Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Nůše plná ovoce pro insolvenční správce

Nůše plná ovoce pro insolvenční správce

29.11.2011
Odměna insolvenčního správce v konkursu se odvíjí od zpeněžení majetkové podstaty. Zpeněžením současný zákon rozumí i využití peněz na účtu nebo v hotovosti, na jejichž vymáhání se správce nemusel nijak podílet. Je fér, aby insolvenční správci získávali odměnu, jejíž výše mnohdy neodpovídá vynaloženému úsilí?

Právo správce na odměnu a náhradu hotových výdajů, které se uspokojují z majetkové podstaty, stanoví insolvenční zákon. U konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty, určeného k rozdělení mezi věřitele. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze.

Insolvenční zákon výslovně uvádí, že za zpeněžení se považuje i využití finančních prostředků na účtu úpadce včetně peněžní hotovosti. Teprve pokud majetková podstata nestačí, lze přistoupit k uspokojení správce ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, bylo-li její zaplacení insolvenčnímu navrhovateli uloženo. Na situaci, kdy není ani jedna z těchto variant možná, pamatuje zákon tím, že odměnu insolvenčního správce hradí stát, a to do maximální výše 50 tisíc Kč. V případě konkurzu je odměna stanovena procentuelně z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele, přičemž činí nejméně 45 tisíc Kč.

Smůla, nebo pohodlnost? 

Podle původní vyhlášky se zpeněžením rozuměly veškeré příjmy konkursní podstaty, tj. veškerý majetek úpadce (dlužníka) podléhající konkurzu, s výjimkou finančních prostředků úpadce, které náležely do konkursní podstaty ke dni prohlášení konkursu. Současná, skoro čtyři roky stará vyhláška už podobnou výjimku neobsahuje. Samotný insolvenční zákon stanoví, jak už bylo uvedeno, přesný opak. Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu se touto zásadní změnou nijak nezabývala, respektive omezila se jen na zarážející konstatování, že co do zpeněžení majetkové podstaty zůstává téměř vše při starém a nová úprava navazuje na vyhovující platnou úpravu, vžitou i v judikatuře soudů.

Změna je ale přinejmenším nespravedlivá. Podstata jakékoli odměny, nejen odměny insolvenčního správce, spočívá v satisfakci za odvedenou práci. Dříve musel insolvenční správce vynaložit úsilí k naplnění konkurzní podstaty, a pak teprve mohl sklízet plody své píle. Podle úpravy současné je však pro něj připravena nůše plná ovoce už v době jeho ustanovení. Paradoxní je, že i samotný pojem „zpeněžování“ předpokládá určitou aktivitu. V případě peněz, které na bankovním účtu společnosti byly již v době zahájení insolvenčního řízení, či dokonce v případě, kdy jsou tyto peníze coby hotovost fyzicky uloženy v pokladně úpadce, ale k žádné aktivitě nedochází.

V praxi se bylo možné setkat s konkursy, u nichž byla převážná část - více než 90 % -  majetkové podstaty tvořena původními finančními prostředky na bankovním účtu úpadce. Pohledávky, vymožené insolvenčním správcem, tvořily majetkovou podstatu pouze z desetiny. Otázkou je, do jaké míry byl tento nepoměr způsoben tím, že dotyčný insolvenční správce při své smůle narážel

na samé obtížně vymahatelné pohledávky, a do jaké míry mu jen po zakousnutí šťavnaté hrušky chyběla náležitá motivace k práci.

Lukrativní archivace a účetnictví

Jen pro ilustraci: při hodnotě majetkové podstaty odpovídající 10 milionům Kč náleží insolvenčnímu správci odměna ve výši patnácti procent zmíněné sumy. A to i tehdy, když správce žádné pohledávky nevymůže, ale celou částku tvoří pouze peníze z bankovního účtu úpadce, které se na něm nacházely již v době zahájení insolvenčního řízení. Insolvenční správce pak obdrží 1,5 milionu Kč za zajištění archivace dokumentů úpadce a vedení účetnictví. Tyto náklady se navíc hradí ještě nad rámec správcovy vypočtené odměny. Zmíněnou odměnu insolvenční správce obdrží na úkor věřitelů, mnohdy dlouholetých obchodních partnerů úpadce, kteří by si ji za odvedenou práci skutečně zasloužili. Na otázku, do jaké míry je taková odměna insolvenčního správce spravedlivá, nechť si každý odpoví sám.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje