Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
5. Jak to funguje

Do cenných papírů lze investovat prostřednictvím licencovaného obchodníka s cennými papíry, který Vám umožní přístup na kapitálové trhy po celém světě, například Patria Finance.

Stačí jen vybrat investiční produkt, podepsat smlouvu s obchodníkem, složit peníze na sběrný účet obchodníka a podat pokyn k nákupu.

Jak funguje burza?

Burza je instituce, která organizuje trh s investičními instrumenty a setkávají se zde emitenti a investoři. Emitenti získávají na burze finanční prostředky pro své podnikání, investoři mají možnost své volné finanční prostředky zhodnotit. Prostřednictvím burzy lze obchodovat, tj. nakupovat a prodávat různé investiční nástroje (akcie, dluhopisy a deriváty jako jsou investiční certifikáty, ETF/ETC, warranty, futures atd.). Přístup na burzu pro individuálního investora probíhá přes prostředníka – obchodníka s cennými papíry a tento vztah je podmíněn smlouvou. Na burze se stanovuje konečná cena obchodovaného instrumentu, kde rozhoduje stav nabídky a poptávky. Získaná cena se nazývá kurz. Kurzy v rámci obchodování podléhají změně a investoři se snaží co nejlevněji nakoupit s cílem co nejdráže v budoucnu prodat.

Jak probíhá obchodování?

Nákup cenných papírů lze běžně provést buď elektronicky prostřednictvím internetové aplikace obchodníka nebo telefonicky, případně faxem nebo osobně. Pokyn podaný formou emailu není akceptován. Pro obchodování prostřednictvím internetu musí klient získat od obchodníka přihlašovací hesla a kódy. Při podání pokynů musí být vždy určen směr obchodu (nákup/prodej), limitní cena (nejvyšší akceptovatelná cena při nákupu, nejnižší cena při prodeji) a datum platnosti podání pokynu. Pokyn lze zadat i na delší dobu, přičemž po celou dobu platnosti jsou peněžní prostředky, resp. prodávané akcie, blokovány. Poté je pokyn odeslán na burzu a pokud je obchod uskutečněn (dojde ke střetu nabídky s poptávkou), dojde k odečtení finančních prostředků z klientova obchodního účtu u obchodníka, včetně poplatku za provedení obchodu. U některých obchodníků je klient informován o provedení obchodu konfirmační sms nebo písemným výpisem. Provedené obchody a veškeré pohyby na klientském účtu lze sledovat i v rámci internetové aplikace. V případě uskutečnění nákupu/prodeje telefonicky hovoří klient přímo s makléřem, který na základě slovní objednávky zadá pokyn. Makléř ověří totožnost klienta speciálním kódem nebo heslem. Pro zamezení případných nejasností jsou veškeré telefonické objednávky nahrávány.

Kde jsou akcie evidovány?

Cenné papíry nakoupené na Burze cenných papírů Praha (BCPP) jsou vedeny v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP), který vede po zániku Střediska cenných papírů evidenci všech zaknihovaných českých cenných papírů, a to zpravidla na majetkovém účtu obchodníka. Na BCPP mohou být obchodovány také zahraniční akcie – např. společností Erste Bank, VIG, CETV, Pegas Nonwovens a další, jež jsou registrovány v zahraničí. Evidenci těchto zahraničních emisí vede rovněž CDCP (dříve Univyc, a.s.). Akcie nakoupené na zahraničních burzách jsou evidovány zpravidla na majetkovém účtu obchodníka u některého ze zahraničních správců. Účty klientů by měly být vždy odděleny od účtů obchodníka. Ve všech případech je vlastníkem akcií klient nikoliv obchodník s cennými papíry a tudíž i v případě úpadku obchodníka nespadají akcie klienta do konkurzní podstaty.

Jaké poplatky se vztahují k evidenci akcií?

Za správu akcií a dalších cenných papírů si účtuje CDCP měsíční poplatek, který je následně přeúčtován klientům, kteří jsou držiteli těchto akcií za daný měsíc (poplatek za vedení účtu cenných papírů). Výše poplatku se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků jednotlivých obchodníků. Poplatek za správu zahraničních akcií je účtován i za správu zahraničních akcií evidovaných mimo CDCP. I v tomto případě je poplatek určen aktuálním sazebníkem poplatků, který je u každého obchodníka odlišný.

Jaké jsou poplatky za nákup/prodej akcií?

Jednotlivé nákupy/prodeje jsou obchodníkem zpoplatňovány dle aktuálního sazebníku poplatků, který by měl být uveden na webové stránce obchodníka. Klient vždy platí poplatek pouze za uskutečněné obchody a poplatek je přičten k objemu obchodu (počet kusů x cena ). Před podáním pokynu prostřednictvím internetové aplikace se zobrazuje klientům celková výše předpokládaných poplatků. Poplatková struktura se u jednotlivých obchodníků může velmi lišit, a proto je nutné se s ní před samotným obchodování seznámit.

Obchodování s dalšími produkty (ETF, certifikáty, dluhopisy..)

Princip obchodování je totožný jako u akcií. Klient může podat pokyn buď online nebo telefonicky za předpokladu dostatečné výše finančních prostředků na sběrném účtu a použití přihlašovacích hesel a kódů. Nabídka produktů by měla vždy být obsažena na webových stránkách společnosti, pro pochopení složitějších produktů uvádějí obchodníci také slovník pojmů a příklady obchodování.

V případě obchodování s warranty, pákovými certifikáty nebo futures zjišťuje obchodník také míru znalostí klienta o těchto produktech, jelikož se jedná o rizikové produkty.