Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Koncerny, vliv a zprávy o vztazích. Co s nimi udělá rekodifikace?

Koncerny, vliv a zprávy o vztazích. Co s nimi udělá rekodifikace?

20.03.2012
Tak tu máme rekodifikaci. Prezident Klaus podepsal v únoru dva důležité zákony, občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nové předpisy změní kromě dalšího pravidla týkající se koncernů, účetnictví i ovlivňování.

Nový občanský zákoník bude sloužit jako základ práva obchodních společností. Obsahuje úpravu právnické osoby i dílčí úpravu spolků a osoby podnikatele. Zákon o obchodních korporacích (ZOK) zase nově stanoví pravidla při zakládání obchodních společností, ale i pojetí stupňů „vlivu“ nad společností. Nová úprava zpráv vztazích mezi propojenými osobami je podrobnější a jde do větší hloubky informací, což na jednu stranu znamená větší zátěž pro statutární orgán, jenž zprávu zpracovává. Na druhé straně ale třetí strany získají více informací. 

Ovlivnění versus ovládání

Ovlivnění je nově upraveno tak, že každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci rozhodujícím způsobem ovlivní chování obchodní korporace k její újmě, za tuto újmu odpovídá. Ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby.

ZOK také definuje ovládání prostřednictvím uplatňování vlivu. A to tak, že ovládající osoba je ten, kdo může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Takzvanou ovládanou osobou je pak podle zákona jednoduše obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.

U ovlivnění a ovládání upozorňuji na povinnost uhradit újmu vzniklou prosazením vlivu do konce účetního období nebo v jiné dohodnuté době; v opačném případě nastává odpovědnost i za reflexní újmu, což znamená odpovědnost i vůči třetím osobám (např. vůči společníkům a věřitelům společnosti). Je třeba zmínit i ručení vlivné osoby za dluhy ovlivněné osoby z dluhů vzniklých v důsledku vlivu.

Definice koncernu nanovo

Klíčové je i vymezení pojmu koncernu, což je „podrobení se jednotnému řízení.“ Pro koncern platí výjimka ze zmíněné odpovědnosti založené ovlivněním. Ale jen v případě, že společnost splní povinnost uveřejnit existenci koncernu na internetových stránkách (mluvíme o takzvaném  „přiznaném koncernu“). Odkupová povinnost stanovená v ZOK platí pro všechny tři stupně „vlivu“ nad společností, a to případech, kdy dojde k podstatnému zhoršení postavení společníků či jejich oprávněných zájmů, a není proto možné po nich spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrvali. V takové situaci je každý společník, který není  ovládající osobou nebo osobou jí ovládanou, oprávněn požadovat, aby od něj ovládající osoba jeho podíl odkoupila za přiměřenou cenu.

Nový ZOK již neupravuje ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku. Na základě přechodných ustanovení zaniknou uzavřené platné  smlouvy ke konci roku 2014.  Po tomto datu už nebude platit stávající výjimka, že společnosti, které mají uzavřenu ovládací smlouvu, nejsou povinny zpracovávat zprávu o vztazích.

Zpráva o vztazích po rekodifikaci

Nový ZOK nic nemění na dnešní úpravě, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za uplynulé účetní období se vypracovává do 3 měsíců od skončení účetního období. Oproti dnešnímu stavu  zákon o obchodních korporacích vyjmenovává podrobněji a rozsáhleji vše, co by měla zpráva obsahovat. V úvodu by to měla být struktura vztahů mezi propojenými osobami, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání. Ve zprávě bude statutární orgán dotčené společnosti uvádět i přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která měla za následek vznik újmy a která byla učiněna na popud nebo v zájmu některé z propojených osob, a dále významné skutečnosti rozhodné pro posouzení této újmy a jejího vyrovnání. Nové a důležité je, že pokud statutární orgán nemá potřebné informace pro vypracování zprávy o vztazích, tuto skutečnost bude muset ve zprávě s vysvětlením uvést.

Zpráva o vztazích má také zhodnotit výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi propojenými  osobami a zároveň nově uvést, jaká z toho pro ovládanou osobu mohou plynout rizika a zda v konkrétním vztahu převládají výhody, nebo nevýhody.

O způsobu úhrady újmy v koncernu ZOK stanoví, že by měla být v přiměřené době a v rámci koncernu vyrovnána přiměřeným protiplněním nebo jinými prokazatelnými výhodami plynoucími z členství v koncernu. To, zda, jak a kdy byla nebo bude vyrovnána případná újma, bude muset být uvedeno i ve zprávě o vztazích.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje