Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Firmy
Nová rozhodčí pravidla ICC: „pohotovostní“ rozhodce i vstřícný krok vůči státům

Nová rozhodčí pravidla ICC: „pohotovostní“ rozhodce i vstřícný krok vůči státům

28.11.2011
Dohodli jste se svým smluvním partnerem, že případné spory budete řešit podle rozhodčích pravidel Mezinárodní obchodní komory (ICC)? Pokud ano, vězte, že od nového roku se tato pravidla mění.

První den příštího roku nabudou účinnosti nová ICC rozhodčí pravidla, která revidují jejich stávající, téměř čtrnáct let starou podobu. Nová pravidla přináší poměrně hodně novinek a změn.

Dobrou zprávou ovšem je, že základní principy a pravidla rozhodčího řízení v rámci ICC, jak je známe dnes, zůstávají beze změny. Stejně tak se nemění dnešní sazebník administrativních poplatků a sazebník odměn rozhodců. Cílem nových pravidel je především zkrátit délku a snížit náklady rozhodčího řízení a reagovat na narůstající složitost a různorodost sporů.

Nová pravidla se aplikují na všechna rozhodčí řízení zahájená 1. ledna 2012 či po tomto datu. A to bez ohledu na to, že rozhodčí smlouva či doložka odkazující na ICC rozhodčí pravidla byla sjednána už dříve. Výjimkou jsou ovšem ustanovení upravující zcela nový druh řízení před rozhodcem pro naléhavá opatření.

„Pohotovostní“ rozhodce

Řízení před rozhodcem pro naléhavá opatření (Emergency Arbitrator Proceedings) je patrně nejvýznamnější novinkou v ICC rozhodčím řízení.

Potřebuje-li sporná strana nařídit naléhavé předběžné či ochranné opatření (urgent interim or conservatory measure) ještě před ustavením rozhodčího tribunálu, může požádat, aby takové opatření nařídil rozhodce pro naléhavá opatření (Emergency Arbitrator) jmenovaný prezidentem ICC Mezinárodního rozhodčího soudu. O nařízení naléhavého opatření lze požádat před postoupením rozhodčího spisu rozhodčímu tribunálu, a dokonce ještě před zahájením samotného rozhodčího řízení.

Pro jmenování rozhodce pro naléhavá opatření a pro vydání jeho rozhodnutí platí velmi krátké lhůty. Rozhodnutí rozhodce pro naléhavá opatření, které může následně ustavený rozhodčí tribunál změnit či zrušit, má formu usnesení, a nikoli rozhodčího nálezu. Toto usnesení tudíž nebude možné vykonat podle Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

Řízení před rozhodcem pro naléhavá opatření se neuplatní v případě, že rozhodčí řízení bylo zahájeno na základě rozhodčí smlouvy či doložky uzavřené před 1. lednem 2012. Stejně tak v případě, že strany rozhodčího řízení aplikaci tohoto řízení vyloučily či se dohodly na jiném řízení předcházejícím rozhodčímu řízení, v rámci kterého lze nařídit předběžné či ochranné opatření.

Řízení před rozhodcem pro naléhavá opatření je poměrně drahé. Podání žádosti je podmíněno uhrazením 40 tisíc amerických dolarů, z nichž 5 tisíc je nevratných bez ohledu na výsledek tohoto řízení.

Úspora času a nákladů ICC rozhodčího řízení

Ke zkrácení délky ICC rozhodčího řízení a snížení jeho nákladů by měly přispět mimo jiné následující změny: obecná povinnost rozhodčího tribunálu a stran rozhodčího řízení vynaložit veškeré úsilí k rychlému vedení řízení a k efektivnímu vynakládání nákladů na řízení; rozhodčí tribunál bude nově povinen svolat konferenci za účelem projednání otázek a opatření týkajících se vedení sporu se stranami rozhodčího řízení (Case Management Conference); nová pravidla obsahují příklady procesních opatření, které může rozhodčí tribunál přijmout za účelem zkrácení rozhodčího řízení a úspory nákladů; o námitce nedostatku pravomoci rozhodčího tribunálu bude nově rozhodovat (až na určité výjimky) přímo rozhodčí tribunál a nikoli ICC Mezinárodní rozhodčí soud.

Vábnička pro investiční arbitráže

Spory řešené v rámci mezinárodních rozhodčích řízení jsou stále komplexnější a různorodější. Jednou ze stran těchto rozhodčích řízení bývají navíc často státy. Typicky tomu tak je u sporů ze smluv o ochraně investic. Nová rozhodčí pravidla ICC podle všeho vycházejí zvýšené složitosti těchto sporů vstříc. Důvodem může být i snaha „přilákat“ k ICC Mezinárodnímu rozhodčímu soudu více investičních arbitráží než v minulosti.

Na větší složitost a různorodost sporů reagují tyto změny rozhodčích pravidel: možnost navrhnout přistoupení dalšího účastníka do rozhodčího řízení; kterákoli ze stran rozhodčího řízení s více než dvěma stranami může vznést nárok (protinárok) vůči kterékoli jiné straně tohoto rozhodčího řízení; nároky z více než jedné smlouvy a případně uplatněné na základě více než jedné rozhodčí smlouvy či doložky mohou být rozhodovány v jediném rozhodčím řízení; možnost spojit dvě a více probíhajících rozhodčích řízení do jediného; v rozhodčích řízeních, jejichž účastníkem je stát, bude mít ICC Mezinárodní rozhodčí soud nově možnost jmenovat rozhodce přímo, aniž by se musel obracet na národní výbory či skupiny ICC s žádostí o navržení rozhodce.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje