Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Zpráva o vztazích: Pozor, konec března se blíží!

Zpráva o vztazích: Pozor, konec března se blíží!

28.02.2013
Ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období, tj. aktuálně do 31. 3. 2013, jsou všechny společnosti, které tvoří holding a nemají uzavřenu ovládací smlouvu, povinny zpracovat zprávu o vztazích. Co má zpráva obsahovat? Jaké jsou nejčastější chyby v nich? A co změní rekodifikace soukromého práva, která má být účinná od roku 2014?

Nejprve se podívejme na to, co by měla zpráva o vztazích obsahovat. V úvodní části by měl statutární orgán vymezit, kterých společností se zpráva podle obchodního zákoníku týká. To znamená uvést akcionáře u a.s. či společníky u s.r.o., jakož i další ovládané společnosti, jež jsou statutárnímu orgánu, jednajícímu s péčí řádného hospodáře, známé.

V první části se uvedou přehledy uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám v roce 2012 v rámci propojených osob s komentářem, zda za poskytnutá plnění byla vždy v plném rozsahu poskytnuta protiplnění (ceny obvyklé v běžném obchodním styku a za běžných obchodních podmínek, lhůt splatnosti). V komentáři se dále uvede, zda z uzavřených smluv mezi propojenými osobami vznikla společnosti nějaká újma.

Ve druhé části zprávy je třeba připravit přehled nákupů a prodejů realizovaných v roce 2012, vzniklý ze všech vztahů mezi propojenými osobami. Upozorňuji, že se to týká všech platných smluvních vztahů (tzn. nejen uzavřených smluv v roce 2012). Zpráva by v druhé části měla odkazovat na přílohu příslušné účetní závěrky, neboť v ní by měly být vykázány pohledávky a závazky mezi společností a propojenými osobami plynoucí z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění mezi dotčenými subjekty.

Pokud byly v dotčeném účetním období učiněny v zájmu propojených osob jiné právní úkony nebo - opět v zájmu či na popud těchto osob - přijata či uskutečněna jiná opatření, je nutno takovéto informace rovněž ve zprávě uvést (jejich výhody a nevýhody). Vznikla-li zpracovávající společnosti v důsledku těchto úkonů či opatření újma, musí společnost uvést, zda byla tato újma v účetním období uhrazena, anebo zda byla uzavřena smlouva o této úhradě.

Nejčastější chyby

 

Nejčastější chybou je nesoulad účetní závěrky se zprávou o vztazích. Některé společnosti například v účetní závěrce popíšou transakce včetně výše plnění s ostatními společnostmi ve skupině, ale do zprávy o vztazích některé údaje nezahrnou s odkazem, že se jedná o obchodní tajemství. Přitom jak zpráva, tak účetní závěrka se zveřejňují ve sbírce listin jako součást výroční zprávy za uplynulý rok. Z judikátů vztahujících se ke znaleckému přezkoumání zprávy – pokud k takovémuto znaleckému přezkumu koncernové zprávy na žádost společníků dojde - vyplývá, že znalec ověřuje, zda zpráva je správná, pravdivá a úplná. Představenstvo musí znalci poskytnout na jeho žádost všechny podklady, i když jde o předmět obchodního tajemství.

Zpráva o vztazích po rekodifikaci

Oproti dnešnímu stavu zákon o obchodních korporacích, který by měl být účinný od roku 2014, vyjmenovává podrobněji a rozsáhleji vše, co by měla zpráva obsahovat. V úvodu by to měla být struktura vztahů mezi propojenými osobami, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání. Ve zprávě bude statutární orgán dotčené společnosti uvádět i přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která měla za následek vznik újmy a která byla učiněna na popud nebo v zájmu některé z propojených osob, a dále významné skutečnosti rozhodné pro posouzení této újmy a jejího vyrovnání. Nové a důležité je, že pokud statutární orgán nebude mít potřebné informace pro vypracování zprávy o vztazích, tuto skutečnost bude muset ve zprávě s vysvětlením uvést.

Zpráva o vztazích bude také zhodnocovat výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami. Zároveň vznikne povinnost nově uvést, jaká z toho pro ovládanou osobu mohou plynout rizika a zda v konkrétním vztahu převládají výhody, nebo nevýhody.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje