Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
3. Jak investovat

Každý investor má na výběr z mimořádně široké nabídky nejrůznějších finančních i nefinančních aktiv – bankovních produktů, podílových fondů, dluhopisů, akcií, cenin, realit či třeba uměleckých předmětů. Každé z aktiv lze posuzovat z hlediska průměrného (očekávaného) výnosu, rizika a likvidity. Právě podle těchto parametrů by si měl investor vybírat aktiva do svého investičního portfolia.

Při hledání konkrétních aktiv vhodných k investici by měl investor současně plánovat přibližnou dobu trvání investice a míru jejího rizika a v neposlední řadě získat co nejvíce informací o společnosti, do které chce prostřednictvím vybraného aktiva investovat.

Než začnete obchodovat na kapitálovém trhu, měli byste přesně vědět, kolik finančních prostředků potřebujete k tomu, abyste zajistili fungování své domácnosti. Poté se můžete pustit do tvorby vlastní investiční strategie. Měli byste mít představu, zda se chcete zaměřit na dlouhodobé, střednědobé, či krátkodobé obchody, jakých zisků byste chtěli dosáhnout a jaká rizika jste ochotni podstoupit.

Každý investor by si ještě před první investicí měl ujasnit, jakou investiční strategii zvolí (druhy investičních strategii pro pokročilé investory naleznete ve zvláštní kapitole).

Investoři se dělí na tři základní typy:
 1. konzervativní investor
  hledá investice s co nejnižším rizikem. Usiluje o zhodnocení, které ochrání jeho majetek před inflací. Stačí mu proto takový zisk, který dosáhne úrovně inflace či ji pouze lehce přesáhne.
 2. progresivní investor
  chce ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zhodnotit svůj majetek, a proto připouští střední míru rizika.
 3. dynamický investor (agresivní)
  hodlá v dlouhodobém horizontu výrazně zvýšit hodnotu svého majetku, ale je si vědom, že vysokého zhodnocení není možné dosáhnout bez vysoké míry rizika.

Druhy rizik spojených s investicí:

 • riziko trhu
  Zahrnuje celou řadu událostí: politický převrat, přírodní katastrofy a podobně.
 • inflační riziko
  V důsledku inflace klesne kupní síla investice. Je tedy třeba vzít v úvahu výnos očištěný od změny cenové hladiny (tzv. reálný výnos), a nikoliv pouze nominální výnos.
 • kreditní riziko
  Představuje nebezpečí, že emitent dluhopisu nebude moci splatit nominální hodnotu dluhopisu.
 • riziko likvidity
  Může se projevit v okamžiku, kdy bude investor chtít svá aktiva prodat, avšak v daný moment nenajde kupce.
 • úrokové riziko
  S růstem úrokových sazeb klesne tržní cena akcií či dluhopisů, což zároveň sníží hodnotu investice.
 • měnové riziko
  Odvíjí se od toho, v jaké měně investor realizoval svou investici. Pokud tato měna proti veškeré domácí měně oslabí, klesne také výnos z investice.

Investiční portfolio

Investiční portfolio je souhrn všech vašich investic. Může být například tvořeno z 50 % investicemi do realit, 30 % investicemi do šperků a 20 % do cenných papírů. Rozložení jednotlivých druhů investic v rámci portfolia je čistě subjektivní záležitost související s typem investora, za kterého se považujete. Tím, že neinvestujete pouze do jednoho druhu aktiv (tzv. diverzifikujete svou investici), minimalizujete riziko při maximalizaci očekávaného zisku. Investiční portfolio složené pouze z cenných papírů je kapitola sama pro sebe. Opět ale platí, že nakoupíte-li více než jeden druh cenného papíru, snižujete celkové riziko investice.

Existují tři základní typy investičního portfolia:

 • konzervativní portfolio
  Nejnižší riziko a vysokou likviditu, které jsou pro konzervativní způsob investování charakteristické, nabízejí především nástroje peněžního trhu, tedy pokladniční poukázky a depozitní certifikáty. Právě tyto nástroje proto představují největší část portfolia – až 95 procent celkové investice, když ve zbytku bývají zastoupeny nejkvalitnější dluhopisy. Tradičně nejjistější jsou státní dluhopisy, ale je možné využít také dluhopisů velkých a dlouhodobě stabilních firem.
  Konzervativní portfolio má za úkol zejména zajistit majetek proti inflaci.
 • progresivní portfolio
  V progresivním portfoliu bývají zastoupeny akcie, dluhopisy a nástroje peněžního trhu tak, aby zde byla příležitost k dosažení zisků a přitom se riziko udrželo na přijatelné úrovni. Do akcií se investuje zhruba polovina celkové hodnoty investice, nástroje finančního trhu pojmou kolem 10 procent a zbylých 40 procent se využívá pro nákup dluhopisů.
  Investor spravující progresivní portfolio očekává, že jeho výnos v dlouhodobém horizontu zajistí nárůst hodnoty jeho majetku.
 • dynamické portfolio
  Kdo má zájem o vyšší zhodnocení, musí investovat do nástrojů, s nimiž je spojena také vyšší míra rizika. V takovém případě zaujímají v portfoliu největší část celkové investice akcie. Navíc se k nim přidávají i další nástroje, jakými jsou indexové futures či investiční certifikáty. Je třeba pohlížet na investici z dlouhodobého hlediska, protože zde dostávají větší prostor cenné papíry, jejichž kurz bývá poměrně pohyblivý a může výrazně ovlivňovat hodnotu celého portfolia.