Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy|Trhy & finance
Sázka, hra a los. Jak se změní v novém občanském zákoníku?

Sázka, hra a los. Jak se změní v novém občanském zákoníku?

29.05.2012
Autor:
Sázka, hra a los náleží k takzvaným odvážným smlouvám. To znamená, že jejich výsledek není předem znám a záleží na náhodě. Upravuje je už dnešní občanský zákoník, ale pouze stručně. Jen konstatuje, že výhry ze sázek a her nelze vymáhat ani platně zajistit, což se vztahuje i na půjčky k tomuto účelu vědomě poskytnuté.

Ze stejného základu vychází i úprava v novém občanském zákoníku (NOZ), který by měl být účinný od roku 2014. Zákonodárci šli ale do větší hloubky a sázkám s hrami věnují hned deset paragrafů (§2873 až 2883 NOZ). V nich přibyly jak dílčí novinky, tak i další pravidla, která zatím pouze dovozuje právní teorie.

Co přesně je sázka

V prvé řadě se v NOZ setkáme s výslovnou definicí sázky. Rozumí se jí závazek jedné strany plnit druhé straně výhru, pokud se její tvrzení o stranám neznáme skutečnosti ukáže jako nepravdivé, a naopak. (Zákon se ale oproti tomu nepokouší o definici hry a losu.) Nová definice se neodchyluje od dosavadní úpravy, která také vycházela ze skutečnosti stranám neznámé, bez ohledu na to, zda šlo o skutečnost již nastalou nebo mající teprve nastat v budoucnu.

Určitý návrat ke kořenům pak představuje druhý odstavec téhož paragrafu. Stejně jako historický Obecný zákoník občanský z roku 1811 stanoví, že neplatná je taková sázka, kdy vítězná strana měla ohledně jejího výsledku jistotu a druhé straně tuto okolnost zatajila. Toto explicitní ustanovení je novinkou, protože podle dnešního občanského zákoníku je možné neplatnost v těchto situacích dovozovat jen pomocí obecných pravidel o omylu nebo jednání proti dobrým mravům.

Následující paragrafy uzákoňují zvláštní povahu sázky a losu. Pokud poražený nevydá vsazené plnění dobrovolně, nemůže ho druhá strana vymáhat. Na druhou stranu se ovšem dobrovolné vydání považuje za řádné splnění platného závazku, které nelze vyžadovat zpět. To ovšem nově neplatí v případě, že „prohrávající stranou byla zjevně osoba s nedostatečnými duševními nebo rozumovými schopnostmi.“   

Soud bude moci výhry mírnit

Dalším ochranným zásahem je § 2876, jenž nově zakotvuje právo soudu zmírnit zjevně přemrštěnou výhru podle okolností případu a poměrů i možností stran. Již vydaná sázka tak bude moci být soudem dodatečně přiměřeně snížena. A právě to, že tak soud bude smět učinit i jen částečně, bude novinka oproti dnešnímu stavu. Aktuálně totiž soudy mohou pouze prohlásit závazek za neplatný v plné šíři. Lze předpokládat, že po nové možnosti budou soudy sahat s menším zdráháním než po dosavadní variantě.

V případě půjček poskytnutých vědomě do hry nebo sázky dochází k určitému, v zásadě názvoslovnému posunu. V souladu s novou terminologií NOZ jsou za nevymahatelné označeny poskytnuté zápůjčky a úvěry. Zápůjčka je novým označením pro dočasné poskytnutí zastupitelných věcí (typicky tedy peněz, avšak může se jednat i o jiné druhové věci: obilí, písek, nezpracované zlato či další komodity). Ustanovení oproti tomu nedopadá na výpůjčku, která naopak představuje poskytnutí věci konkrétně určené, jakou by byl například drahý obraz nebo cenné hodinky, kdy musí vypůjčitel po skončení smlouvy půjčiteli vrátit přesně ten samý artefakt, jaký na začátku získal.

Podle NOZ bude také možné pohledávku ze sázky a z půjčky k ní poskytnuté postoupit.

Zůstane zachováno i stávající pravidlo, podle něhož se nevymahatelnost závazků (včetně případů osob s nedostatečnými duševními schopnostmi) a zmírňující právo soudu nebude vztahovat na sázky, hry a loterie provozované státem nebo úředně povolené.

Házení korunou má výjimku, burzy také

Zbývající paragrafy pak stanovují výjimky, na něž se úprava sázky v NOZ neuplatní. Na hru i los se bude obecně vztahovat právní úprava sázky, s výjimkou her založených výlučně na „zručnosti nebo tělesném cvičení obou stran“ (u nichž se uplatní jen možnost osob s omezenými duševními nebo rozumovými schopnostmi požadovat již poskytnutou výhru zpět) a také s výjimkou losů určených k rozhodnutí sporu, rozdělení společné věci nebo rozhodnutí hlasování.

Zcela vyňaty z NOZ jsou pak operace prováděné na komoditních burzách, regulovaných trzích s investičními nástroji nebo v mnohostranném obchodním systému. Za podmínky, že oběma stranami takové smlouvy jsou podnikatelé a jejím předmětem je investiční nástroj podle definice zákona o podnikání na kapitálovém trhu, se tato výjimka uplatní i při OTC operacích.

Novinkou je výslovná výjimka pro nesekuritizované „contracts for difference“, tedy „smlouvy na rozdíl.“ Jedná se o smlouvy o dodávce movité věci, jejichž předmětem je ovšem pouze uhrazení rozdílu mezi cenou smluvenou a cenou tržní ke dni „dodání.“ V praxi se využívají buď ke spekulativním účelům, nebo jako pojištění proti výkyvům cen komodit. Podmínkou vynětí z režimu NOZ je ovšem uzavření této smlouvy v souvislosti s podnikatelskou činností stran.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje