Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Firmy|Trhy & finance|Názory
Co vše změní klíčová novela v distribuci pojistných produktů?

Co vše změní klíčová novela v distribuci pojistných produktů?

05.11.2012
Po více než roce skončily legislativní orgány vlády projednávání návrhu zákona, který má přinést zásadní změny do distribuce pojistných produktů v České republice. Návrh mimo jiné redukuje druhy pojišťovacích zprostředkovatelů a nově upravuje vznik a zánik oprávnění k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele. Novelu podrobně popisuje profesor Jan Dědič, který byl v Legislativní radě vlády jejím zpravodajem.

Vláda připravuje zásadní novelu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, která je svým rozsahem i obsahem v podstatě zcela novou právní úpravou. Bude se vztahovat nejen na pojišťovací zprostředkovatele a likvidátory pojistných událostí, ale uloží také nové povinnosti pojišťovnám i zajišťovnám a všem osobám na pojišťovacím trhu v souvislosti s nabízením pojištění, včetně informačních povinností během trvání pojištění. Půjde-li vše hladce, lze očekávat, že novela nabude účinnost ještě v první polovině roku 2013.

Dva druhy zprostředkovatelů

Základní navrhovanou změnou je zjednodušení a zpřehlednění systému kategorizace zprostředkovatelů pojištění, kterých v současnosti existují desítky tisíc. Značná část registrovaných osob ale předmětnou činnost nevykonává buď vůbec, nebo jen v nepatrné míře. To vše znesnadňuje efektivní výkon dohledu prováděný Českou národní bankou (ČNB). 

Podle navrhované právní úpravy budou existovat místo dosavadních pěti pouze dva druhy pojišťovacích zprostředkovatelů, a to samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce. Samostatný zprostředkovatel bude oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě smlouvy jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven nebo zajišťoven nebo na základě smlouvy se zákazníkem, přičemž zákon zakládá povinnost samostatných zprostředkovatelů předcházet konfliktu zájmů. Odpovídat za způsobenou škodu přitom má samostatný zprostředkovatel bez ohledu na své zavinění a porušení právní povinnosti (půjde tedy o odpovědnost za výsledek). Výjimkou bude situace, kdy samostatný zprostředkovatel prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, která na něm bylo možné požadovat.

Vázaný zástupce bude naopak provozovat činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění výhradně pro jednu pojišťovnu, zajišťovnu nebo samostatného zástupce. Za činnost vázaného zástupce (a to i z hlediska administrativní odpovědnosti) bude zásadně odpovědný jen ten, jehož jménem a na jehož účet bude vázaný zástupce jednat. Za způsobenou škodu však bude vázaný zástupce odpovídat společně a nerozdílně s tím, koho bude zastupovat, a to za stejných předpokladů jako samostatný zástupce. Oprávnění osob, které dnes vykonávají činnost zprostředkování v pojištění, má zaniknout dnem, kdy daná osoba získá oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce, nejpozději však 31. 3. 2014.

Registr ČNB

V souvislosti se změnou kategorizace pojišťovacích zprostředkovatelů se nově upraví i vznik a zánik oprávnění k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a pravidla registrace pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB. Oprávnění k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele bude i nadále vázáno na zápis do registru u ČNB. Návrh předpokládá, že pojišťovací zprostředkovatelé budou rozdělení do 5 skupin odborností (nabízení nebo zprostředkování životních pojištění tvoří jednu skupinu, zatímco neživotní pojištění je rozděleno do čtyř skupin) s tím, že příslušná skupina odbornosti se bude též u každého pojišťovacího zprostředkovatele evidovat v registru. Nebude však možné, aby určitá osoba byla zapsána v registru současně jako samostatný zprostředkovatel i jako vázaný zástupce. Registrace bude možná vždy jen v jedné kategorii. Oprávnění k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele bude přitom časově omezeno, neboť bude platit jen do konce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bude proveden zápis do registru. Platnost oprávnění však bude možné po zaplacení příslušného správního poplatku automaticky opakovaně prodlužovat.

Požadavky na osoby nabízející pojištění nebo zajištění

Připravovaná novela má nově zakotvit i požadavky na činnost pojišťoven, zajišťoven a samostatných zprostředkovatelů při nabízení nebo zprostředkování pojištění nebo zajištění. Jejich zaměstnanci, vázaní zástupci a zaměstnanci vázaného zástupce, členové statutárních orgánů uvedených právnických osob, stejně jako prokuristé, kteří se přímo podílejí na nabízení nebo zprostředkování pojištění či zajištění, budou muset splňovat podmínku důvěryhodnosti a nově definovanou podmínku odborné způsobilosti.

U odborné způsobilosti se zpřísňují jak požadavky na všeobecné znalosti, tak i odborné znalosti a dovednosti. Všeobecné znalosti budou muset dotčené osoby doložit vysvědčením o maturitní zkoušce (dosud stačilo dokončení střední školy) nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. U odborné způsobilosti pro nabízení a zprostředkování pojištění nebo zajištění se bude nově vyžadovat prokázání znalostí a dovedností osvědčením o absolvování odborné zkoušky vydaným tzv. akreditovanou osobou, tedy osobou, která bude na základě povolení ČNB pořádat zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti. Požádat o příslušné povolení bude možné až po účinnosti tohoto zákona.

Transparentnost a informovanost

Zbystřit by měli pojišťovny, zajišťovny a samostatní zprostředkovatelé, neboť budou povinni zabezpečit splnění podmínek a požadavků stanovených zákonem pro nabízení a zprostředkování pojištění nebo zajištění do 3 měsíců od účinnosti nové právní úpravy, s výjimkou požadavků na odborné znalosti a dovednosti, pro které je stanovena doba 15 měsíců, a všeobecné znalosti, pro které je stanovena doba 3 let od účinnosti zákona.

Konečně návrh zákona nově vymezuje pravidla jednání pojistitelů a pojišťovacích zprostředkovatelů se zákazníkem. Ta mají sledovat vyšší transparentnost a lepší informovanost zákazníka o osobě zprostředkovatele a o pojistném produktu. Základním cílem nově zakotvené informační povinnosti je poskytnout zákazníkovi informace takovým způsobem a takového obsahu a rozsahu, aby jim byl schopen porozumět a aby správně vyhodnotil, je-li pro něj daný produkt vhodný a jaké důsledky pro něj bude mít jeho sjednání (a to především z hlediska nákladů, které jsou s ním spojeny).

Dalším účelem nové regulace je ve větší míře postihovat protiprávní jednání při výkonu zprostředkovatelské činnosti, a proto se navrhuje rozšířit okruh správních deliktů v oblasti výkonu zprostředkovatelské činnosti.


Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje