Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Rozhodnutí|Firmy
Uzavíráte smlouvu? Pak radši mluvte pravdu

Uzavíráte smlouvu? Pak radši mluvte pravdu

01.03.2012
Věděli jste, že před uzavřením smlouvy jste povinni svému protějšku poskytnout všechny relevantní informace, které jsou nezbytné pro jeho rozhodnutí smlouvu uzavřít? Pokud to neuděláte, je možné, že se po vás protistrana bude úspěšně domáhat náhrady škody.

V České republice, stejně jako v mnoha dalších zemích, není právními předpisy výslovně řešena  odpovědnost za poskytnutí neúplných, nesprávných či nepřesných informací budoucí smluvní straně při jednání o uzavření smlouvy. K tomu, že předsmluvní informační povinnost existuje, už ale dávno dospěly soudy v zahraničí a nepochybovala o tom ani česká odborná veřejnost.

Nyní to ve svém nedávném rozhodnutí potvrdil i Nejvyšší soud. Pod zásadou obecné prevenční povinnosti, že každý si musí počínat tak, aby nedocházelo ke škodám, je podle něj nutné chápat i povinnost jednajících o smlouvě upozornit se navzájem na všechny okolnosti, které by mohly být pro záměr druhého jednajícího uzavřít smlouvu podstatné a které by znamenaly riziko, že se záměr toho druhého nezdaří.

Mezi takové okolnosti patří především informace, o kterých lze důvodně očekávat, že kdyby o nich jednající věděl, nikdy by se svým protějškem smlouvu neuzavřel. A právě skutečnost, že dotyčný poskytl nedostatečné informace významné pro uzavření smlouvy, je podle Nejvyššího soudu porušením právním povinnosti.

Do budoucna by předsmluvní informační povinnost měla být výslovně upravena v novém občanském zákoníku, který stanoví, že „při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její záměr smlouvu uzavřít“.

Nicméně již dnes platí, že uzavíráte-li jakoukoliv smlouvu, poskytněte svému protějšku nezkresleně veškeré nezbytné informace, které jsou podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí podstatné pro jeho rozhodnutí uzavřít smlouvu. Pokud tak neučiníte, nelze vyloučit, že vás jinak smluvní partner bude úspěšně žalovat o náhradu vzniklé škody, pokud se pro uzavření smlouvy rozhodl na základě neúplných, nepravdivých či zkreslených informací a jeho záměr, který uzavřením smlouvy sledoval, nebyl úspěšně naplněn.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje