Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Co s babičkou?

Co s babičkou?

11.01.2020 14:09
Autor: Redakce, Patria.cz

Kapacita domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem je zcela nedostatečná. Stát by potřeboval investovat až 120 mld. do navýšení odpovídajících kapacit. Pokud se o své blízké nejste schopni postarat sami a nepodaří se je umístit do státního zařízení, měsíční příspěvek klienta či rodiny může činit až 30 tis. korun měsíčně. Situace začíná být kritická. Co s tím?

Žijeme v rušné době, která nám mnohé přináší, ale také mnohé bere. Moderní medicína prodlužuje naše životy, ale bohužel však někdy na úkor jeho kvality. Snažíme se získat z aktivního života maximum a neřešíme pozdější možné důsledky v podobě zdravotních omezení, na které není nikdo z nás v produktivním věku připravený.

Kdo se o nás postará?

Otázkou zůstává, kdo za péči o nás převezme zodpovědnost v případě, že se o sebe nedokážeme sami postarat. Máme rodinu, která je ochotná a také schopná nám potřebnou péči poskytnout? I pokud odpovíme kladně, tak bohužel denní realita péče o vysoce závislé členy rodiny ukazuje, že toto není vždy dlouhodobým, a tudíž ani ideálním řešením.

Nebo se spolehneme na stát, který by měl zajistit dostatečné kapacity ve státních nebo soukromých zařízeních? Z pohledu vysoké míry potřebnosti se jedná zejména o nákladná zařízení domovů pro seniory a domovů pro seniory se zvláštním režimem, kdy zvláštní režim značí zařízení poskytující 24 hodinovou péči o osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence.

Co říkají statistiky?


Naše populace prokazatelně stárne. Poměr ukazatele starobní závislosti, tedy poměr mezi počtem obyvatel ve věku nad 65 let a pracovně aktivními obyvateli, činil v roce 2016 28,1 % a prognóza vývoje v ČR, korespondující s vývojem v EU, v roce 2070 je pak 49,7 %.

Dle statistické ročenky počet podaných žádostí do domovů pro seniory a do domovů se zvláštním režimem dosahoval v roce 2018 přibližně 81 tisíc. Je však nutné uvést, že toto číslo je nadhodnoceno zejména podáním více žádostí klienta na různá zařízení. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR odhaduje skutečný převis v obou typech zařízení na úrovni přes 20 tisíc žádostí.

Na druhé straně Česká republika v roce 2018 disponovala přibližně 57 tisíci lůžky v domovech pro seniory (DS) a v domovech pro seniory se zvláštním režimem (DZR), s převahou vlastnictví mimo soukromý sektor (78 %, viz. graf).

0

Dle posledních statistik se pokles v počtu lůžek v domovech pro seniory a domovech pro seniory se zvláštních režimem vlastněných kraji, obcemi a církvemi o 300 lůžek v roce 2018 podařilo nahradit přibližně 2 400 lůžky v soukromých zařízeních (viz. Tabulka 1).

Na druhé straně počet lůžek v samotných domovech pro seniory s nesoukromými zřizovateli za poslední dva roky klesl o 1 088 lůžek a v tomto případě nárůst v kapacit soukromých zařízeních o 889 lůžek nebyl již dostatečný, aby pokles vykompenzoval, a vedl v roce 2018 k poklesu celkových kapacit o 199 lůžek (viz. Tabulka 2).

0 

Současný trend vývoje v počtu zařízení nekoresponduje se zvyšujícím se počtem osob vyžadující částečnou až plnou péči a dostáváme se tak v případě lůžek dlouhodobé péče pod evropský průměr. V porovnání se zahraničím v ČR připadá na zařízení dlouhodobé péče přibližně 40 lůžek na 1 000 obyvatel 65+, což je podstatně méně v porovnání s hlavními hráči jako jsou Belgie, Švédsko a Švýcarsko u kterých se hodnoty blíží 70 lůžkům a také našimi sousedy na Slovensku s 55 lůžky a v Německu s 54 lůžky. Za námi je např. Polsko s 18 lůžky.

Jak zajistit dostatek kapacit

Aby byly předpokládané potřeby v rámci systému poskytování pobytové sociální péče uspokojeny, musel by se počet míst v domovech pro seniory navýšit z 37 tis. v roce 2018 na 89 tis. míst v roce 2050 a v domovech pro seniory se zvláštním režimem z 20 tis. v roce 2018 na 38 tis. míst v r. 2050, přičemž největší nárůst kapacity v těchto zařízeních by bylo nutné realizovat do r. 2035. V peněžním vyjádření by si toto navýšení v rámci nových kapacit domovů se zvláštním režimem vystavěných na zelené louce vyžádalo přibližně 30 miliard . Pokud bychom započítali i nárůst kapacit v domovech pro seniory, tak by se jednalo celkem o 120 mld. . Rozpočtovaná částka v rámci státního rozpočtu ČR na rok 2019 pro tento účel byla ve výši pouhých 150 mil. .

Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem zpravidla vlastní kraje a obce, v menším podílu také neziskový sektor a velmi nízký (22 %) je podíl soukromých provozovatelů. Pokud bude pokračovat dosavadní vývoj, tj. veřejné prostředky a investiční dotace pro výstavbu a provoz těchto zařízení budou i do budoucna velmi omezené, bude důležité do dalšího rozvoje zapojit více soukromý sektor a zajistit odpovídající dohled nad kvalitou poskytované péče.

Privátní sektor nabízí formu spolupráce s kraji a obcemi jako investor, který má ve výstavbě a provozu domovů mnohaleté a mezinárodní zkušenosti. V tomto ohledu na sebe bere závazek investice do výstavby domova, což umožňuje městským samosprávám použít finanční prostředky na podporu provozu daného domova. Dohled nad kvalitou poskytované péče je jak u státních, tak u soukromých zařízení stejný. Obecně platí, že soukromý sektor je schopen dosáhnout vyšší efektivity jak v rámci výstavby, tak provozu v porovnání s krajskými a obecními zařízeními.

Aby tomu tak mohlo být, bude důležité vypracovat základní koncepci očekávaných budoucích potřeb v sociálních službách v návaznosti na demografický vývoj obyvatelstva a odpovídajícím způsobem navýšit kapacity lůžkových zařízení. To vše ruku v ruce s transparentním financováním reflektujícím provozní specifika a náklady těchto projektů.

Hlavním zdrojem financování provozu soukromých domovů pro seniory a domovů pro seniory se zvláštním režimem je příspěvek na péči zohledňující závislost klienta na péči třetích stran, platby od pojišťoven a také příspěvky ze strany klienta a příbuzných.

Jakým problémům čelí soukromý sektor v sociální sféře


Domovy pro seniory a domovy pro seniory se zvláštním režimem představují nejnákladnější část sociálních služeb, a to z důvodů náročné péče (0,6 – 0,8 zaměstnance na klienta) a s tím také souvisejícího vysokého podílu mzdových nákladů. V návaznosti na zvyšování průměrné mzdy v České republice není pro poskytovatele sociálních služeb jednoduché zajistit odpovídající počet zaměstnanců. Nadprůměrný nárůst mezd v některých odvětvích způsobil nedostatek pracovních sil v zařízeních sociální péče a tlak na zvyšování mezd, který nebyl v rámci v současném systému financování profesionálních poskytovatelů nijak kompenzován navýšením příspěvku na péči.

V nákladech na ekonomický provoz zařízení je nutno zohlednit také investici do nemovitosti, která se z důvodů nárůstu cen stavebních prací v posledních letech zvyšuje. 

Nemalým problémem soukromého sektoru je i zastropování ceny sociálních služeb pro klienty dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Ten stanovuje maximální denní výši úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem ve výši 210 za ubytování a 170 za poskytnutí stravy. Celkem tedy vychází průměrná maximální měsíční cena na 11 560 na klienta. Je nutné zdůraznit, že tato částka v součtu s platbami od pojišťoven za zdravotní péči a příspěvkem na péči neodpovídá skutečným nákladům na provoz, a tudíž zajištění řádné péče. Pro srovnání se provozní náklady v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem bez ohledu na vlastnictví pohybují zpravidla ve výši 35-45 tis. na klienta v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb, nákladech vztahujících se k nemovitosti a kvalitě ubytování.

Růst cen stavebních nákladů na vybudování těchto zařízení, zvyšování provozních nákladů na péči ve všech zařízeních bez ohledu na vlastnictví a neodpovídající provázanost zdrojů financování ze zdravotní a sociální péče, které nejsou kompenzovány v soukromých zařízeních dotacemi, vyvíjí tlak na zvýšení příspěvků ze strany klienta a rodiny, pro které jsou pak tyto služby obtížně dosažitelné.

Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí?

Například v sousedním Rakousku, kde je péče o seniory na vysoké úrovni, disponují v současné době 75 tisíci lůžky v sociálních pobytových službách, z toho téměř 50 % tvoří soukromé neziskové nebo komerční organizace. Přístup státu k soukromému sektoru je zde velmi pozitivní - je vnímám jako rovnocenný partner při budování potřebných kapacit, o čemž svědčí i fakt že dotace státu související s péčí o seniory jdou přímo za klientem, nikoliv za zařízením. Například rakouský lídr trhu, společnost SeneCura, má dotovaných až 80 % svých lůžek. Stát soukromému sektoru důvěřuje a vnímá ho jako odborníka a partnera, který má zkušenosti, a přináší nejen finance, ale i nové trendy, inovace i sdílené know-how v rámci mezinárodní působnosti.

I další země Evropy potvrzují, že společné fungování soukromého a státního sektoru přináší ovoce. Nicméně zde mají všichni poskytovatelé stejné podmínky. Jako inspirace ze západních zemí by nám také mohla sloužit velká tradice dobrovolnictví z řad veřejnosti i rodin klientů. Velkým trendem jsou komunitní typy domovů a propojování generací.

A co dál?

Pro vyšší zapojení soukromého sektoru je zásadní nediskriminační přístup ve financování mezi státním a soukromým sektorem a systémové a dlouhodobě udržitelné financování ze zdrojů zdravotní a sociální péče zohledňující skutečné náklady péče. Jako vzor můžou sloužit přístupy v zahraničí, kde soukromý sektor tvoří významný podíl na poskytovaných sociálních službách přestavující přibližně 80 % ve Velké Británii, 55 % v Belgii a 50 % ve Španělsku.

Věřím, že také přehodnocení některých výdajů státního rozpočtu financovaných z kapes nás daňových poplatníků a jejich alternativní použití na podporu sociální péče by pomohlo zajistit důstojnější stáří pro nás všechny.

Autorka: Magdalena Malaníková, Projektové financování ČSOB

 

Čtěte více:

Zamrazilová: Držení věku na 65 letech zvýší deficit systému penzí
03.09.2019 8:24
Udržení stropu pro důchodový věk na 65 letech znamená v příštích čtyře...
Jaké jsou námitky opozice vůči důchodové reformě ve Francii?
05.12.2019 13:00
Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil reformovat francouzský dů...
Bershidsky: Jak zreformovat penzijní systém v nereformovatelné Francii
10.12.2019 10:53
Ve Francii proběhly minulý týden mohutné stávky, které narušily doprav...
Jensen: Skrytá nespravedlnost penzijního systému
02.01.2020 10:43
Průběžně financované důchodové systémy mohou být nespravedlivé napříkl...

Váš názor
 • Utopie
  08.05.2020 12:56

  Jo, v laboratoři by se měli více snažit ! Aby byli jenom mladí (tedy najít lék proti věku). Ale jako když za 20 let si přečtu stejný informace o stárnutí … tak se ani nedivím, že nebude ani v roce 2060, kdy se mě to již bude týkat … Proč jako zakazují například firmě BIOVIVA (neb jak) v USA její metody … až se museli přestěhovat do Kolumbie … A přitom, kteří to zakazují se určitě časem stanou jejími klienty ? … :D Když se v noci podívám na oblohu, tak si myslím, že problém s místem nikdy nebude …
  tl555
  • Co s babičkou ?
   08.05.2020 12:57

   Co s babičkou ? Udělat z ní zase teenku … :D
   tl555
 • Co s babičkou?
  31.01.2020 13:11

  S tou naší jednou jedinou si nikdo neví rady...
  Slavista
 •  
  14.01.2020 9:32

  Nejen penze skončí: https://nasezdravotnictvi.cz/aktualita/budoucnost-zdravotnictvi-mame-poslednich-15-let-pripravit-se-na-sok
  Hayek
 • ANOni
  13.01.2020 13:40

  raději pošlou 2mld ročně vůdci a koupí za 12 mld vrtulníky aby měl fotku s Trumpíkem nebo za 50 mld bvpčka přestože budou v budoucích konfliktech (pokud nedej Bože budou) uplně k ničemu tak kupředu levá :o)
  Mike -Green D. is killing Europe
  • který servilní
   13.01.2020 15:24

   politik se to kdysi zavázal k růstu výdajů až na 2% HDP? Proč za každou cenu kopete do ANO a AB, když na politické scéně není jiná alternativa? Který z okopávačů opozice zároveň nabízí nějakou alternativu? Kdy už pochopíte, že antiAB kampaň je zoufalou snahou zbavit se ho, protože vedle něj nemají šanci?
   lime
   • Re: lime
    31.01.2020 14:00

    Pokud vidíš jen "vůdce" Bureše a nejseš schopen si připustit, že může být i nějaká alternativa, tak už musíš mít místo mozku řádně velkej koblih. Prchal holt odvádí svoji práci výborně. V reálu by ale byla téměř jakákoliv alternativa lepší než agent Bureš...
    qwer
   • Re: který servilní
    13.01.2020 16:08

    Kámo, když pochopiš, že jde jenioií o Babišovu výmluvu a že si za nich nakradl nejvíc?? Chceš říct, že sem opoziční politik? Mu neni trapné se po 7 letech, kdybyl minfin a premier vymlovat na Kalouska? To be nevadií, že naprosto všechno zdražili, aby něktwrým s pompou přidali? Že se nám smějí do ksichtu, že cigára a akohil zdražují, aby nás více ochránili heho nedostupností?? Uvedl sem ti konkrétní případy jeho spolupráce s tradičními politiky a je ti to fuk. Kdyuž otevřere oči?? Ten lump se neštítí k využi[í emocí požít vlastní děti... Novináři nikdy neosali o zdravotnim stavu dcery, jen dokázali, jak je snadné najít svědka... Propustil všechny klíčivé lidi, aby ziskal absolutni moc. Zaklekává fy dvojnásobn_vojnásobnými pokutami i přes rozhodnutí soudu.. Zneužívá vybrane dph k účetnim čachrům, aby se projevili v jiném rozpočtu.. Rozpzstil rezevy přes 100 miliard a vy toho loupežnika chranite... Agrofert neni jeho, ale manželky vid
    Velkamedvědice
    • slibotechna, kecy a kydy
     13.01.2020 16:41

     taky jsme slíbili přijmout EURo a spoustu dalších věcí, sliboval boj s korupcí (chacha reklama v čapáku od vlastních firem za 300 mega ) a sliboval i nižší daně, jen tak mimochodem kde je splnění slibu že zruší dan z dividend, místo toho daně zvyšuje, takže zrovna na armádu pustil více než je nutné asi to nebude tím, že jsou to voliči a že chtěl do Bílého domu no nic uvidíme jak to dopadne
     Mike -Green D. is killing Europe
    • Re.VM
     13.01.2020 16:36

     Tos adresoval mě nebo na limeho?Je v tom guláš.
     Mira
     • Mira
      13.01.2020 22:17

      Hoj krajane. To bylo Limemu
      Velkamedvědice
      • Re: Mira
       13.01.2020 23:20

       Ahoj.Já již vím.Nevím jestli sis toho všiml,ale to tam v jednu chvili naprosto nesmyslně řadilo příspěvky.Mě to dalo také úplně jinam než jsem to dal já.Popletlo mě to.Ale za nějakou chvíli se to srovnalo.P.S.S těmi vrtulníky mě Babiš fakt n....l.Tolik vyhozených peněz bez výběrového řízení a ještě podrazil zbrojaře v E.U.Totální levárna.
       Mira
   • Re: který servilní
    13.01.2020 15:46

    Já kritizoval pouze ten nákup Amer.vrtulníků.Rozdíl v ceně proti evropským je -12 až 16 miliard za dobu životnosti.
    Mira
  • Re: ANOni
   13.01.2020 14:36

   Přesně tak.Cena včetně servisu a zabezpečení na dobu životnosti má činit cca.36miliard.V E.U. šly nakoupit rovnocenné za poloviční cenu.Servilní Babiš se může chlubit že byl přijat vBílém domě.Drahá vstupenka což?
   Mira
 • Státní penze nakonec skončí jako státní výroba televizí. Ani WC papír stát neumí vyrábět.
  13.01.2020 12:31

  https://www.idnes.cz/kultura/divadlo/konec-stribrneho-veku-divadlo-v-dlouhe.A200113_093307_divadlo_ts
  Hayek
  • Re: Státní penze nakonec skončí jako státní výroba televizí. Ani WC papír stát neumí vyrábět.
   13.01.2020 12:40

   V roce 2019 bylo vyhlášeno 680 bankrotů obchodních společností, Ty máš za to, že to byly firmy státní?
   Kalka.
   •  
    13.01.2020 13:19

    Státní firmy nebankrotují, protože mají monopolistické výhody (zkus konkurovat Pražskému dopravnímu podniku, postav čistě komerční konkurenci VZP, zkus konkurovat Poště v doručování obyčejných dopisů, ...) a protože si je stát vždy může zadotovat z peněz, které nám sebere. Ano, soukromé firmy občas bankrotují - ale to je potřebný a užitečný proces. Firma využívající vzácné zdroje neefektivně uvolní místo firmě, která je využije efektivněji. Proto soukromé firmy permanentně inovují, kdežto ty státní tak akorát zahnívají a stagnují.
    Hayek
    •  
     13.01.2020 13:44

     :-) Tak proč přece jen bankrotují, když mohou permanentně inovovat? jsou o tolik délek lepší než ty státní? Zaměstnávají manažery a vedoucí pracovníky se šesti prsty?
     Kalka.
     •  
      13.01.2020 14:18

      To myslíte vážně, nebo opravdu nechápete rozdíly mezi soukromou firmou pohybující se v tržním prostřední a státním monopolem v centrálně plánovaném prostředí? A ano - celé sektory stále máme v tomto socialistickém centrálně-plánovačském režimu (pošta, dráhy, školství, zdravotnictví, penzijní systém, atd...). A ty nutně fungují tak, jak fungovaly i ostatní firmy za socialismu a doufám, že víte, jak to tehdy fungovalo. Vtip je v tom, že nikdo není jasnozřivý. Ani nejlepší manager neví, jaké výrobky budou chtít spotřebitelé za 3 roky. Ani s jistotou neví, jak ty výrobky dělat co nejefektivněji. Do značné míry tak soukromé firmy improvizují, zkoušejí. A hlavní rozdíl je v tom, že majitel soukromé firmy má MOTIVACI, aby jeho firma prosperovala, aby inovovala, aby byla konkurenceschopná (protože jinak v konkurenci neuspěje). Jakou motivaci má šéf drah, pošty, VZP...? Osobní prospěch. Ztrátu zatáhne stát (resp my z daní). A konkurenci zakážeme zákonem, aby se neefektivita státního podniku tak jasně nevyjevila. Ale pokud jste fanouškem státního sektoru, tak vám nikdo nebrání mít státní penzi, nechat si od státu doručovat zásilky, pojistit se u něj zdravotně, atd. Klidně si s dalšími zastánci státu zase provozuje státní automobilku a státní výrobce televizí a WC papíru. Good luck! Ale prosím, netahejte nás do toho!
      Hayek
      • "Hayek"
       13.01.2020 15:40

       No rozdíl mezi soukromou firmou a státní samozřejmě chápu. OK, majitel má motivaci. A manažeři jeho firmy se liší od manažerů firmy státní podle tebe čím? Podle tebe je mezi nimi nepřeklenutelná propast?
       Kalka.
       • Re: "Hayek"
        14.01.2020 9:31

        Ano. Vlastník soukromé firmy má motivaci vybrat si takové managery, kteří JEHO firmu budou spravovat dobře (kdo je "vlastník" státní firmy a jakou motivaci má on?!) a pokud si managera vybere špatně, tak ON-VLASTNÍK ponese důsledky (ztrátu), kdežto v případě státní firmy poneseme důsledky MY VŠICHNI. Je to již zřejmé?
        Hayek
        • 'Hayek'
         14.01.2020 17:51

         Není. Když zkrachuje soukromá firma , která neplatila ani daň z příjmu ani daň z přidané hodnoty a ještě si nechávala vyplácet nadměrné odpočty éto daně, tak důsledky neneseme MY VŠICHNI?
         Kalka.
         • Re: 'Hayek'
          31.01.2020 13:01

          Kdyz je stat debi1 a vyplaci nadmerne vratky DPH, tak holt je stat debi1. To uz preci vime, ne?
          Hayek
      •  
       13.01.2020 14:19

       s tou osobou je zbytecne o necem racionalne diskutovat
       Mike11
 •  
  13.01.2020 10:48

  https://svobodny-svet.cz/9403/my-vam-tu-solidaritu-do-makovic-nakopeme-bagancetem.html
  Hayek
 • Opravdu NE!
  13.01.2020 10:31

  https://finmag.penize.cz/penize/412027-na-palube-se-tanci-babis-zvysuje-penze-duchodovy-titanic
  Hayek
  • Opravdu NE??
   13.01.2020 15:08

   Důchodci jsou významná a ukázněná entita obyvatelstva a voličů. Proto na ni AB míří. Z každé 1K Kč dodané důchodcům se do rozpočtu vrátí 100-150Kč (v Dph). Letošní navýšení důchodů jenom asi o 173 Kč překračuje ze zákona nárokové navýšení. To vše jsou dobré důvody pro hlasitou propagaci navyšování důchodů, které zpochybňují slabí opoziční počtáři, ačkoliv by museli dělat vlastně skoro totéž. Dělat z důchodců bezdomovce by nenechala snad žádná strana, ani ta nejpravicovější.
   lime
   • Odsouvání problému za cenu jeho zvětšování
    13.01.2020 15:35

    Andrej už se hlavně nechal slyšet, že penzistům bude intenzivně přidávat i až přijde krize. Zkrátka bez ohledu na ekonomickou situaci. Pro něj je prostě nákup voličů a udržení se u koryta (a tedy i na svobodě) důležitější, než třeba státní bankrot za 20 let. To už bude na Bahamách a bude mu to fuk. Ale je pravda, že zvyšovat penze asi bude každá vláda, protože žádná vláda si nemůže dovolit ignorovat pomalu třímilionovou voličskou skupinu v jejímž zájmu je mít se lépe TEĎ bez ohledu na to, co bude za 10 let (protože to už tu třeba nebudou). A proto nikdo nepřijde s nějakou udržitelnou reformou. Bude se to flikovat. Na dluh. Budou se zvyšovat daně (co na tom, že firmy a schopní jedinci utečou jinam). A bude se tisknout (MMT, resp. vrtulníkové peníze již otevřeně diskutuje i ČNB pod vedením toho zemanovce). Až to jednoho dne praskne, ucho se utrhne a bude konec.
    Hayek
Aktuální komentáře
22.06.2024
14:43Každoroční průzkum ESG společnosti Fidelity International odhalil, že společnosti mají i nadále zájem zapojit se do této problematiky
9:56Víkendář: Investiční zásady Howarda Markse
21.06.2024
22:00S&P 500 si přes slabý závěr týdne připsal další týdenní růst  
17:35Na co je ekonomie? Na predikce cyklu a recesí moc ne
17:08Tlak na trhy v závěru týdne vyvinuly technologie a expirace opcí  
15:57Oživení na londýnských akciích nyní podporuje i příliv kapitálu před volbami
15:49TOMA, a.s.: Zpráva z valné hromady společnosti
15:45Komerční banka, a.s.: Regulatorní oznámení KB o prodeji dceřiné společnosti - VN 42, s.r.o.
15:31Děkujeme! Patria Finance se stala brokerem roku v soutěži Zlatá koruna 2024
14:33Studie: Čína vynaložila 230 miliard USD, aby vybudovala odvětví elektromobilů
14:10Hvězdnou rally na bankách stáhla dolů politická nejistota. Tato panika ale může představovat příležitost, domnívají se analytici
14:00SATPO finance, s.r.o.: Oznámení o výplatě pátého úrokového výnosu
14:00City Home Finance III, s.r.o: Oznámení o výplatě druhého úrokového výnosu
13:31Praha podepsala s KB smlouvu o koupi budovy na Václavském náměstí
13:06Čína varuje, že obchodní spory s EU by mohly vyvolat obchodní válku
12:40Perly týdne: Stále na počátku býčího trhu taženého umělou inteligencí
11:02Trojnásobné čarování v hodnotě 5,5 bilionu dolarů otestuje klid na Wall Street. V pátek vyprší platnost opcí na indexy, jednotlivé akcie a ETF
10:59Aktivita v podnikatelském sektoru eurozóny se v červnu výrazně zhoršila
10:50ČNB: Zahraniční dluh ČR v 1. čtvrtletí stoupl o 230,6 mld. na 4,853 bilionu Kč
10:49České dráhy, a.s.: Oznámení o vydání nové emise dluhopisů

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data