládanému provoznímu zisku (EBIT) v letošním roce?

  What is the expected share of petchem and refinery segments on the 2008 EBIT?
 • Odpověď (François Vleugels, 14:16) -
  Both should be comparable i.e. 40-50% share of the 2008 EBIT.

  Podíl obou segmentů odhadujeme přibližně stejně, tj. 40 - 50 % z provozního zisku za rok 2008.
 • ---
 • Otázka (T.M., 13:46) -
  Dobrý den. Jaký očekáváte růst produkce petrochemických a rafinerských produktů v letošním a příštím roce? Děkuji za odpověď.

  What is your expectation of production growth in petchem and refinery products for this year and for 2009?
 • Odpověď (François Vleugels, 14:14) -
  Petchem sales will grow significantly compared to last year because of the negative impact of the 2007 maintenance shutdown and the increase in capacity of the ethylene steamcracker. The real increase in steamcracker capacity is 6% in 2008 and another 6% in 2009. On refinery the main increase is coming from the hydrocracker capacity increase and we expect a 10% increase in throughput over 2007 and an approx 12% increase in whosale of motor fuels.

  Tržby petrochemického segmentu by se měly oproti minulému roku významně zvýšit vzhledem k negativním dopadu odstávek z důvodu údržby v roce 2007 a růstu kapacity etylenové jednotky. Reálné zvýšení kapacity jednotky činí 6 % v roce 2008 a dalších 6 % v roce 2009. V segmentu rafinace je hlavním zdrojem růstu zvýšení hydrokakovací kapacity a očekáváme 10% nárůst celkového zpracovanéh objemu oproti roku 2007 a přibližně 12% nárůst velkoobchodu motorovými palivy.
Aktualizace rozhovoru
Offline rozhovory
Ondřej Vlček z Avastu: Pro kyberzločince se lidé v pandemii stali snazším terčem
19.01.2021 6:06
S masivním přechodem do internetového prostředí se lidé během koronavi...
Martin Pisklák z Kofoly: Loňské léto bylo rekordní. Letošek bude o stabilizaci
18.01.2021 6:05
Zavřené restaurace, chybějící turisté v Chorvatsku, minimum hudebních ...
Developer UDI Group: Logistické nemovitosti na pandemii vydělaly
16.01.2021 15:04
Logistické nemovitosti na situaci s Covid-19 vydělaly. E-shopy jedou n...
Ladislav Semetkovský z Primoco: Další meta? Obchody za miliardu
15.01.2021 5:47
Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV v pandemickém roce 2020...
Jaroslav Palát z Prabos Plus: Propad ještě nebyl kritický. Zlomové události čekám letos
14.01.2021 5:49
Propad v segmentu pracovní obuvi byl citelný, avšak ještě ne kritický,...
Petr Kasa z Pilulky: Z roku 2019 jsme skočili rovnou do 2021
13.01.2021 6:02
Společnost Pilulka Lékárny se loni na podzim postarala o zatím nejúspě...

Online rozhovory

Váš názor
 • investice
  19.05.2008 15:15

  Dobrý den. Jaké očekáváte investiční náklady v příštích letech? děkuji za odpověď.
  investice
 • import
  19.05.2008 15:00

  Dobrý den, očekáváte další zostření konkurence v petrochemii v důsledku zvyšujících se importů?
  laka
 •  
  19.05.2008 15:00

  Prodej Kaučuku se nyní jeví v optice vaší neschopnosti zakoupit podobně výnosnou firmu do svého portfolia zřetelně jako velmi unáhlený a nevýhodný, jediné co zatím Unipetrol ukázal pod vedením PKN, je to, že umí levně a rychle prodávat své dcerky, opačně je zatím zcela neúspěšný. jak toto vysvětlíte svým akcionářům ? PKN to asi netrápí, když dcerky doputovali do Polska ! Že ?
  patr66
 •  
  19.05.2008 14:47

  Kdy bude Unieptrol stát 350?
  drobný akcionář Martin Pohl
 •  
  19.05.2008 14:46

  Dobrý den, jak je možné že PKN Orlen reportoval výsledky nad očekáváním, zatímco Unipetrol dopadl tak strašně?
  Andre
 •  
  19.05.2008 14:37

  Good afternoon. Unipetrol said it plans to invest CZK 6.5 billion this year. Could you comment more specifically on how the money may be spent? How much is earmarked for acquisitions in various sectors (petchem, refining, retail)? Is a possible JV with a biofuels component producer factored in?
  Interfax
 • Otázka
  19.05.2008 14:27

  Dobrý deň p. generálny riaditeľ. Mal by som na vás túto širšiu otázku. Aký vývoj trhu, konkurencie a najmä tržieb môžeme do budúcnosti očakávať od skupiny UNIPETROL? Vopred ďakujem za odpoveď.
  Open_mind
 •  
  19.05.2008 14:19

  Dobrý den, má Unipetrol ještě nějaké sporné nedořešené soudní spory ke skupině Agrofert pana Babiše ? Děkuji
  kominík
  • Globální oteplování - global warming
   19.05.2008 14:23

   Dobrý den, nakolik bude Unipetrol ovlivněn snahami o globální regulaci emisí uhlíku a co si myslíte o Kjotském protokolu a podobných programech? Good afternoon, how much will Unipetrol be affected by global efforts to regulate carbon emissions and what do you think about the Kyoto protocol and similar policies?
 • Cana ropy
  19.05.2008 14:18

  Jak vnima UNIPETROL zvysujici se cenu ropy? Nakolik znamena drazsi ropa vyssi zisk? How does UNIPETROL fell about more and more expensive Crude Oil price? Does higher price mean higher profit?
  Tuvok
 • Cena ropy
  19.05.2008 14:15

  Jak vnima UNIPETROL zvysujici se cenu ropy? Nakolik znamena drazsi ropa vyssi zisk?
  Tuvok
 • akvizice
  19.05.2008 14:15

  Dobrý den, očekáváte v tomoto roce zrealizování nějaké vývznamnější akvicici ? např. u Benziny apod ?
  kominík
 •  
  19.05.2008 14:14

  Dobrý den, pane řediteli, jak si mám jako akcionář Unipertrolu vysvětlit,že matka PKN Orlen vykáže za 1/Q výrazný nárůst zisku a Unipetrol výrazný propad. To je očekávaný výsledek synergických efektů?
  OM
 • PKN
  19.05.2008 14:09

  dobry den, kolik procent akcii Unipetrolu by mel vlastnit majoritni vlastnik PKN aby se priklonil k vyplate dividend
  g.s.
 • odstávka
  19.05.2008 14:06

  je opravdu rekonstrukce rafinérky v Litvínově zahájena min. rok na podzim definitivně ukončena ?
  kominík
 • žaloba
  19.05.2008 14:03

  Dobrý den, co říkáte na dnešní zprávu o podání žaloby ze strany gumárenskývh firem v Londýně. Co to znamená pro Unipetrol - důsledky . Děkuji za odpověď
  kominík
 • akcie
  19.05.2008 13:57

  Dobrý den, investujete do akcií? Pokud nechcete sdělit, zda do akcií Unipetrolu, můžete prosím prozradit do akcií jakých společností investujete? Doporučil byste Unipetrol k nákupu? S jakou cílovou cenou? Děkuji.
  zvonař
 • Dividendy
  19.05.2008 13:54

  Dobrý den, kdy se investoři dočkají dividend z UNIPETROLu? V dosavadní historii vyplácela společnost pouze dividendy v roce 1998 ze zisku 1997 a to ve výši 1,33 Kč na akcii. Od té doby nic :(.
  Radek
 •  
  19.05.2008 13:48

  Jaké jsou odhadované příspěvky petrochemického a rafinerského segmentu k předpokládanému provoznímu zisku (EBIT) v letošním roce?
  Jan Forejt
 •  
  19.05.2008 13:46

  Dobrý den. Jaký očekáváte růst produkce petrochemických a rafinerských produktů v letošním a příštím roce? Děkuji za odpověď.
  T.M.

Nejčtenější zprávy týdne

Jsme také na sociálních sítích

Facebook Twitter RSS Youtube RSS

Právě diskutujete

Nejčtenější zprávy dne

Nejdiskutovanější zprávy týdne

Analýza dne

Investiční tip Nvidia: Katalyzátor dalšího růstu již dnes večer?
12.01.2021 10:55
O kvalitách Nvidie jako akciového titulu se není třeba dlouh...více