Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Skupina ČEZ dosáhla za rok 2011 čistého zisku 40,8 miliardy korun - CEZ Group Generated CZK 40.8 Billion as Its Net Profit for 2011

Skupina ČEZ dosáhla za rok 2011 čistého zisku 40,8 miliardy korun - CEZ Group Generated CZK 40.8 Billion as Its Net Profit for 2011

28.2.2012 9:39
Autor: Redakce, Patria.cz

ČEZ, a.s. (IČ 45274649)
Povinně uveřejňovaná informace – vnitřní informace

Skupina ČEZ dosáhla za rok 2011 čistého zisku 40,8 miliardy korun

Čistý zisk energetické Skupiny ČEZ překonal o 0,7 mld. Kč celoroční plán a dosáhl úrovně 40,8 miliardy korun. Významně plánované hodnoty loňského roku překonala Skupina ČEZ v kategorii provozního zisku před odpisy (EBITDA), když ukazatel nad očekávku vzrostl o 2,5 miliardy a přesáhl 87,3 mld. Kč. Ačkoliv výsledky roku 2011 jsou v meziročním srovnání s rokem 2010 na provozní úrovni o 1,7% nižší, ČEZ nakonec doručil svým akcionářům zisk vyšší, než plánoval.

„Výsledky loňského roku potvrzují důležitost ČEZ pro českou ekonomiku. Do státního rozpočtu loni Skupina ČEZ přispěla na daních a dividendách 43 miliardami korun, v meziročním srovnání o 2 miliardy více než v roce 2010. Je také velmi pozitivním signálem, že ČEZ je jednou z mála energetických společností, které byly schopny udržet během loňského roku svůj rating. Ačkoliv se v energetickém sektoru pro rok 2012 rýsují pouze skromné možnosti růstu, věříme, že akcionářům přineseme lepší výsledky než loni,“ je přesvědčen Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

V reakci na nejistý vývoj na energetických trzích a nejistý vývoj Evropské ekonomiky byl na podzim loňského roku aktualizován program NOVÁ VIZE a rozšířen o pět strategických iniciativ, jejichž plnění má zajistit stabilizaci finančních výsledků a růst hodnoty Skupiny ČEZ.

„Mezi priority naší strategie patří zejména dostavba Jaderné elektrárny Temelín, v období do roku 2015 zaměřená zejména na bezchybnou a důkladnou přípravu celého projektu včetně dokončení tendru na dodavatele technologie. Zvláště se také zaměřujeme na vnitřní výkonnost a zajištění paliv pro naše elektrárny. Důraz klademe rovněž na energetické zdroje místního významu a rozvoj obnovitelných zdrojů v zahraničí,“ dodává Daniel Beneš.

ČEZ jako nejméně zadlužená evropská energetická skupina má oproti konkurenci ty nejlepší předpoklady uspět i v tomto období, kdy krize a změny zvláště na úrovni evropské regulace významně postihují energetický sektor.

Výroba elektřiny Skupiny ČEZ v ČR v roce 2011 dosáhla stejné úrovně jako v roce 2010, tedy 63,3 TWh. Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany vyrobily v roce 2011 o 0,3 TWh (o 1 %) více než v předchozím roce. V uhelných elektrárnách se shodně s rokem 2010 loni vyrobilo 32,6 TWh. Výroba z obnovitelných zdrojů naopak meziročně poklesla o 17 %, a to zejména v důsledku toho, že v roce 2010 byly srážky a průtoky výrazně nadprůměrné a vodní elektrárny tak vyrobily druhé nejvyšší množství elektřiny v historii. Výroba elektřiny Skupiny ČEZ v zahraničí výrazně vzrostla o 14 % na 5,9 TWh. O 151 procent vzrostla výroba v obnovitelných zdrojích v zahraničí, což je dáno postupným náběhem největšího evropského větrného parku v Rumunsku.

Data roku 2011 ukazují i na meziroční stagnaci spotřeby elektřiny. Poptávka po elektřině v České republice podle předběžných údajů v roce 2011 po přepočtu na teplotní normál vzrostla o 0,3%.

Tabulka: Hospodářské výsledky Skupiny ČEZ za rok 2011

(mld. Kč)  meziroční změna %
Provozní výnosy 209,8 + 6 %
EBITDA (nebo Provozní zisk před odpisy) 87,3 - 2 %
Zisk po zdanění 40,8 - 13 %


Internal information

CEZ Group Generated CZK 40.8 Billion as Its Net Profit for 2011

The Net Profit of the CEZ Group exceeded the expected all-year figures by CZK 0.7 billion, reaching CZK 40.8 billion. The CEZ Group significantly surpassed last year’s planned figures in Operating Profit Before Depreciation (EBITDA), which exceeded the plan by CZK 2.5 billion and reached more than CZK 87.3 billion. Although the Operating Profit for 2011 is by 1.7% lower than in 2010, CEZ eventually delivered a higher profit to its shareholders than planned.

“Last year’s results prove the importance of CEZ for the Czech economy. In terms of taxes and dividends, the CEZ Group contributed some CZK 43 billion to the state budget last year, which is CZK 2 billion more than the year before. It is also a very positive signal that CEZ is one of few energy corporations that were able to maintain their rating throughout the last year. Although the year 2012 will probably bring just limited opportunities for growth in the energy sector, we believe that we will bring better results to our shareholders than last year,” believes Daniel Beneš, Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer of CEZ.

In response to the uncertain development in the energy markets and unclear outlook for the European economy, last year in autumn the company updated its NEW VISION program and extended it with five strategic initiatives, the fulfillment of which should ensure stable financial results and a growing value of the CEZ Group.

“The priorities of our strategy include in particular the completion of additional blocks of the Temelin Nuclear Power Plant; until 2015 we are primarily going to concentrate on flawlessly and thoroughly preparing the entire project and finalizing our tender for a technology supplier. We also focus on improving our internal performance and procuring fuel for our power plants. More emphasis is as well placed on local energy sources and developing renewable sources abroad,” Daniel Beneš added.

As the least indebted energy group in Europe, CEZ has the best head start to succeed even in this difficult period when the crisis and changes, in particular on the level of European regulation, have a significant impact on the energy sector.

In 2011, the CEZ Group’s total power production in the Czech Republic reached the same level as in 2010, that is 63.3 TWh. The Temelín and Dukovany nuclear power plants generated 0.3 TWh (1%) more in 2011 than the year before. Coal power plants generated the same amount of 32.6 TWh as in 2010. On the other hand, the amount of power generated from renewable sources declined by 17% year on year, primarily due to the fact that in 2010 the rainfall and water flow were significantly above the average, and hydro power plants thus generated the second highest amount of power in history. The CEZ Group’s power generation results abroad significantly grew by 14% to 5.9 TWh. The amount of power generated from renewable sources abroad jumped up by 151%, mainly due to the gradual launch of the largest European wind part in Romania.

The data for 2011 also indicate a year-on-year stagnation in power consumption. Based on preliminary data for 2011 adjusted to the normal temperature level, the demand for power in the Czech Republic increased by 0.3%.

Table: Financial results of the CEZ Group for 2011

(CZK billion)  YoY change in %
Operating Revenue 209.8 + 6%
EBITDA 87.3 - 2%
Profit After Tax 40.8 - 13%


Informacje wewnętrzne

Grupa ČEZ w 2011 roku osiągnęła czysty zysk 40,8 miliarda koron

Czysty zysk grupy energetycznej ČEZ przekroczył o 0,7 mld CZK plan całoroczny i osiągnął poziom 40,8 miliarda koron. Planowane wartości ubiegłego roku Grupa ČEZ wyraźnie przekroczyła w kategorii zysku operacyjnego przed odliczeniami (EBITDA). Wskaźnik ponad oczekiwanie wzrósł o 2,5 miliarda i przekroczył 87,3 mld CZK. Aczkolwiek wyniki 2011 roku są w międzyrocznym porównaniu z 2010 rokiem na poziomie operacyjnym o 1,7% niższe, ČEZ w końcu doręczył swoim akcjonariuszom wyższy zysk niż planował.

„Wyniki ubiegłego roku potwierdzają znaczenie Grupy ČEZ dla czeskiej ekonomiki. Do budżetu państwa w ubiegłym roku Grupa ČEZ przyniosła w podatkach i dywidendach 43 miliardy koron, w porównaniu międzyrocznym o 2 miliardy więcej niż w 2010 roku. Bardzo pozytywnym sygnałem jest też fakt, że ČEZ jest jedną z nielicznych spółek energetycznych, które były w stanie utrzymać w ciągu ubiegłego roku swój rating. Aczkolwiek w sektorze energetycznym na 2012 rok rysują się tylko skromne możliwości wzrostu, wierzymy, że akcjonariuszom przyniesiemy lepsze wyniki niż w ubiegłym roku,“ jest przekonany Daniel Beneš, prezes zarządu i dyrektor generalny ČEZ.

W reakcji na niepewny rozwój na rynkach energetycznych i niepewny rozwój ekonomiki europejskiej jesienią ubiegłego roku zaktualizowano program NOWA WIZJA i rozszerzono o pięć strategicznych inicjatyw, których pełnienie ma zapewnić stabilizację wyników finansowych i wzrost wartości Grupy ČEZ.

„Do priorytetów naszej strategii należy zwłaszcza dobudowanie Elektrowni Jądrowej Temelín, w okresie do 2015 roku będzie kładziony nacisk przede wszystkim na bezbłędne i staranne przygotowanie całego projektu, łącznie z dokończeniem przetargu na dostawcę technologii. Szczególną uwagę zwracamy też na efektywność wewnętrzną i zapewnienie paliw dla naszych elektrowni. Kładziemy nacisk również na źródła energii o znaczeniu lokalnym i rozwój odnawialnych źródeł energii za granicą,“ dodaje Daniel Beneš.

ČEZ jako najmniej zadłużona europejska grupa energetyczna ma w porównaniu z konkurencją największe szanse na sukces również w czasach, kiedy kryzys a zwłaszcza zmiany na poziomie europejskiej regulacji mają znaczny negatywny wpływ na sektor energetyczny.

Produkcja energii elektrycznej Grupy ČEZ w RC w 2011 roku osiągnęła taki sam poziom, jak w 2010 roku, to znaczy 63,3 TWh. Elektrownie jądrowe Temelín i Dukovany wyprodukowały w 2011 roku o 0,3 TWh (o 1 %) więcej niż w poprzednim roku. W elektrowniach węglowych tak samo, jak w 2010 roku, wyprodukowano 32,6 TWh. Produkcja z odnawialnych źródeł, przeciwnie, międzyrocznie obniżyła się o 17 %, szczególnie z tego powodu, że w 2010 roku opady i przepływy były wyraźnie ponadprzeciętne i elektrownie wodne wyprodukowały drugą największą ilość energii elektrycznej w historii. Produkcja energii Grupy ČEZ za granicą wyraźnie wzrosła o 14 % na 5,9 TWh. O 151 procent wzrosła produkcja z odnawialnych źródeł za granicą, co wynika ze stopniowego uruchamiania największego europejskiego parku wiatrowego w Rumunii.

Dane z 2011 roku wskazują też na międzyroczną stagnację zużycia energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Republice Czeskiej według wstępnych danych w 2011 roku, po przeliczeniu na średnią temperaturę wzrosło o 0,3%.

Tabela: Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ za rok 2011

(mld. CZK) międzyroczna zmiana %
Przychody operacyjne 209,8 + 6 %
EBITDA (lub Zysk operacyjny przed odliczeniami) 87,3 - 2 %
Zysk po opodatkowaniu 40,8 - 13 %


(komerční sdělení)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba