Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
9. Forex speciál

Co to je Forex?

Trh cizích měn resp. měnový trh (zkráceně trh FX nebo trh FOREX) je místem, kde dochází k obchodům s měnami. Účastníci tohoto trhu (banky a ostatní institucionální resp. retailoví investoři) zde mají možnost jednoduše, rychle a levně zobchodovat cizí měny.

Primárním cílem trhu FOREX je zjednodušit mezinárodní obchod a zahraniční investice. V průběhu času se však tento motiv mírně oslabil a nyní je měnový trh místem, kde institucionální a privátní investoři spekulují s cílem dosáhnout kapitálového zisku.

Typická transakce spočívá v nákupu jedné měny a současném prodeji měny jiné. Tato forma trhu FOREX se začala vytvářet v 70. letech minulého století, kdy jednotlivé země začaly postupně přecházet na plovoucí směnné kurzy (do té doby fixované v rámci Breton-Woodského systému).

Výhody trhu FOREX

Měnový trh nabízí v porovnání s trhy akcií, dluhopisů nebo derivátů několik nesporných výhod:

 • vysoké zobchodované objemy
 • extrémně vysoká likvidita
 • geografická rozmanitost
 • dlouhé obchodní hodiny: de facto 24 hodin denně s výjimkou víkendů
 • šíře ekonomických a společenských vlivů, působících na měnové kurzy
 • nízké ziskové marže obchodníků
 • možnost využití finanční páky

Ve vztahu k těmto charakteristikám je trh FOREX velmi často zmiňován jako místo nejvíce připomínající perfektní trh, pomineme-li tržní manipulaci ze strany centrálních bank. Podle Bank for International Settlements je průměrný denní objem obchodů na trhu FOREX zhruba 3,98 bilionu dolarů. Zhruba 80% tohoto objemu proběhne v hlavních finančních centrech světa, v následujícím dělení:

 • 1,005 bilionu USD ve spotových transakcích
 • 362 miliard USD v tzv. „outright“ transakcích
 • 1,72 bilionu USD v měnových swapech
 • 129 miliard USD je „zaokrouhlovací chyba“

Velikost trhu FOREX a jeho likvidita

V současnosti je trh FOREX jedním z největších a nejlikvidnějších finančních trhů světa. Obchodníci na něm působící zahrnují velké komerční a investiční banky, centrální banky, měnové spekulanty, korporace a národní vlády. Průměrný denní objem na trhu FOREX vytrvale roste, podle průzkumu FX Poll se mezi roky 2007 a 2008 objemy zvýšily o 41%.

Z celkového průměrného denního objemu USD3,98 bilionu probíhají jenom v Londýně obchody za více jak 1,3 bilionu dolarů a činí tak Londýn s podílem 34,1% na všech obchodech největším centrem trhu FOREX. Na druhém místě je potom New York a Tokyo s podíly 16,6% resp. 6,0%. Dalších 2,1 bilionu dolarů se navíc zobchoduje prostřednictvím derivátů (např. objemy FX futures podle Wall Street Journal dosahují 7% celkového objemu trhu FOREX).

Objemy obchodů na trhu FOREX se mezi roky 2005 a 2006 zvýšily o 38%, od roku 2001 se více jak zdvojnásobily. Primárním důvodem tohoto vývoje je rostoucí obliba cizích měn jako investovatelného aktiva, společně s růstem objemu aktiv v podílových fondech, penzijních fondech a hedge-fondech. Současně došlo k růstu zájmu také ze strany detailových investorů, kteří se na trh FOREX dostávají prostřednictvím on-line platforem. V roce 2006 tvořily obchody detailových investorů více jak 2% celkového objemu.

Vzhledem k tomu, že trh FOREX je decentralizovaný a obchody probíhají elektronicky, není zde potřeba nějakého centrálního vypořádacího místa.

Největší účastníci trhu FOREX

 • Deutsche Bank … 20,96%
 • UBS AG … 14,58%
 • Barclays Cupital … 10,45%
 • Royal Bank of Scotland … 8,19%
 • Citigroup … 7,32%
 • JPMorgan … 5,43%
 • HSBC… 4,09%
 • Goldman Sachs … 3,35%
 • Credit Suisse … 3,05%
 • BNP Paribas … 2,26%

Podle průzkumu „Euromoney“ 10 největších obchodníků z měnami obsáhne zhruba 80% objemu celého trhu.

Účastníci trhu FX

Oproti například akciovému trhu, kde mají všichni účastníci přístup k těm samým cenám, je trh FOREX rozčleněn do několika úrovní. Na vrchu je tzv. mezibankovní trh, na kterém se pohybují velké investiční a komerční banky. Rozpětí nabídkové a poptávkové ceny je v tomto segmentu zcela minimální.

Na dalších „patrech“ trhu FOREX potom nalezneme a) menší investiční banky, b) velké nadnárodní společnosti, c) velké hedge-fondy, d) retailové obchodníky na trhu FOREX.

Banky

Mezibankovní trh v sobě zahrnuje jak obchody primárně míněné jako zajišťovací operace, stejně jako obchody čistě spekulativní. I když značná část objemu generovaného bankou v rámci jednoho dne přichází od klientů, mnohem větší podíl připadá na vlastní obchody banky míněné jako spekulace.

Obchodní společnosti a nadnárodní korporace

Nezanedbatelnou část celkového objemu na trhu FOREX tvoří obchody nadnárodních firem, které potřebují směnit měny za účelem platby za zboží nebo služby. Firmy obvykle obchodují mnohem menší objemy než banky nebo spekulanti a tržní dopad jejich transakcí je minimální. Čas od času však může dojít k překvapení a firma může konvertovat nemalé částky, o jejichž existenci trh nevěděl.

Centrální banky

Národní centrální banky hrají na měnovém trhu nezpochybnitelnou roli. Jejich snahou je kontrolovat peněžní zásobu, inflaci a/nebo úrokové sazby s tím, že velmi často mají centrální banky oficiální nebo neoficiální cílové ceny pro jimi kontrolované měny. Mohou používat jejich rozsáhlé zásoby cizích měn pro stabilizaci trhu.

Hedge-fondy

Mezi 70% a 90% všech transakcí na trhu FOREX je čistě spekulativních. Pověst hedge-fondů jako agresivních spekulantů začala postupně růst od poloviny devadesátých let minulého století. Disponují miliardami dolarů a mají možnost si rychle vypůjčit další miliardy pokud cítí, že spekulace proti nějaké měně může být zisková.

Investiční manažeři a správci majetku

Tento typ klientů používá trhy FOREX pro zajištění cizí měny v případě nákupů cenných papírů denominovaných v jiných měnách, než je domácí měna daného správce.

Retailoví obchodníci s měnami

Na trhu se principiálně pohybují dva typy retailových obchodníků s cizí měnou – brokeři a tvůrci trhu.

Nebankovní obchodníci s měnami

Nebankovní obchodníci s cizí měnou obvykle nabízí obchody na trhu FOREX jednotlivcům nebo korporátním klientům. Někdy jsou někdy nazýváni „FOREX brokers“, tato definice však není úplně přesná – ten typ obchodníků obvykle skutečně měnu na účet kupujícího dodává a nejde tak primárně o spekulativní obchody.

Mezinárodní převody peněz

Jedním z minoritních účastníků trhu FOREX jsou také společnosti, které zajišťují peněžní převody mezi fyzickými osobami v různých zemích. Mezi nejznámější patří firma Western Union.

Teorie pohybu FX

Následující teorie se pokoušejí vysvětlit volatilitu na FX trhu v rámci modelu plovoucích směnných kurzů:

Mezinárodní parity

Často jde o teorie popisované jako „purchasing power parity“ nebo „interest rate parity“. Ačkoliv tyto teorie dokáží do značné míry logicky vysvětlit volatilitu na měnovém trhu, velmi často jsou jejich závěry nepřesné díky faktu, že jsou založené na proměnlivých předpokladech (např. volný pohyb zboží, služeb a kapitálu), které v reálném světě neplatí.

Model platební bilance

Tento model se však bohužel primárně zaměřuje na obchodovatelné zboží a služby, do značné míry ignoruje rostoucí roli globálních toků kapitálu. Tomuto modelu se nepodařilo podat věrohodné vysvětlení pokračujícího posilování amerického dolaru v 80. a 90. letech minulého století, ve světle prudce rostoucího schodku běžného účtu Spojených států.

Model trhu aktiv

Tento model vnímá měny jako důležitou třídu aktiv, používanou při konstrukci investičních portfolií. Ceny aktiv jsou podle této teorie závislé na ochotě lidí držet stávající objem daného aktiva, což současně reflektuje jejich očekávání ve vztahu k jeho budoucí ceně. Model trhu aktiv proto tvrdí, že „směnný kurs mezi dvěma měnami reprezentuje cenu, jež přesně balancuje relativní nabídku a poptávku po aktivech v daných měnách nenominovaných“.

Žádnému z těchto modelů se však nedaří v dlouhém období konzistentně předpovídat a odhadovat úrovně směnných kurzů. Poptávka a nabídka po dané měně (a přeneseně její cena) není totiž nikdy ovlivněna jenom jedním faktorem, ale hned několika najednou. Ty se obvykle dělí na a) faktory ekonomické, b) faktory politické a c) faktory psychologické.

Faktory ekonomické

Tyto faktory zahrnují a) ekonomickou politiku, zajišťovanou centrální bankou a vládními agenturami, b) ekonomické podmínky, obvykle prezentované formou pravidelně zveřejňovaných ekonomických dat.

 • Ekonomická politika

  Vládní fiskální politika (rozpočet, vládní výdaje) a měnová politika (způsob, jak centrální banka ovlivňuje nabídku a „cenu peněz“ prostřednictvím úrokových sazeb).

 • Ekonomické podmínky

  Rozpočtové přebytky a schodky: trh obvykle reaguje negativně na zvětšující se rozpočtový deficit a naopak pozitivně na ztenčující se deficit. To má přímý vliv na hodnotu měny dané země.

  Bilance zahraničního obchodu: obchodní toky mezi zeměmi ilustrují poptávku po zboží a službách, to ve svém důsledku indikuje míru poptávky po dané měně. Přebytky nebo naopak deficity v mezinárodním obchodě reflektují konkurenceschopnost národní ekonomiky. Obchodní schodky jsou proto ve vztahu k měně vnímány negativně.

  Úroveň inflace a inflačních očekávání: hodnota měny obvykle klesá v okamžiku, kdy daná země vykazuje vysokou míru inflace, případně rostou budoucí inflační očekávání.

  Ekonomický růst: čím zdravější a robustnější je národní ekonomika, o to větší bude zájem o její měnu.

  Produktivita ekonomiky: rostoucí produktivita v ekonomice by měla pozitivně ovlivnit hodnotu měny.

Faktory politické

Mezinárodní, regionální i lokální politické faktory nemalou měrou ovlivňují chování měnového trhu. Všechny měnové kurzy jsou extrémně citlivé na známky politické nestability, případně na nejistotu v okamžiku převzetí moci neznámou nebo těžko čitelnou politickou stranou.

Faktory psychologické

„Flight to quality“: znepokojující události na mezinárodní scéně mohou vést k situaci nazývané „flight to quality“, kdy investoři hledají úkryt v tzv. „bezpečných aktivech“. Logicky proto vzroste poptávka po měnách, které jsou investory vnímány jako bezpečnější v porovnání s těmi méně bezpečnými. Jako bezpečná měna byl historicky nejvíce vnímán švýcarský frank.

Dlouhodobé trendy: měnové trhy se často pohybují v rozpoznatelných dlouhodobých trendech. Ačkoliv zde nelze jednoznačně vypozorovat sezónní efekty, vliv obchodních cyklů je patrný i zde.

„Buy the rumour, sell the fact“: tato jednoduchá pravda platí pro mnoho situací vzniklých na měnovém trhu. Obvykle se vztahuje k tendenci ceny dané měny reflektovat dopad určité situace ještě předtím, než k této situaci ve skutečnosti dojde. Když daná situace opravdu nastane, cena daného aktiva obvykle reaguje protisměrným pohybem.

Makroekonomická data: je pravda, že makroekonomická data mají sama o sobě schopnost výrazně formovat hospodářskou politiku. Některá z nich jsou však z pohledu tržní psychologie vnímána jako důležitější než jiná. Těmi nejvíce sledovanými jsou údaje o peněžní zásobě, nezaměstnanosti, obchodní bilanci a inflaci.

Technická analýza a obchodování: obchodní strategie odvozená od snahy odhadovat budoucí vývoj ceny na základě grafických formací ceny daného aktiva.

10 FX tipů

1. Než začnete obchodovat s reálnými penězi, trénujte nanečisto

Umíte si představit sportovce, který by se chtěl zúčastnit olympijských her bez jakéhokoliv předchozího tréninku nebo přípravy? Vyzkoušejte si obchodování nanečisto na demo-verzi FX obchodní platformy dříve, než vstoupíte na reálný trh. Vždy se ujistěte, že rozumíte všem typům pokynů, obchodním příkazům a podmínkám. V případě pochyb nebo nejasností se vždy zeptejte svého obchodníka.

2. Seznamte se s principy měnových trhů

Jako u každé třídy aktiv i u měn existuje celá řada faktorů, které ovlivňují tržní vývoj. Významný vliv mívá makroekonomická situace daného státu – zveřejnění nových makroekonomických údajů, strategická rozhodnutí nebo politické události mohou změnit pohled ekonomů na danou zemi a následně i na její měnu. Ve hře jsou i technické faktory jako úrokové sazby, situace na akciových trzích nebo bilance mezinárodního obchodu. Nešetřete čas a důkladně se s nimi seznamte.

3. Naučte se základní obchodní strategie

Na první pohled se může zdát, že trhy FOREX nemají logiku. Není tomu tak, všichni účastníci trhu využívají tři základní strategie a úvahy, které se musíte také naučit: a) tzv. „carry“ strategie, b) strategie volatility a c) tzv. „hodnotová“ strategie. Strategie volatility sleduje a snaží se předpovídat budoucí směr měnových trhů. Podle strategie „carry“ investoři prodávají měny s nízkými úrokovými sazbami a naopak nakupují měny s vysokými sazbami. Hodnotová strategie reflektuje názor investora/spekulanta na fundamentální hodnotu měny.

4. Řízení rizika

Obdobně jako u všech jiných investičních rozhodnutí se musíte rozhodnout, jaké riziko jste ochotni akceptovat. Vždy si položte otázku: „Jak velkou ztrátu jsem na této pozici schopen unést“? Pokud nenaleznete přesvědčivou nebo alespoň relativně uspokojivou odpověď, měli byste danou transakci přehodnotit. Neriskujte více, než si můžete dovolit ztratit. Uvažujte o možnostech omezení rizika,využívejte „chytré“ příkazy typu Stop-Loss nebo Stop-Limit.

5. Držte se toho, co znáte

Na měnových trzích lze obchodovat doslova stovky měnových párů z nichž každý má své vlastnosti a aspekty, které je nutno analyzovat a kterým je třeba porozumět. Pokud se na trhu pohybujete jenom občas a nejste profesionál, bude lepší soustředit se jen na několik vybraných párů a ty zevrubně analyzovat. Jde rozhodně o lepší strategii, než povrchně sledovat několik desítek měnových párů. Klíčové aspekty, které byste měli při analýze měnového páru vzít v úvahu jsou: likvidita, transakční náklady, bid-ask rozpětí a volatilita. Větší měny mívají zpravidla lepší likviditu, těsnější spready a nižší volatilitu. Měny, které na trh naopak teprve vstupují mívají naopak relativně špatnou likviditu, široké spready a volatelní pohyby.

6. Transakci si naplánujte, ale nebojte se plán změnit

Jedna věc je mít plán a úplně jiná věc je také realizovat. U obchodování s měnami je velmi důležité neusnout – trhy se pohybují extrémně rychle a v krátkodobém měřítku mohou být nepředvídatelné.

7. Analyzujte, analyzujte a ještě jednou analyzujte

Je třeba neustále disponovat aktuálními informacemi. Všechny měny se pohybují velmi rychle a pokud budete kontrolovat ceny jen jednou týdně, vysokých dlouhodobých výnosů asi nedosáhnete. Je dobré využívat webových platforem, které Vám budou vždy poskytovat aktuální data a statistiky.

8. Držte své city a emoce na uzdě

Stejně jako u mnoha jiných závažných rozhodnutí je velmi důležité, abyste při obchodních rozhodnutích dokázali krotit své emoce. Pokud Vás rozzlobilo, že jste propásli příležitost a chcete uzavřít lepší obchod nebo se plánujete „utrhnout ze řetězu“, abyste si vynahradili ztrátu kterou jste utrpěli dnes ráno – zastavte se a zamyslete se, protože právě tak se chová někdo, kdo se chystá provést neuvážené a zbrklé rozhodnutí. Pokud se cítíte v nějaké transakci emocionálně angažováni, zhluboka se nadechněte, ještě jednou svoji strategii přehodnoťte a dříve, než se přiblížíte k tlačítku „Buy“ nebo „Sell“ zvažte, jak toto rozhodnutí ovlivní Vaši celkovou situaci.

9. Neočekávejte zisk z každé transakce

Nezní to sice moc obchodně, ale ani ti nejlepší spekulanti nedosahují zisku z každé transakce. Mají však solidní plán a dlouhodobou strategii, při které pečlivě zvažují rizika. Takže pokud Vám obchod nevyšel podle Vašich představ, nepropadejte panice a zamyslete se nad důvody svého neúspěchu. Snažte se z něho poučit.

10. Uvažujte o diverzifikaci portfolia

Cizí měny jsou jednou z mnoha tříd aktiv, které by měly být součástí každého vyváženého investičního portfolia. Obchodování s měnami se nehodí pro každého investora a pokud se rozhodnete do něho investovat podstatnou část svých volných finančních prostředků ujistěte se, že jste si plně vědomi všech rizik i výhod. Totéž platí pro obchodování s měnami jako takové – vždy je nutné rozložit riziko a nevsadit všechno na jednu jedinou transakci. Klíčem k úspěchu bez ohledu na to, do jaké třídy aktiv investujete je totiž diverzifikace.