Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Daně|Firmy

Účtování o přeměnách v novém

15.11.2011
Autor:
Jaký dopad do účetnictví firem bude mít novela zákona o přeměnách, která od začátku příštího roku změní pravidla přeměn obchodních společností a družstev? Hlavní změny se dotknou účetního období nebo vykazování oprav v účtování. Přinášíme přehled novinek, které se odrazí v novele zákona o účetnictví i příslušné prováděcí vyhlášky pro podnikatele.

Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců, nejčastěji kalendářní rok či případně hospodářský rok. V některých případech však existuje možnost, že účetní období je delší než 12 měsíců. Jsou to například případy vzniku a zániku účetní jednotky, pokud se tak stane v období 3 měsíců před koncem kalendářního roku, případy přechodu z kalendářního na hospodářský rok a opačně či právě některé situace u přeměn společností.

Nově bude možné prodloužit účetní období u nástupnické společnosti, společnosti rozdělované formou odštěpení či u přejímajícího společníka při převodu jmění v případech, kdy rozhodný den přeměny připadne do období 3 měsíců před skončením kalendářního roku nebo hospodářského roku a zároveň v tomto období dojde k zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku.

Účetní jednotka se dále bude moci rozhodnout, že si prodlouží své účetní období, bude-li rozvahový den stanoven ve lhůtě do 3 měsíců před počátkem běžného účetního období nebo do 3 měsíců po skončení běžného účetního období. Této úpravy tak budou moci využít třeba účetní jednotky při vstupu do likvidace či účetní jednotky v insolvenci.

Volba hospodářského roku  

Další novinkou je možnost zvolit si jako účetní období hospodářský rok již při vzniku účetní jednotky. A to i v případě přeměn společností, kdy jej může uplatnit nástupnická společnost, společnost rozdělovaná odštěpením nebo přejímající společník při převodu jmění. Novela zákona o účetnictví uvádí, že uplatnit hospodářský rok lze v těchto případech do 30 dnů od vzniku společnosti, respektive od zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku.

Ačkoliv příslušné části novely nejsou v této části zcela jasně formulované, je možné se domnívat, že záměrem zákonodárce bylo umožnit účetní jednotce zvolit si jako účetní období hospodářský rok, pokud ve lhůtě 30 dnů tuto skutečnost oznámí správci daně.

V návaznosti na změny v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev a na změnu v zákoně o účetnictví by měla navrhovaná novela prováděcí vyhlášky pro podnikatele k zákonu o účetnictví zavést úpravu účetních metod přeměn společností. Touto novou úpravou dojde ke zpřesnění postupu pro účtování o ocenění při přeměnách společností, a to i při přeshraniční fúzi. Pro případy přeměn se dále navrhuje zavést úpravy v metodách sestavení zahajovací rozvahy. Novelizovaná vyhláška také stanoví, jaké úpravy účetnictví s účinky od rozhodného dne je povinna účetní jednotka učinit v souvislosti se zápisem přeměny společnosti do obchodního rejstříku.

Opravy účtování

Účetní jednotky by měly nově vykazovat případné významné rozdíly ze změn účetních metod a také opravy nesprávně zaúčtovaných nákladů a výnosů v minulých účetních obdobích v rozvaze a v přehledu vlastního kapitálu v položce A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. Tyto položky by tak již neměly ovlivňovat hospodářský výsledek běžného období, což v současné době vyžaduje Český účetní standard č. 19.

Novela zákona o účetnictví by měla nabýt účinnosti prvním dnem příštího roku, stejně tak příslušná vyhláška. Pro přeměny je však rozhodné vypracování jejich projektu, přičemž novelizovaná ustanovení zákona o účetnictví se použijí až na projekty vypracované podle novelizovaného zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Neboli na ty, které vzniknou po novém roce. 

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje