Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Daně
Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů za rok 2021? - druhá část

Jak správně zdanit příjmy z cenných papírů za rok 2021? - druhá část

29.03.2022
Jak správně fyzická osoba zdaní příjmy z držby cenných papírů a z prodeje cenných papírů? Kdy je možné osvobození od daně? Jak zdanit dividendy? Jak je tomu u příjmů ze zdrojů v zahraničí a zápočtu daně zaplacené v zahraničí? Jak přepočíst cizoměnové příjmy na českou měnu? Na to jsme odpověděli v první části textu, který jsme pro Vás vydali včera, na téma správného zdanění příjmů z cenných papírů.

Jak správně fyzická osoba zdaní příjmy z držby cenných papírů a z prodeje cenných papírů? Kdy je možné osvobození od daně? Jak zdanit dividendy? Jak je tomu u příjmů ze zdrojů v zahraničí a zápočtu daně zaplacené v zahraničí? Jak přepočíst cizoměnové příjmy na českou měnu? Na to jsme odpověděli v první části textu, který jsme pro Vás vydali včera, na téma správného zdanění příjmů z cenných papírů. Dnes vydáváme druhý díl, tématy jsou pořizovací cena, společné jmění manželů, osvobozené příjmy, certifikáty a další typy cenných papírů či zdanění příjmů z cenných papírů u právnických osob.

Nabývací cena


Při prodeji cenných papírů, kdy příjmy podléhají dani, je třeba správně určit nabývací cenu akcií, kmenových listů a pořizovací cenu ostatních cenných papírů při jejich úplatném nabytí. V případě bezúplatného nabytí (např. darem nebo děděním) se je pořizovací cenou cena určená podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Způsob stanovení nabývací ceny, kterou lze uplatnit jako daňový výdaj proti příjmům z prodeje cenných papírů, může významně ovlivnit částku, která podléhá zdanění, zákona o daních z příjmů však žádné pravidlo nestanoví, a je tudíž na poplatníkovi, aby postupoval průkazným způsobem. V případě stejného druhu cenných papírů (např. akcie jednoho a téhož emitenta), které jsou úplatně pořizovány postupně, lze pořizovací cenu stanovit trojím způsobem. Buď se vychází ze skutečné pořizovací ceny každého jednotlivého cenného papíru, nebo se pořizovací cena stanoví tzv. váženým aritmetickým průměrem (vahou je jmenovitá hodnota přepočtená na stejný základ), nebo poměrným způsobem, zejména v případě, že poplatník realizuje osvobozený i neosvobozený příjem, kdy nabývací ceny cenných papírů stejného druhu a od stejného emitenta jsou rozděleny ve stejném poměru jako osvobozené a neosvobozené příjmy.

Cenné papíry v SJM

Manželé, kteří mají cenné papíry zahrnuty ve společném jmění manželů (SJM), se mohou rozhodnout, kdo z nich bude příjmy z držby nebo prodeje cenných papírů uvádět ve svém daňovém přiznání. Tyto příjmy zdaní jen jeden z manželů. Manželé si mohou také zvolit, že jeden z nich zdaní příjmy z držby cenných papírů (zpravidla dividendy či úroky z držby cenných papírů a výnosu dluhopisů) a druhý z manželů příjmy z prodeje cenných papírů. V dalším roce mohou rozdělení uvedených příjmů ke zdanění změnit. Pokud by byly cenné papíry vloženy do obchodního majetku jednoho z manželů, musí související příjmy zdaňovat tento manžel.

V případě, kdy dojde z důvodu rozšíření rozsahu nebo vypořádání SJM k tomu, že cenné papíry, které byly součástí SJM se stanou výlučným vlastnictvím jen jednoho z manželů nebo naopak se cenné papíry ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů se stanou součástí SJM, nejsou tyto příjmy z vypořádání či rozšíření nebo zúžení SJM předmětem daně. Pro posouzení časového testu pro osvobození příjmů plynoucích z následného převodu takovýchto cenných papírů od daně bude rozhodující okamžik původního nabytí cenných papírů.

Oznamování osvobozených příjmů

Od roku 2015 mají fyzické osoby povinnost oznamovat správci daně příjem, který je za dané zdaňovací období vyšší než 5 mil. Kč a současně je osvobozen od daně z příjmů (a neuvádí se tedy do daňového přiznání). Tento osvobozený příjem může vzniknout buď z titulu nabytí cenných papírů darem nebo děděním, anebo jejich prodejem po uplynutí časového testu pro osvobození od daně z příjmů. Oznámení o osvobozených příjmech je třeba podat ve stejných lhůtách, které platí pro podání daňového přiznání. Osvobozený příjem plynoucí do SJM oznamuje jen jeden z manželů. Nerespektování této povinnosti je sankcionováno.

Certifikáty a jiné hybridní cenné papíry

V praxi se objevuje řada cenných papírů, zejména tzv. prémiové dluhové cenné papíry, které nelze jednoznačně podřadit pod určitý druh cenných papírů, který speciálně definují české právní předpisy (dále jen „certifikáty“). Při zdanění příjmu z certifikátu ať při prodeji, při odkupu jeho emitentem nebo při splatnosti apod., je třeba podle základních právních charakteristik konkrétního certifikátu posoudit, zda se jedná o příjem z držby nebo z prodeje cenného papíru, případně o jiný druh příjmu.

Výměna akcií

Při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se časový test pro osvobození od daně nepřerušuje; obdobně se postupuje i při výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti, jsou-li splněny příslušné zákonné podmínky. Při nabytí akcie výměnou za zatímní list (u téhož majitele) se časový test pro osvobození od daně počítá ode dne předání zatímního listu nebo jeho zaevidování na majetkovém účtu akcionáře.

Zdanění příjmů z držby a prodeje cenných papírů u poplatníků daně z příjmů právnických osob

Pouze pro srovnání a ve velmi zjednodušené formě uvádíme základní rysy zdanění příjmů z cenných papírů u poplatníků daně z příjmů právnických osob. Všechny výnosy z držby a podeje cenných papírů jsou u právnických osob předmětem daně. Tyto výnosy lze snížit o související náklady v rozsahu a výši, kterou umožňuje zákon o daních z příjmů.

Příjmy z držby a prodeje cenných papírů jsou součástí výsledku hospodaření právnických osob. Následně se pak příjmy osvobozené od daně, příjmy zdaněné srážkovou daní a příjmy zahrnované do samostatného základu daně vylučují z obecného základu daně z příjmů právnických osob. Ze základu daně se dále vyučují náklady související s příjmy osvobozenými od daně.

Osvobozenými příjmy z cenných papírů jsou příjmy mateřské společnosti z prodeje akcií dceřiné společnosti, ve které drží minimálně 10% podíl na základním kapitálu po dobu alespoň 12 bezprostředně předcházejících měsíců, přičemž musí být splněny další podmínky pro osvobození příjmů, jako je určitá právní forma společnosti, míra zdanění příjmů dceřiné společnosti, kvalifikovaná daňová rezidence společnosti a dal. Za obdobných podmínek jsou od daně osvobozeny příjmy z podílů na zisku (dividend), přičemž tyto podmínky lze splnit i dodatečně.

Dividendy ze zdrojů v ČR, které nesplňují podmínky pro osvobození od daně, podléhají srážkové dani ve výši 15 %.

Dividendy a jiné příjmy z držby cenných papírů plynoucí ze zahraničí mohou být zdaněny ve státě zdroje podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, přičemž daň je povinen srazit a odvést plátce dividend. Dividendy ze zdrojů v zahraničí se zahrnují do samostatného základu daně. Tyto příjmy uvádí právnická osoba v daňovém přiznání v brutto výši a aplikuje na ně sazbu daně 15 %. Daň sražená z těchto příjmů v zahraničí se započte na českou daň připadající na takto zdaněné dividendy, a to za předpokladu, že poplatník prokáže, že srážka daně v zahraničí byla provedena ve výši stanovené příslušnou smlouvou o zamezení dvojímu zdanění.

Autorkou textu je Helena Navrátilová.

Helena Navrátilová

Helena Navrátilová je daňovou partnerkou KŠB. Ve své praxi se Helena Navrátilová zaměřuje především na transakční daňové a účetní poradenství, mezinárodní zdaňování a daňové plánování, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daňové řízení včetně soudního přezkumu a zdaňování neziskových organizací.

 
 
 

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje