Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy

Evropa se pro neplatiče opět zmenší

20.10.2011
Jste obchodní společností nebo samostatným podnikatelem a neplatí vám odběratel z jiného státu EU? Nebo vám partner žijící v jiné zemi EU neposílá výživné na dítě? Anebo váš dlužník sice sídlí v ČR, ale peníze „ulil“ na bankovní účet v jiné zemi EU? Vzdali jste boj předem, protože by to beztak bylo zdlouhavé, nákladné a s výsledkem nejistým? Blýská se vám na lepší časy.

Evropská Komise na konci července zveřejnila návrh nařízení o evropském příkazu k obstavení účtů. Příkaz bude platný ve všech zemích EU s výjimkou Dánska; otevřenou otázkou zůstává jeho platnost jen v případě Velké Británie a Irska.  

Příkaz bude možné uplatnit na pohledávky obchodní i běžné občanskoprávní. Může se stát mocným nástrojem v rukách věřitelů, který jim umožní velmi rychle docílit zablokování příslušné částky na bankovních účtech dlužníka v jiných státech EU. Aby se příkaz neminul účinkem, dozví se dlužník o zajištění prostředků až následně (ledaže by o dřívější informování dlužníka věřitel požádal).

Co budu muset pro vydání příkazu udělat?

Věřitel bude moci požádat o vydání příkazu dokonce i tehdy, když ještě nebude mít v rukách vykonatelný rozsudek, nebo dokonce ani ještě nepodal proti dlužníkovi žalobu. Bude stačit, když soudu doručí vyplněný formulář, přiloženými listinami osvědčí svoji pohledávku (např. kupní smlouvou, dodacím listem, vystavenou fakturou, korespondencí) a odůvodní, že v případě nevydání příkazu hrozí zmaření výkonu budoucího rozhodnutí. 

Věřitel rovněž musí uvést státy EU, ve kterých má dlužník bankovní účty. Pokud věřitel uvede konkrétní zahraniční bankovní účty dlužníka, urychlí zajištění částek a navíc může ušetřit poplatky za zjišťování bankovních účtů ve státě výkonu. Soud může věřitele požádat o poskytnutí jistoty na zajištění náhrady škody pro případ, že by byl příkaz následně zrušen jako bezdůvodný. Soud pak bude mít sedm dní na to, aby příkaz vydal, anebo návrh zamítl.  Bude-li soud považovat za nutné ústní slyšení, prodlouží se lhůta na 21 dnů od podání návrhu. K zamítnutí bude pravděpodobně docházet zejména tehdy, jestliže soud nebude sdílet obavu, že by dlužník po vydání rozsudku nezaplatil.

Situace věřitele bude lepší, pokud bude moci k žádosti o vydání příkazu přiložit rozsudek vykonatelný ve státě výkonu. Soud pak vydá příkaz do tří dnů, protože pohledávka je rozsudkem prokázána.

Kde budu o příkaz žádat?

Ve kterém státě EU budete moci návrh na vydání příkazu podat, určí nařízení Brusel I. Uveďme některé příklady.

Pokud vám dluží odběratel s bydlištěm (sídlem) v jiném státě EU, podáte návrh na vydání příkazu k obstavení účtů u soudu určeného dle místa, kam jste mu podle smlouvy zboží dodali. Jinými slovy, pokud vám například nezaplatil odběratel se sídlem v Belgii za zboží, které jste mu podle smlouvy dodali do Německa, podáte návrh na příkaz k obstavení účtů u německého soudu.

Jednoduší to bude mít český rodič pečující o dítě, na které druhý rodič žijící v jiné zemi EU neplatí výživné. Pečující rodič bude moci o vydání příkazu k obstavení účtů požádat svůj český okresní (obvodní) soud. Pokud žijete s dítětem v České republice a neplatící partner žije například ve Francii (bez ohledu na to, zda má české občanství, francouzské občanství nebo jakékoli jiné), budete moci podat návrh na vydání příkazu k obstavení účtu u vašeho českého okresního (obvodního) soudu.

Příkaz k obstavení účtů bude ale v určitých případech dopadat i na české dlužníky. Pokud víte, že váš dlužník s bydlištěm (sídlem) v ČR má peníze „ulity“ na německém bankovním účtu, požádáte o vydání příkazu český soud, zpravidla okresní (obvodní) soud příslušný podle jeho bydliště (sídla).

Vždy bude také možné zažádat o vydání příkazu soud kteréhokoli jiného státu EU, ve kterém má dlužník bankovní účet (tzn. i jiného státu, než který by byl příslušný podle nařízení Brusel I). V takovém případě však bude příkaz platný pouze pro stát, který jej vydal. Příklad: Dodali jste zboží do Rakouska odběrateli s bydlištěm (sídlem) v Rakousku, víte ale, že má účet u slovenské banky. Můžete požádat slovenský soud o vydání příkazu k obstavení účtů. Takový příkaz však „bude fungovat“ pouze na slovenské účty odběratele, nikoli již na jeho rakouské účty.

Jak rychle se dostanu k penězům?

Soud zašle příkaz příslušným bankám na svém území a dále těm státům EU, které jste v žádosti určili (státy výkonu). Státy výkonu jsou povinny příkaz respektovat a doručit jej bankám na jejich území nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení příkazu. Banky jsou povinny příkaz okamžitě (resp. ihned po začátku provozní doby) provést, tj. zablokovat příslušnou částku. Právní řád státu výkonu pouze určí, jaká minimální částka musí zůstat dlužníkovi k dispozici (částka nepodléhající výkonu rozhodnutí). I tato fáze je tedy velmi rychlá.

Abyste zablokované prostředky dostali, musíte již mít tzv. exekuční titul, typicky rozsudek ukládající dlužníkovi platit. Zablokované peněžní prostředky získáte prostřednictvím exekuce, která se řídí pravidly práva státu výkonu.

Pokud jde o rychlost získání peněz, budou v této fázi opět ve výhodě věřitelé, kteří již mají v ruce rozsudek vykonatelný ve státech výkonu, protože ti mohou v těchto státech ihned iniciovat zahájení exekuce. Naopak věřitelé, kteří získali příkaz k obstavení účtů dříve, než vyhráli soudní spor s dlužníkem, budou muset počkat na jeho úspěšný závěr.

Od kdy budu moci o příkaz požádat?

 

Návrh nařízení musí projednat a schválit Evropský parlament a Rada. Projednávání by mělo být na programu tento podzim. Podle stávajícího znění návrhu by nařízení mělo nabýt účinnosti za dva roky a dvacet dní od jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie..

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje