Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy

Výmaz exekutorského zástavního práva se může stát neřešitelným problémem

26.09.2011
Neuspěli jste u katastrálního úřadu s požadavkem na výmaz exekutorského zástavního práva, ačkoliv jste doložili, že nařízená exekuce byla odvolacím soudem zrušena? Argumentuje katastrální úřad tím, že pravomocné soudní rozhodnutí o zamítnutí návrhu na nařízení exekuce není pro výmaz dostatečným dokladem? Tento problém by měla odstranit navrhovaná novela exekučního řádu.

Od 1. listopadu 2009 je soudem jmenovaný exekutor oprávněn zajistit uspokojení pohledávky věřitele rovněž zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech dlužníka. Zápis zástavního práva provádí katastrální úřad na základě exekučního příkazu vydaného jmenovaným exekutorem, a to nejprve poznámkou a následně po nabytí právní moci příkazu záznamem.

Nedomyšlený úřední pokyn

Složitější situace nastává s výmazem tohoto zástavního práva z katastru nemovitostí, a to zejména v situaci, kdy je návrh na nařízení exekuce po zápisu tohoto zástavního práva zamítnut v odvolacím řízení. Obecně platí, že exekutorské zástavní právo zaniká obvyklými způsoby jako „klasické“ zástavní právo (např. zánikem zajištěné pohledávky). Katastrální úřady ovšem nezastávaly jednotný názor, na základě kterých dokumentů má dojít k výmazu tohoto zástavního práva z katastru nemovitostí. Český úřad zeměměřický a katastrální proto vydal pokyn obsahující výčet dokumentů, na jejichž základě provede katastrální úřad výmaz exekutorského zástavního práva z katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že uvedený pokyn je závazný pro všechny katastrální úřady, nemohou akceptovat jiné dokumenty, než v pokynu výslovně uvedené.

Pokud nastane situace, k níž se neváže žádný dokument vyjmenovaný v tomto pokynu, a dlužníkovi ani neposkytne součinnost zástavní věřitel, nemá dlužník možnost jakkoliv dosáhnout výmazu exekutorského zástavního práva z katastru nemovitostí. Tak je tomu i v případě, kdy soud prvého stupně rozhodne o nařízení exekuce k vymožení peněžité částky, ale odvolací soud toto rozhodnutí změní tak, že návrh na nařízení exekuce zamítne. V mezidobí však exekutor jmenovaný soudem prvého stupně vydá exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ve vlastnictví dlužníka, které je následně zaneseno záznamem do katastru nemovitostí. Logicky by mělo být exekutorské zástavní právo vymazáno z katastru nemovitostí už na základě rozhodnutí odvolacího soudu. Protože však výše zmiňovaný pokyn neobsahuje ve výčtu dokumentů sloužících jako podklad pro výmaz exekutorského zástavního práva rozhodnutí odvolacího soudu o zamítnutí návrhu na nařízení exekuce, nemá dlužník žádnou šanci bez součinnosti věřitele tohoto výmazu dosáhnout. Součinnost věřitele však v takovémto případě nelze předpokládat. Nastává tak neřešitelná situace, kdy nelze dosáhnout výmazu exekutorského zástavního práva, byť nařízená exekuce byla zrušena.

Nápravu snad sjedná novela

Vláda nyní projednává návrh novely exekučního řádu, který by měl výše uvedený nedostatek odstranit. V exekučním řádu by s účinností od 1. ledna 2012 měla být zakotvena výslovná úprava zániku exekutorského zástavního práva. Návrh novely výslovně stanoví, že po skončení exekuce zašle exekutor všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost, oznámení o skončení exekuce. Toto oznámení v případě exekuce vedené zřízením exekutorského zástavního práva bude obsahovat rovněž potvrzení, že zajištěná pohledávka zanikla, a že tudíž zaniklo i exekutorské zástavní právo. Podle novely exekutorské zástavní právo zaniká rovněž právní mocí rozhodnutí, kterým soudní exekutor ruší exekuční příkaz, jímž zřídil exekutorské zástavní právo. Nezaniklo-li exekutorské zástavní právo dříve jiným způsobem, zaniká vždy skončením exekuce.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje