Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Rodinný závod: vyřizování účtů s příbuznými po novém

Rodinný závod: vyřizování účtů s příbuznými po novém

19.03.2013
Nový občanský zákoník (NOZ) zavádí pro český právní řád novinku, tzv. rodinný závod. Co z toho pro členy rodiny fakticky vyplývá a jak se odlišuje od dnešního podniku, se dozvíte v tomto článku.

NOZ zavádí nový termín „závod“, který nahradí stávající „podnik“. Důvodem je zejména to, že pojem podnik má v jednotlivých předpisech různý význam. Zatímco komunitární právo se snaží prosadit používání pojmu „podnik“ ve vztahu k osobě, často je jím míněn prostor. Dle NOZ má závod představovat hromadnou věc, přičemž zvláštním typem závodu je pak rodinný závod, který má své specifika.

 

Rodinný závod – společná práce

Úprava rodinného závodu vychází z italského zákoníku (i vzhledem k počtu vinic to bude pravděpodobně vhodný zdroj) a jejím cílem je, aby životní úroveň členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Za rodinný se bude považovat ten závod, ve kterém společně pracují manželé (nebo alespoň jeden z nich) a jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Do rodinného závodu se tedy bude možné i přiženit. Úprava směřuje na situace, kdy tento stav nastane fakticky, a vztahy mezi osobami nebudou upraveny žádnou smlouvou. Ženy pozor! Dle důvodové zprávy je členem rodiny, který pro rodinný závod trvale pracuje, i ten (nebo spíše ta), kdo se stará o rodinnou domácnost. Zákon tím sleduje zásadu, že péče o rodinu je adekvátní poskytování majetkových plnění.

V souladu s evropskou judikaturou budou k závodu patřit ty věci, které jeho majitel vůlí vymezí. Nebude přitom potřebná žádná forma, postačí jejich faktické používání. Jinými slovy, skutečnost nahradí evidenci. Aniž by zákon vyjmenovával jednotlivé složky rodinného závodu, nepochybně může obsahovat i nehmotné statky, například klientelu.

Shodná životní úroveň

Dodnes se případné spory, nejčastěji typu „nezaplatil mi za práci“, mohly řešit prostřednictvím institutu bezdůvodného obohacení, což je nepraktické. Zejména proto, že jde o dlouhodobé vztahy a mohlo snadno dojít k promlčení nároků. Současný právní stav se snaží poskytnout příslušným osobám vůči rodinnému podniku větší práva.

Po účinnosti NOZ budou mít členové rodiny ze zákona řadu oprávnění. Především budou mít vzájemně nárok na odměnu podle množství a druhu své práce, a to v podobě podílu na zisku rodinného závodu, na věcech z něho získaných a na jeho přírůstcích. Jelikož závod slouží celé rodině, budou mít všichni členové také právo rozhodovat o jeho zásadních otázkách.

Je důležité si uvědomit, že uvedená práva budou mít členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu i tehdy, patří-li závod pouze jednomu z nich. K přijetí rozhodnutí o použití zisku z rodinného závodu a několika dalším závažným rozhodnutím bude potřeba většiny hlasů všech členů rodiny, kteří se zúčastňují jeho provozu (nezletilci nebo nesvéprávné osoby musí být zastoupeny). Když účast člena rodiny na provozu rodinného závodu zanikne (například přestane práci pro rodinný závod vykonávat), bude mít nárok na vypořádání. Zákon ale předvídá, že jednorázová platba by mohla způsobit závodu potíže, a tak ve stanovených případech umožňuje rozdělit vypořádání do několika splátek.

NOZ ale nemá tendenci za každých okolností zasáhnout to zajetých kolejí rodinného businessu. Neodporuju-li zvyklosti a praxe členů rodinného závodu ustanovením NOZ, můžou se jimi řídit i nadále.

Z hlediska třetích stran je podstatné i předkupní právo všech členů rodinného závodu k závodu jako celku, avšak i k jednotlivým věcem, které svou povahou a dosavadním určením měly rodinnému závodu sloužit. Například při koupi nemovitosti se kupující bude muset do budoucna zajímat předem též o to, zda kupovaná věc neslouží náhodou provozu neformálního rodinného závodu. Pokud by tomu tak bylo, bude na místě zabývat se otázkou, kdo všechno se rodinného závodu účastní, zda byla dispozice s nemovitostí schválena účastníky rodinného závodu a zda byla řádně vypořádána jejich předkupní práva.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje