Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
6. Výnos a daň

O tom, jaký celkový výnos nakonec budete ze své investice mít, rozhoduje částečně i stát. Daň je tedy další hledisko, které by měl investor obecně zvážit při rozhodování o tom, do jakého typu finančního aktiva a na jak dlouho bude investovat. V České republice je to v současnosti v podstatě velmi jednoduché, až na pár výjimek podléhá dani téměř vše a sazba daně z příjmu je pro fyzické osoby jednotná ve výši 15 %. I přesto jsou však určité rozdíly ve způsobu odvádění daně (v technice zdanění- kdo je plátcem daně.) Investice do finančních aktiv může přinést dva typy příjmu (výnosu): příjem z prodeje finančního aktiva a příjem, který finanční aktivum přináší v průběhu toho, co jej investor vlastní.

Příjem z prodeje cenného papíru

V případě příjmu z prodeje finančního aktiva se daní pouze zisk z prodeje, tedy rozdíl mezi cenou, za kterou investor aktivum koupil (v této ceně mohou být zahrnuty i výdaje spojené s pořízením daného aktiva, např.odměna makléře). Jak již bylo zmíněno, sazba daně z příjmu pro fyzické osoby je 15%. Tuto daň odvádí (platí) investor a je tedy nutné podat daňové přiznání.

Zde ovšem existuje výjimka a to u cenných papírů, které investor prodá až po více než šesti měsících od data nabytí. Případný zisk z takovéhoto prodeje (za podmínky, že daný investor – fyzická osoba nevlastnila více než 5% základního kapitálu nebo hlasovacích práv společnosti v době 24 měsíců před prodejem) je od daně osvobozen, tato výjimka tak podporuje spíše dlouhodobější investice. U podílových fondů se doba šest měsíců mezi nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka nepřerušuje, pokud došlo k sloučení nebo splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond.

Osvobození od daně (dle zákona o daních z příjmů) se týká také zisku z prodeje podílu na obchodních společnostech v případě, že byl tento podíl ve vlastnictví investora po dobu delší než 5 let. (V případě prodeje podílu akciové společnosti, kdy investor splní podmínky první zmiňované výjimky, platí osvobození od daně již po šesti měsících)

Příjem, který přináší finanční aktivum investorovi po dobu, co jej investor má ve vlastnictví

Tento příjem spadá v definici zákona (zákon o dani z příjmu 586/92 v platném znění) pod příjem z kapitálového majetku. Příklady příjmu z kapitálového majetku jsou:

  • podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na a.s., na s.r.o. a komanditní společnosti
  • podíly na členství v družstvu
  • úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů
  • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředních na vkladovém účtu
  • výnosy z vkladových listů a vkladů jim na roveň postavených
  • úrokové a jiné výnosy z držby směnek

Dále jsou to také:

  • příjmy z prodeje předkupního práva na cenný papír
  • rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postaveného a emisním kurzem při jeho vydání; v případě předčasného zpětného nákupu se použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného nákupu

Investor, kterému náleží zmiňovaný příjem, daň neodvádí. Daň (definovaná v oddíle zvláštní sazba daně, rovná se však také 15%) je v tomto případě vybíraná srážkou , což znamená, že ji odvádí ten, kdo výnos vyplácí. Investor se tedy nemusí o nic starat, dostává již čistý zdaněný výnos rovný 85% z výnosu, který finanční aktivum vytvořilo. Celé aktuální znění zákona o dani z příjmu je k dispozici zde. Zdanění příjmů z kapitálového majetku a zisku z prodeje cenných papírů se věnují následující paragrafy zákona o daních z příjmů 586/92 Sb.v platném znění: §4 písmeno r, w ( osvobození od daně), §8 (příjem z kapitálového majetku), §10 (ostatní příjmy) a §36 (zvláštní sazba daně).