Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Spory s obchodními partnery bude možné řešit mediací

Spory s obchodními partnery bude možné řešit mediací

08.11.2011
Poslanecká sněmovna právě projednává návrh zákona o mediaci v netrestních věcech. Bude-li zákon schválen, nabídne sporným stranám možnost vyřešit jejich spory neformálně, rychleji a levněji než v soudním řízení. Ovšem s jedním podstatným nedostatkem.

Mediací se rozumí neformální, důvěrný a dobrovolný proces mimosoudního řešení sporů, který je levnější a rychlejší alternativou tradičnímu soudnímu řízení. Mediaci vede nezávislý a nestranný mediátor, který napomáhá sporným stranám nalézt smírné a přijatelné řešení jejich sporu, přičemž nemusí mít právnické vzdělání. Mediátor spor nerozhoduje, ani nenařizuje způsob jeho řešení. Cílem mediace je uzavření písemné dohody sporných stran o řešení jejich sporu (mediační dohoda).

Málo využívaná mediace

Ve většině vyspělých států je mediace obecně známým, hojně využívaným a úspěšným způsobem mimosoudního řešení sporů. V České republice mediace obecně známá není a pro řešení sporů je využívána velmi málo. Český právní řád zatím upravuje pouze mediaci v trestních věcech, kde ji provádí státní úředníci, v praxi však spíše ojediněle.

Chystaný návrh zákona má naopak stanovit základní principy a pravidla mediace v netrestních věcech. Tu budou provádět státem akreditovaní mediátoři, kteří musí být zapsáni ve zvláštním seznamu vedeném ministerstvem spravedlnosti a musí splnit zákonem stanovené podmínky. Ministerstvo zajišťuje organizaci zkoušek mediátorů a vykonává dohled nad jejich činností.

Výjimkou jsou v tomto ohledu mediátoři, kteří jsou současně advokáty. Organizaci zkoušek pro advokáty-mediátory bude zajišťovat a dohled nad jejich činností bude vykonávat Česká advokátní komora.

Dohoda nebude přímo vykonatelná

Mediace se zahajuje uzavřením smlouvy mezi spornými stranami a mediátorem. V ideálním případě mediace končí uzavřením mediační dohody. Mediaci však může ukončit kterákoli sporná strana či samotný mediátor, aniž by k uzavření mediační dohody došlo. Za soulad dohody s právem jsou odpovědny výlučně sporné strany, nikoli mediátor.

Jako značný nedostatek chystané úpravy lze ovšem vnímat fakt, že se při přípravě návrhu zákona nepodařilo prosadit přímou vykonatelnost mediační dohody sepsané mediátorem-advokátem, na rozdíl od přímo vykonatelných exekutorských či notářských zápisů. Na základě mediační dohody tedy nebude možné nařídit exekuci vůči straně, která dobrovolně neplní povinnost stanovenou v dohodě.

Návrh zákona dává soudcům možnost nařídit účastníkům soudního řízení úvodní setkání se státem akreditovaným mediátorem s právnickým vzděláním v rozsahu 3 hodin. V této souvislosti mohou také soudci přerušit soudní řízení až na 3 měsíce. Okamžikem zahájení mediace ve smyslu navrhovaného zákona dojde ke stavení promlčecích a prekluzivních lhůt dle občanského a obchodního zákoníku. Jinými slovy, po dobu trvání mediace nepoběží promlčecí a prekluzivní lhůty, a tudíž nedojde k zániku vynutitelnosti práva u soudu (promlčení práva) ani k zániku práva jako takového (prekluze práva).

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje