Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy

Rekodifikace soukromého práva finišuje

09.02.2011
Nový občanský zákoník, nový zákon o obchodních společnostech a družstvech a nový zákon o mezinárodním právu soukromém představuje základ tzv. „rekodifikace soukromého práva“. Zrušen má být nejen stávající občanský zákoník, ale též obchodní zákoník, což by mělo mimo jiné vést k odstranění dvojí úpravy téhož. Dnes totiž například kupní smlouvu upravuje s určitými odlišnostmi občanský i obchodní zákoník.

Od roku 1991, kdy byl zásadním způsobem novelizován občanský zákoník a přijat obchodní zákoník, nezažila Česká republika takovou „revoluci“ v soukromém právu, jaká přichází nyní. Mnohaleté práce, jejichž výsledkem bude nová kodifikace soukromého práva, se pomalu chýlí ke svému konci. Zatím se navrhuje, aby nový občanský zákoník nabyl účinnosti již od 1. ledna 2013.

Hlavní změny v novém občanském zákoníku

Významné posílení svobody vůle jednotlivce při formování soukromoprávních vztahů:

 • Zásahy státu se omezují na nezbytné minimum v zájmu ochrany slabší smluvní strany nebo důležitých veřejných zájmů.
 • Větší důraz na relativní neplatnost právních ujednání: k relativní neplatnosti se přihlíží z moci úřední, ale jen na návrh dotčené osoby. Současné soukromé právo totiž trpí přebujelostí tzv. absolutní neplatnosti právních úkonů, k níž musí přihlížet soud, i když se jí nikdo nedovolává. Dle stávající úpravy je možné dovolávat se neplatnosti takřka vždy, když se někomu znelíbí smlouva, i když se jedná o smlouvu, ke které její strany svobodně připojily podpisy s úmyslem a vůlí být touto smlouvou vázány.

Rozšíření obecné části upravující zásady a prameny soukromého práva:

 • Staronové pojetí věci.
 • Právní režim zvířat, která nebudou považována za věc.
 • Zcela nová úprava osobní integrity člověka, včetně nakládání s částmi lidského těla atd.
 • Podstatně se rozšíří obecná úprava právnických osob, kterou bude možné aplikovat na všechny právnické osoby, včetně nově upravených spolků. To umožní řešit řadu sporných otázek, ve kterých se dnes tápe.

Odstranění dualismu právní úpravy závazkového práva mezi občanským a obchodním zákoníkem:

 • České právo má v současnosti dvojí úpravu kupní smlouvy, smlouvy o dílo, prodlení, odstoupení do smlouvy, ručení atd. A to jednou v občanském zákoníku a jednou v obchodním zákoníku. Odpovědnost za vady, případně promlčení práv z vad zboží nebo díla se přitom liší.

Úprava pojistné smlouvy, cenných papírů a vlastnictví bytů:

 • Zrušeny budou samostatné zákony o pojistné smlouvě, cenných papírech a o vlastnictví bytů.

Úprava institutu náhrady škody:

 • Nově se vymezují rozdíly mezi smluvní a mimosmluvní povinnosti k náhradě škody.
 • Pro vznik povinnosti nahradit škodu porušením smlouvy nový občanský zákoník nevyžaduje zavinění; rozsah náhrady škody nově podmiňuje její předvídatelnost. Při porušení mimosmluvní povinnosti bude však i nadále vyžadováno zavinění ze strany škůdce. 

Změny v dědickém právu:

 • Návrh kodexu výrazně posiluje zůstavitelovu volnost při rozhodování o jeho majetku pro případ smrti.
 • Nově se zavádí dědická smlouva umožňující starším lidem (a nejen jim) odkázat nemovitost některému z příbuzných nebo i jiné osobě s tím, že původní vlastník nemovitosti zde bude moci dožít a po dobu jeho života bude budoucí dědic povinen hradit náklady spojené s provozem nemovitosti.

Rozšíření možnosti nabytí svéprávnosti:

 • Podle stávající úpravy nabývá člověk plné svéprávnosti dovršením 18 let věku (v případě sňatku v 16 letech), nikoliv však dříve. Na rozdíl od současného stavu však mohou nezletilí podle návrhu kodexu dosáhnout přiznání svéprávnosti i dříve.

Možnost nabytí vlastnického práva k věci od nevlastníka:

Co se stane, pokud koupíte věc od prodejce, který k prodeji nebyl oprávněn? Je nutno ji vrátit? I na tuto otázku se nový občanský zákoník snaží nalézt všeobecně uspokojivou odpověď.

 • Je potřeba v určitých situacích umožnit, aby vlastnické právo k věci bylo možno nabýt i od nevlastníka. V současnosti to připouští pouze obchodní zákoník pro obchodní závazkové vztahy (s drobnou výjimkou v oblasti dědického práva).
 • Nová úprava vyřeší situace, kdy si nevědomky koupíte kradenou věc a později se najde její původní majitel.

Úprava práv k cizí věci:

 • Předmětem nové úpravy je právo stavby a služebnosti.
 • Zásadní novinkou je podrobná úprava správy cizího majetku, včetně právní úpravy svěřenectví, která až dosud v českém právním řádu citelně chyběla.

Úprava rodinného práva:

 • Nový občanský zákoník koncentruje úpravu rodinného práva, která je dnes roztříštěna v mnoha zvláštních zákonech.
 • Stranou rekodifikace zůstává jen registrované partnerství.

Zákon o obchodních společnostech a družstvech:

Nepochybně každý ví, že akcie je cenný papír, obchodní podíl nikoliv. Proč by však obchodní podíl společnosti s ručením omezeným též nemohl být cenným papírem, se kterým je volně obchodováno? Právě této úvaze jde osnova nového zákona o obchodních společnostech vstříc.

 • S výjimkou právní úpravy obchodních společností a družstev se z obchodního zákoníku vyčleňují všechny ostatní instituty. Jsou přesunuty buď do připravovaného občanského zákoníku (například firma, závod, zastoupení podnikatele, obchodní tajemství), nebo do samostatných zákonů (například úprava obchodního rejstříku).
 • Návrh zákona významným způsobem posiluje princip autonomie vůle společníků stran uspořádání a vnitřního chodu společnosti.

Zásadní novinkou je možnost založení akciové společnosti, která nebude řízena představenstvem a dozorčí radou, ale pouze správní radou. České právo se tím přiblíží evropskému standardu, neboť dá zakladatelům právo volby, jaká struktura vnitřního uspořádání jim bude nejvíce vyhovovat.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje